Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zakres Obowiązków

A
A
Ostatnia aktualizacja: 01 sierpnia 2018 r.

Prezydent Miasta Gdańska jest organem wykonawczym Miasta Gdańska,

wykonuje uchwały Rady Miasta Gdańska i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:

 • przygotowuje projekty uchwał Rady Miasta,
 • określa sposób wykonywania uchwał,
 • gospodaruje mieniem komunalnym,
 • realizuje budżet,
 • zatrudnia i zwalnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz,
 • podejmuje decyzje w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Miasta,
 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego,
 • jest kierownikiem Urzędu Miejskiego,
 • określa w regulaminie organizacyjnym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego,
 • powierza Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu.


Prezydentowi Miasta Gdańska podlega:

 • Kancelaria Prezydenta,
 • Biuro Prezydenta ds. Kultury,
 • Biuro Prezydenta ds. Sportu,
 • Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta,
 • Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydziału Polityki Gospodarczej,  
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Biuro Audytu i Kontroli (samodzielne stanowiska ds. bhp i ppoż. oraz Zespół ds. Audytu Wewnętrznego w sprawach merytorycznych podlegają bezpośrednio Prezydentowi)
 • Miejski Rzecznik Konsumentów,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.