PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zakres obowiązków

A
A

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju Piotra Grzelaka należy:

 

1. działania strategiczne w zakresie rozwoju przestrzennego Miasta;

2. działania strategiczne w zakresie polityki mieszkaniowej Miasta:

 • rozwój budownictwa mieszkaniowego,
 • zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta;

3. działania strategiczne w zakresie mobilności i transportu:

 • poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego,
 • popularyzacja zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej;

4. planowanie programów rozwoju usług w zakresie infrastruktury komunalnej:

 • planowanie gospodarki wodno-ściekowej, ciepłowniczej i melioracyjnej,
 • wypracowywanie polityki kształtowania cen za usługi komunalne;

5. sprawy bieżące:

 • sporządzanie projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • nadzór nad realizacją „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”,
 • współpraca z inwestorami i instytucjami finansowymi w zakresie polityki przestrzennej,
 • współpraca z organizacjami i inwestorami, działającymi na rzecz budownictwa mieszkaniowego, w tym ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi oraz współpraca w zakresie inwestycji i remontów komunalnych Miasta,
 • remonty i modernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego,
 • współpraca w zakresie inwestycji i remontów zasobów komunalnych,
 • nadzór nad realizacją miejskich inwestycji mieszkaniowych i uzbrojenia terenów,
 • współpraca w zakresie sprzedaży mienia komunalnego (mieszkań),
 • pomoc socjalna w zakresie mieszkalnictwa,
 • wypracowywanie polityki kształtowania stawek czynszu za lokale,
 • współpraca w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi,
 • utrzymanie i rozbudowa infrastruktury miejskiej,
 • prowadzenie przy pomocy pomocy jednostek określonych w pkt 6, spraw z zakresu:
 • planowania przestrzennego,
 • gospodarowania zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi,
 • obsługi spraw lokalowych mieszkańców i podmiotów działających na terenie Miasta,
 • handlu,
 • eksploatacji budynków komunalnych,
 • układu drogowego Miasta i parkingów,
 • gospodarki wodno-ściekowej, ciepłowniczej i melioracyjnej,
 • gospodarowania wodami,
 • terenów zieleni miejskiej, ogrodu zoologicznego i lasów,
 • schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 • systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • utrzymania czystości w Mieście, parkingów i cmentarzy komunalnych oraz współpraca ze Strażą Miejską w tym zakresie,
 • zarządzania ruchem na drogach,
 • ochrony zabytków.

 

 • nadzór merytoryczny w zakresie spraw prowadzonych przez spółki z udziałem Miasta:
 • Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o.
 • Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.
 • Gdańskie Wody sp. z o.o.
 • Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
 • Saur Neptun Gdańsk S.A.
 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
 • Port Czystej Energii sp. z o.o.
 • Gdańskie Usługi Komunalne sp. z o.o.
 • Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

 

6. nadzorowanie pracy:

 • Wydziału Gospodarki Komunalnej
 • Biura Rozwoju Gdańska
 • Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
 • Biura Architekta Miasta

 

7. współpraca z Komisjami Rady Miasta;

8. zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu podczas jego nieobecności.

 

***

 

Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad ww. sprawami.

Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju jest upoważniony do:

 • wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zarządzeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1 – 5,
 • podpisywania pism, dokumentów, w tym umów i oświadczeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1-8,
 • podpisywania pism z zakresu prawa pracy dotyczących kierowników nadzorowanych komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta Gdańska lub do kompetencji innego Zastępcy Prezydenta (za wyjątkiem przypadku określonego w pkt 8), Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta lub Zastępcy Skarbnika Miasta.