PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska jest organem wykonawczym Miasta Gdańska,

wykonuje uchwały Rady Miasta Gdańska i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:

 • przygotowuje projekty uchwał Rady Miasta,
 • określa sposób wykonywania uchwał,
 • gospodaruje mieniem komunalnym,
 • realizuje budżet,
 • zatrudnia i zwalnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz,
 • podejmuje decyzje w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Miasta,
 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego,
 • jest kierownikiem Urzędu Miejskiego,
 • określa w regulaminie organizacyjnym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego,
 • powierza Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu.


Prezydentowi Miasta Gdańska podlega:

 • Biuro Prezydenta,
 • Biuro Prezydenta ds. Kultury,
 • Biuro Prezydenta ds. Sportu,
 • Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Referat Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej,
 • Referat Planowania Cywilnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Zespół ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Audytu i Kontroli,
 • Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych i Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w Wydziale Kadr i Organizacji,
 • Miejski Rzecznik Konsumentów.