PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kontakt

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska 

Adres do korespondencji:
ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk

tel: 58 323 70 19 (UM BRMG)
fax: 58 305 34 52

e-mail: natalia.strzelec@gdansk.gda.pl
brmg@gdansk.gda.pl

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska

Organ doradczo-konsultacyjny powołany uchwałą Rady Miasta Gdańska w maju 2011 r. Jesteśmy przedstawicielami gdańskiej młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych przed władzami miasta (Prezydent Miasta, Rada Miasta). 

Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i 2-4 wiceprzewodniczących oraz sekretarza w głosowaniu tajnym.
Zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie prac rady, prowadzenie obrad oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz.
Rada powołuje stałe komisje problemowe, które odpowiadają za poszczególne dziedziny życia w mieście. Obecnie w radzie działa, obligatoryjnie Komisja Rewizyjna oraz 6 komisji stałych: Komisja ds. Równego Traktowania, Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju, Komisja ds. Sportu, Komisja ds. Edukacji, Kultury i praw uczniowskich, Komisja ds. Promocji, Komisja ds. Zdrowia Psychicznego.
Obrady sesji zwyczajnych Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
Obrady sesji są jawne i każdy z mieszkańców może je obserwować.
Informacje o programie sesji można otrzymać w Nowym Ratuszu oraz są one zamieszczane w zakładce Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska oraz na portalu informacyjnym www.gdansk.pl.
Między sesjami pracują komisje problemowe rady.

Naszymi podstawowymi celami są: 

  • Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
  • Upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
  • Integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Gdańska;
  • Podejmowanie działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta Gdańska;
  • Organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym. 

STATUT MRMG

Uchwała Nr XI/177/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Uchwała Nr XIII/278/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Uchwała Nr XLL/1105/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska