PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku

Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Celem Przedsięwzięcia jest kompleksowe zagospodarowanie i zabudowa nieruchomości celu publicznego oraz nieruchomości celu komercyjnego na obszarze Dolnego Miasta w Gdańsku, zgodnie z MPZP. Zamiarem Gminy Miasta Gdańska jest rewaloryzacja obszaru inwestycyjnego poprzez stworzenie spójnej zabudowy, poprawę jakości przestrzeni publicznej i infrastruktury technicznej, z jednoczesnym usprawnieniem funkcjonalności układu komunikacyjnego Dolnego Miasta oraz stworzenie bazy infrastrukturalnej dla społecznych działań rewitalizacyjnych. W skład obszaru inwestycyjnego wchodzi 17 lokalizacji, na których zrealizowane zostaną inwestycje celu publicznego oraz komercyjnego. Ponadto zakresem przedsięwzięcia objęte są tereny Bastionów Wilk i Reduta Wyskok, nabrzeże wzdłuż Nowej Motławy oraz układ komunikacyjny.

Postępowanie na wyłonienie Partnera Prywatnego prowadzono w oparciu o ustawę partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2009 roku.

Zwieńczeniem rozpoczętego w 2016 r. postępowania o wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia było zawarcie Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Miastem Gdańsk a GGI Dolne Miasto sp. z o.o., które miało miejsce 22 listopada 2019 r.

Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia partner prywatny zaprojektuje, sfinansuje i wybuduje, a następnie będzie administrował nową przestrzenią urbanistyczną na terenie Dolnego Miasta.

W ramach partnerstwa zostaną jako cele publiczne wybudowane, zmodernizowane i wyremontowane łącznie dwa kilometry dróg, powstaną obiekty użyteczności społecznej oraz zrewitalizowanych i zagospodarowanych zostanie ponad 5,5 hektara terenów zielonych. Partycypacja miasta w kosztach realizacji celów publicznych będzie w całości skompensowana wartością nieruchomości wniesionych do projektu jako wkład własny podmiotu publicznego.

Niezwykle istotną inwestycją w ramach przedsięwzięcia będzie ponadto rewaloryzacja budynku dawnej zajezdni tramwajowej, w którym znajdą się lokale usługowe i handlowe. Przed odnowionym budynkiem powstanie ogólnodostępny plac.

Projekt Gminy Miasta Gdańska wpisuje się w program działań związanych z rewitalizacją historycznej dzielnicy Gdańska - Dolnego Miasta. Gdańsk otrzymał za projekt jedną z dwóch głównych nagród w Konkursie 3P ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Gospodarki. Gdańsk. Nagrodzona została koncepcja pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”. W ocenie Jury Konkursu 3P projekt gdański ze względu na oddziaływanie społeczne może mieć charakter dobrego wzorca rewitalizacji w formule PPP.

114183

Cele Publiczne, które zostaną zrealizowane w ramach przedsięwzięcia

Centrum Aktywności Lokalnej:

 1. Rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3.
 2. Budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2.
 3. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6.

Układ Komunikacyjny:

 1. Budowa drogi publicznej na terenie oznaczonym 016-KD80 (projektowana).
 2. Budowa przedłużenia ul. Radnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej.
 3. Przebudowa/Modernizacja ul. Radnej na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej.
 4. Budowa przedłużenia ul. Przyokopowej na odc. od ul. Zielonej do ul. Dobrej.
 5. Przebudowa/Modernizacja ul. Zielonej.
 6. Przebudowa/Modernizacja ul. Fundacyjnej.
 7. Przebudowa/Modernizacja ul. Dobrej.
 8. Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Reduta Wyskok - ul. Reduta Wilk.
 9. Budowa ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania ul. Dobrej z ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy.
 10. Remont ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla do południowej granicy nieruchomości dz.ew.170/1 z obrębu 100.

Zielone Tereny Rekreacyjne:

 1. Zagospodarowanie na funkcje rekreacyjne terenów Bastionu Wilk i Bastionu Reduta Wyskok.
 2. Remont siedmiu zejść wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy.
 3. Budowa placu zabaw.
 4. Budowa siłowni zewnętrznej.

Wartość celów publicznych: około 51 mln zł netto

Wartość całego projektu inwestycyjnego: nie mniej niż 277 mln zł netto

 

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Wydział Polityki Gospodarczej

Dyrektor: Iwona Bierut  wpg@gdansk.gda.pl, tel.: +48 58 323 64 66

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału, Kierownik Referatu Centrum Partnerstwa i Biznesu

Krzysztof Maciejewicz  krzysztof.maciejewicz@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 03