PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Czym jest Park Kulturowy?

Czym jest Park Kulturowy?
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Niezależnie od tego, gdzie żyjemy: w mieście, czy na wsi, w gdańskim Śródmieściu, czy na Ujeścisku; na Żabiance, czy w Oliwie, w Brzeźnie, czy w Osowej - wszędzie otacza nas krajobraz kulturowy, czyli przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka. Krajobraz kulturowy to połączenie wszelkiego rodzaju wytworów cywilizacji i elementów przyrodniczych. Jeśli dany krajobraz kulturowy jest z różnych powodów szczególnie cenny, można objąć go ochroną w formie parku kulturowego. Wówczas, na precyzyjnie wyznaczonym obszarze takiego parku, na mocy uchwały rady gminy/miasta wprowadza się rozmaite zasady zapewniające ochronę jego wyjątkowych wartości. Takie narzędzie prawne zapewnia ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 162, poz. 1568, art. 7, p.3).

Główne miasto w Gdańsku z lotu ptaka
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Zasady, które mają obowiązywać na terenie Parku mogą dotyczyć m.in.:

 • działalności artystów ulicznych,
 • handlu ulicznego,
 • sytuowania reklam, obiektów małej architektury i ogródków gastronomicznych,
 • składowania lub magazynowania odpadów,
 • ochrony oryginalnych materiałów wykończeniowych,
 • standardów dla zabezpieczeń robót budowlanych,
 • umieszczania na budynkach urządzeń technicznych, takich jak klimatyzatory czy bankomaty,
 • uporządkowania zieleni,
 • organizacji ruchu czy kwestii parkingowych.

Eliminując niepożądane zjawiska z przestrzeni publicznej, jak i również narzucając wysokie standardy - czy to dotyczące mających miejsce na obszarze parku kulturowego działalności, sposobów korzystania z zabytków nieruchomych, krajobrazu przyrodniczego, czy małej architektury - utworzenie parku kulturowego przyczynia się  zrównoważonego rozwoju społeczno‐gospodarczego i przestrzennego tego obszaru jako swoistego produktu turystycznego i biznesowego, czerpiącego i respektującego unikalną tożsamość tego miejsca oraz jego mieszkańców.

Gdańsk nocą z lotu ptaka
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Uchwała utworzenia parku kulturowego na terenie Śródmieścia Gdańska - etapy

W naszym mieście planowane jest utworzenie Park Kulturowego na terenie Śródmieścia, które niezaprzeczalnie jest wyjątkowym obszarem historycznym o unikalnej tożsamości kulturowej. Jak w wielu innych miastach budowanie rozwiązań jest długim procesem, złożonym z wielu etapów. Bardzo ważnym z nich jest szeroka dyskusja nad wizerunkiem historycznego centrum Gdańska, który chcemy chronić, a zarazem współtworzyć. Rezultatem uchwalenia parku będzie uregulowanie sposobu użytkowania przestrzeni publicznej w historycznym sercu Gdańska według wspólnie wypracowanych standardów.

 • W maju 2021 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę intencyjną w tej sprawie.
 • W październiku 2021 roku rozpoczyna się etap konsultacji społecznych. Seria kilkunastu otwartych spotkań z mieszkańcami oraz interesariuszami z terenu planowanego parku (przedsiębiorców, zarządców wspólnot mieszkaniowych, przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych), doprowadzić ma do sprecyzowania zakresu regulacji, które zostaną następnie zapisane w projekcie uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego na terenie Śródmieścia Gdańska.
 • W pierwszym kwartale 2022 r., na podstawie wniosków wypracowanych podczas w/wym. spotkań, powstanie projekt uchwały, który zostanie przedłożony pod opinię publiczną. Projekt opiniować będzie również Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 • Najpóźniej w trzecim kwartale 2022 r. projekt uchwały trafi pod obrady Rady Miasta Gdańska.
Mapa wstępnie określonego obszaru projektowanego Parku Kulturowego w Gdańsku. Teren zaznaczony czerwoną granicą w uproszczeniu obejmuje obszar od północy ograniczony ul. Targ Drzewny, Podwale Staromiejskie, Grodzka, Wapiennicza; od wschodu zachodni brzeg wyspy Ołowianka i północnego cypla wyspy spichrzów; od południa ul Podwale Przedmiejskie; od wschodu ul. Wały Jagielońskie
Mapa wstępnie określonego obszaru projektowanego Parku Kulturowego w Gdańsku
Zespół Rozwoju Lokalnego, UMG
 
Etapy tworzenia parku kulturowego
Prowadzenie wizyt studyjnych w parkach kulturowych Krakowa, Wrocławia i Poznania. 
Przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Gdańska nt. problemów i potrzeb Śródmieścia.
Przeprowadzenie kompleksowej analizy prawnej dotyczącej oceny dopuszczalności wprowadzenia określonych zakazów i ograniczeń w ramach uchwały o parku kulturowym.
Zdefiniowanie katalogu problemów do regulacji oraz proponowanych granic parku kulturowego.
Uchwała Rady Miasta Gdańska o intencji uchwalenia parku kulturowego.
Prace nad regulacjami we współpracy z interesariuszami parku kulturowego oraz nad projektem planu wdrożeniowego. Pierwszy etap konsultacji społecznych.
Drugi etap konsultacji społecznych wśród wszystkich grup interesariuszy.
Opiniowanie projektu uchwały utworzenia parku kulturowego przez Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków.
Rozpatrywanie projektu uchwały utworzenia parku kulturowego przez Radę Miasta Gdańska.
Utworzenie zespołu zarządzającego parkiem kulturowym.
Rozpoczęcie prac nad planem ochrony oraz uchwałą Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do prac nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla parku kulturowego.