PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Honorowi obywatele Gdańska

Honorowi obywatele Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Tytuły nadane w poszczególnych okresach historycznych:

Na sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 27 listopada 2008 r. Rada Miasta Gdańska przyjęła następujące Oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie honorowego obywatelstwa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz §15 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Miasta Gdańska - załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/1226/02001 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miata Gdańska (Dz.U. Woj. Pom Nr 101, poz 1928, zmieniony z 2002 DZ. U. Woj. Pom Nr 61, poz 1404)

Rada Miasta Gdańska
oświadcza co następuje:

Wobec cyklicznie pojawiających się informacji o rzekomym honorowym obywatelstwie współczesnego Gdańska przywódców nazistowskich i komunistycznych, Rada Miasta Gdańska oświadcza, że do honorowych obywatelstw nadanych przed 1945 rokiem odnosi się dekret Krajowej Rady Narodowej z 30 marca 1945 r. o utworzeniu województwa gdańskiego. Dekret ten, w art. 3, mówi: "Na obszarach byłego Wolnego Miasta Gdańska z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu tracą moc wszystkie przepisy dotychczas obowiązującego ustawodawstwa jako sprzeczne z ustrojem Demokratycznego Państwa Polskiego. Równocześnie na obszar ten rozciąga się ustawodawstwo polskie obowiązujące na pozostałej części województwa gdańskiego".

Dokument ten w sposób jednoznaczny określa sytuację prawną na terenie Wolnego Miasta Gdańska, i w tych okolicznościach nie jest potrzebne podejmowanie osobnej uchwały o pozbawieniu honorowego obywatelstwa przywódców nazistowskich, gdyż uchwały te z mocy prawa już utraciły ważność. Nie ma ciągłości prawno-ustrojowej między Wolnym Miastem Gdańsk i III Rzeszą a Polską po 1945 roku.

 

Z kolei w uchwale nr XV/76/90 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Miejską Radę Narodową w Gdańsku i jej Prezydium oraz Prezydenta Miasta Gdańska przed dniem 27 maja 1990 r. i nadal obowiązujących - nie zamieszczono uchwał w sprawie nadania honorowych obywatelstw miasta Gdańska, jako uchwał nadal obowiązujących na obszarze gminy.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

 

Uwaga! Komunikat wyjaśniający

Informujemy, że do honorowych obywatelstw nadanych przed 1945 rokiem odnosi się dekret Krajowej Rady narodowej z 30 marca 1945 r. o utworzeniu województwa gdańskiego. Dekret ten, w art. 3, mówi: "Na obszarach byłego Wolnego Miasta Gdańska z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu tracą moc wszystkie przepisy dotychczas obowiązującego ustawodawstwa jako sprzeczne z ustrojem demokratycznego Państwa Polskiego. Równocześnie na obszar ten rozciąga się ustawodawstwo polskie obowiązujące na pozostałej części województwa gdańskiego".
Dokument ten udowadnia, iż nie jest potrzebne podejmowanie uchwały o pozbawianie tytułu honorowego obywatela nazistom z okresu II wojny światowej, gdyż uchwały te z mocy prawa już utraciły ważność.

Również w uchwale nr XV/76/90 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Miejską Radę Narodową w Gdańsku i jej Prezydium oraz Prezydenta Miasta Gdańska przed dniem 27 maja 1990 r. i nadal obowiązujących - nie zamieszczono uchwał w sprawie nadania honorowych obywatelstw miasta Gdańska, jako uchwał nadal obowiązujących na obszarze gminy.

