PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Normy jakości powietrza

Normy jakości powietrza
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Obowiązujące normy jakości powietrza określone pod kątem ochrony zdrowia ludności zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji (Dz. U. z 2012r. Poz. 1031). Poniżej przytoczono poziomy dopuszczalne, docelowe informowania i alarmowe ustalone ze względu na ochroną zdrowia dla zanieczyszczeń prezentowanych w prognozie.

  1. Poziom dopuszczalny stężeń zanieczyszczeń jest standardem jakości powietrza, co oznacza że nie powinien być przekraczany. Poziom dopuszczalny dotyczy ditlenku siarki (SO2), ditlenku azotu (NO2) oraz pyłu PM10 i PM2,5.

Zanieczyszczenie

Okres uśredniania

Poziom dopuszczalny

[µg/m3]

Dopuszczalna częstość przekroczeń

SO2

1 godzina

350

24 razy

1 doba

125

3 razy

NO2

1 godzina

200

18 razy

rok

40

-

PM10

1 doba

50

35 razy

rok

40

-

PM2,5

rok

25

-

 

  1. Poziom docelowy nie jest standardem jakości powietrza, ale powinien być osiągnięty i nieprzekraczany jeśli przewidziane w tym celu działania nie pociągną za sobą nieuzasadnionych kosztów ekonomicznych. Poziom docelowy dotyczy stężeń ozonu (O3).

Zanieczyszczenie

Okres uśredniania

Poziom docelowy

[µg/m3]

Dopuszczalna częstość przekroczeń

O3

8 godzin*

125

25     ni

* Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby.

  1. Poziom informowania jest to stężenie substancji, powyżej którego istnieje zagrożenie zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup ludności. Poziom informowania dotyczy stężeń ozonu (O3) i pyłu PM10.

Zanieczyszczenie

Okres uśredniania

Poziom informowania

[µg/m3]

O3

1 godzina

180

PM10

1 doba

200

 

  1. Poziom alarmowy jest to stężenie substancji, którego nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi. Poziom alarmowy dotyczy stężeń ditlenku siarki (SO2), ditlenku azotu (NO2), ozonu (O3) i pyłu PM10. Dla zanieczyszczeń gazowych poziom alarmowy uważa się za przekroczony, jeśli wartość stężenia występujące w 3 kolejnych godzinach na obszarze co najmniej 100 km2.

Zanieczyszczenie

Okres uśredniania

Poziom alarmowy

[µg/m3]

SO2

1 godzina

500

NO2

1 godzina

400

O3

1 godzina

240

PM10

1 doba

300