Zakres obowiązków
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska jest organem wykonawczym Miasta Gdańska,

wykonuje uchwały Rady Miasta Gdańska i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:

 • przygotowuje projekty uchwał Rady Miasta,
 • określa sposób wykonywania uchwał,
 • gospodaruje mieniem komunalnym,
 • realizuje budżet,
 • zatrudnia i zwalnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz,
 • podejmuje decyzje w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Miasta,
 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego,
 • jest kierownikiem Urzędu Miejskiego,
 • określa w regulaminie organizacyjnym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego,
 • powierza Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu.


Prezydentowi Miasta Gdańska podlega:

 • Biuro Prezydenta,
 • Biuro Prezydenta ds. Kultury,
 • Biuro Prezydenta ds. Sportu,
 • Biuro ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich,
 • Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Referat Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej,
 • Referat Planowania Cywilnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Zespół ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Audytu i Kontroli,
 • Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych i samodzielne stanowiska ds. bhp i ppoż. w Wydziale Kadr i Organizacji,
 • Miejski Rzecznik Konsumentów.