Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zakres obowiązków

A
A
Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2019 r.Data publikacji: 26 czerwca 2008 r.

Prezydent Miasta Gdańska jest organem wykonawczym Miasta Gdańska,

wykonuje uchwały Rady Miasta Gdańska i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:

 • przygotowuje projekty uchwał Rady Miasta,
 • określa sposób wykonywania uchwał,
 • gospodaruje mieniem komunalnym,
 • realizuje budżet,
 • zatrudnia i zwalnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz,
 • podejmuje decyzje w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Miasta,
 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego,
 • jest kierownikiem Urzędu Miejskiego,
 • określa w regulaminie organizacyjnym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego,
 • powierza Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu.


Prezydentowi Miasta Gdańska podlega:

 • Kancelaria Prezydenta,
 • Biuro Prezydenta ds. Kultury,
 • Biuro Prezydenta ds. Sportu,
 • Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta,
 • Wydział Skarbu,
 • Wydział Programów Rozwojowych,
 • Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydziału Polityki Gospodarczej,  
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Biuro Audytu i Kontroli (samodzielne stanowiska ds. bhp i ppoż. oraz Zespół ds. Audytu Wewnętrznego w sprawach merytorycznych podlegają bezpośrednio Prezydentowi, a w sprawach organizacyjnych dyrektorowi Biura Audytu i Kontroli,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • Miejski Rzecznik Konsumentów.


Jednostki organizacyjne:

 • Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
 • Hevelianium.