PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Komisja Klimatu, Środowiska i Ekologii

Skład komisji:
Zakres działania

1. Polityka usług komunalnych z zakresu zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w ciepło.

2. Inicjowanie i opiniowanie programów rozwiązań systemowych z zakresu infrastruktury komunalnej, utrzymanie czystości i zieleni komunalnej.

3. Polityka w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

4. Polityka w zakresie form ochrony przyrody, w tym co do pomników przyrody, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

5. Podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych oraz zanieczyszczeniu środowiska.

6. Polityka w zakresie kształtowania środowiska zgodnie z potrzebami mieszkańców.

7. Opiniowanie inwestycji realizowanych na terenie gminy w zakresie:

a) gospodarowania wodami opadowymi,

b) ochrony wód przed zanieczyszczeniem,

c) ochrony środowiska morskiego,

d) ochrony powietrza,

e) ochrony powierzchni ziemi,

f) ochrony przed hałasem.

8. Ocena odpowiedzialności za skutki naruszenia stanu środowiska.

9. Opiniowanie gospodarki gruntami pod względem zgodności z przepisami ochrony środowiska.

10. Polityka z zakresu transformacji energetycznej, w tym termomodernizacji, zarządzania zużyciem mediów, odnawialnych źródeł energii i samowystarczalności energetycznej.

11. Polityka w zakresie bioróżnorodności i terenów zieleni.

12. Polityka w zakresie odporności na zmiany klimatu.

13. Polityka w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego.

14. Polityka w zakresie ochrony zasobów naturalnych i ograniczania zanieczyszczeń.

15. Polityka w zakresie świadomości ekologicznej.

16. Ocena stanu klęsk żywiołowych w mieście oraz inicjowanie działań osłonowych w tym zakresie.

17. Podejmowanie działań warunkujących pożądany gospodarczo i społecznie rozwój gospodarki rolnej i leśnej na terenie miasta Gdańska.

18. Polityka w zakresie ochrony zwierząt.

 

Obsługa merytoryczna

p. Elżbieta Wajs-Deyck, pok. 111, tel. 58 323 70 22, 
e-mail: elzbieta.wajs-deyck@gdansk.gda.pl

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
                                Rok 2024
18.06.2024 porządek 18.06.2024 (129.01 KB, pdf)
04.06.2024 porządek 04.06.2024 (130.51 KB, pdf)