Honorowi obywatele Gdańska – UCHWAŁA NR XXX/786/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów Honorowej Obywatelki Miasta Gdańska albo Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

Honorowi obywatele Gdańska - III Rzeczpospolita

18.05.1993 Günther Grass (†)
08.03.1994 Hans Lothar Fauth(†)
25.05.1994 Gerard Labuda(†)
25.05.1994 Ignacy Adamczewski(†)
08.09.1994 Hans Koschnick(†)
24.04.1997 George Bush(†)
24.04.1997 Richard von Weizsäcker(†)
24.04.1997 Lech Wałęsa
18.09.1997 Marian Kołodziej(†)
19.03.1998 Ryszard Kukliński(†)
21.05.1998 Obrońcy Westerplatte 1-7 września 1939 r.
Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku 1 września 1939 r.
24.08.2000 Działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i sygnatariusze Porozumień
Sierpniowych w 1980 r.:

Lech Bądkowski(†), Henryka Krzywonos, Jerzy Borowczak, Stefan Lewandowski, Bogdan Borusewicz, Bogdan Lis, Joanna Duda-Gwiazda, Alina Pienkowska(†), Bogdan Felski, Ludwik Prondzyński, Wojciech Gruszecki(†), Józef Przybylski(†), Andrzej Gwiazda, Jerzy Sikorski, Stefan Izdebski, Lech Sobieszek (†), Jerzy Kmiecik, Tadeusz Stanny(†), Zdzisław Kobyliński(†), Anna Walentynowicz(†), Andrzej Kołodziej, Florian Wiśniewski
24.08.2000 Ks. Henryk Jankowski *(†)
24.08.2000 Margaret Thatcher (†)
24.08.2000 Ronald Reagan (†)
24.01.2002 Andrzej Januszajtis
29.08.2002 Zbigniew Brzeziński(†)
29.08.2002 Jan Nowak Jeziorański(†)
29.08.2002 Dieter Schenk
10.07.2003 Zygmunt Chychła(†)
18.10.2004 Ks. Stanisław Bogdanowicz(†)
31.01.2008 Ryszard Kaczorowski(†)
23.04.2009 Helmut Kohl(†)
23.04.2009 Tadeusz Mazowiecki (†)
26.05.2011 o. Ludwik Wiśniewski
26.05.2011 Andrzej Zbierski(†)
28.01.2016 Andrzej Wajda(†)
28.04.2016 Abp Tadeusz Gocłowski(†)
29.03.2018 Joanna Muszkowska-Penson (†)
27.02.2020 
Halina Winiarska-Kiszkis (†)
27.02.2020 Jerzy Kiszkis
25.08.2022 Danuta Wałęsa
20.03.2024 Jerzy Owsiak

* Pozbawiony tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska Uchwałą Nr VI/101/19 z dnia 7 marca 2019 r.

Honorowi obywatele Gdańska - tytuły nadane w innych okresach historycznych

Okres Panowania Pruskiego 1814-1918

1832 Wilhelm Baum
1841 Johann Karl Rothe
06.02.1842 Jakob Friedrich Rüchel-Kleist
20.02.1847 Paul W. Wundsch
13.06.1849 Adolf Heinrich von Grabow
01.09.1849 ks. Stanisław Kostka Rosołkiewicz
07.11.1849 Emil Friedrich Götz
19.12.1853 Otto Theodor Manteuffel
16.12.1856 Friedrich Wilhelm Clausewitz
05.06.1863 Robert Ludwig Blumenthal
05.12.1865 Matthias Gotthilf Löschin
06.01.1885 Eduard Friedrich Wiebe
04.09.1888 Karl Adolf Ernstenhausen
11.07.1890 Leopold von Winter
31.01.1893 Julius Albert Licht
21.03.1894 Leo Caprivi
09.11.1895 Heinrich Rickert
07.04.1896 Otto Steffens
12.04.1897 Richard Damme
02.06.1898 Georg Friedrich Abegg
25.04.1899 Gustav Heinrich Gossler
10.02.1903 Emil Berenz
06.08.1915 Paul von Beneckendorff Hindenburg
06.08.1915 August Anton Ludwig von Mackensen

 

Okres Wolnego Miasta Gdańska 1918-1933

04.10.1925 Max Halbe

 

Okres nazistowski 1933-1945

14.08.1933 Albert Forster
20.04.1939 Adolf Hitler
12.01.1943 Hermann Göring

 

Okres PRL 1945-1989

07.08.1947 Bolesław Bierut
30.03.1949 Konstanty Rokossowski
30.03.1965 Paweł Batow
21.02.1977 Wiktor Kulikow