PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w kontekście wdrażania rekomendacji pierwszego panelu obywatelskiego

Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w kontekście wdrażania rekomendacji pierwszego panelu obywatelskiego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Działania Biura Rozwoju Gdańska w zakresie wdrażania rekomendacji Panelu Obywatelskiego prowadzone są zgodnie z wyznaczonymi zadaniami i ustalonym harmonogramem.

Celem funkcjonalnego przybliżenia wyznaczonych Ogólnomiejskich Terenów Aktywnych Biologicznie do możliwości szacowania wodochłonności danego obszaru, przeprowadzono modyfikację definicji tych terenów, wyłączając z niej powierzchnię zielonych dachów zlokalizowanych na kondygnacjach nadziemnych; zatem wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej realizowany będzie na poziomie terenu z zachowaniem ciągłości biologicznej.

Podczas sporządzania każdego planu miejscowego ustalane są szczegółowo zasady gospodarowania wodami opadowymi, także możliwości i potrzeby realizacji małej retencji. Dotychczas na obszarach wyznaczonych w obowiązującym Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska stosowano zapis wprowadzający ograniczenie (czasowe lub stałe) odpływu jednostkowego wód opadowych do określonej, wyznaczanej indywidualnie wielkości. Obecnie został zredagowany zapis zalecający wprost stosowanie małej retencji (w zależności od potrzeb):

„zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych na terenie (retencjonowanie i rozsączanie) poprzez:

- obniżenie terenów zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych,

- wykształcenie niecek infiltracyjnych,

- drenaże rozsączające, itp.”

Poza tym stosuje się również niestandardowe zapisy stanowiące, stosownie do specyficznych cech terenu i jego uwarunkowań.

W sporządzanych planach miejscowych, podczas dyskusji  publicznych podawana jest informacja o ustaleniach planu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.  Odpowiednie informacje są także wprowadzane do prognozy wpływu realizacji ustaleń planu na środowisko przyrodnicze. W bieżącym roku, do końca listopada, przeprowadzono 37 dyskusji publicznych, podczas których prezentowano zasady gospodarowania wodami opadowymi w obrębie procedowanych planów miejscowych, ujęte w szerokim kontekście zlewniowym.  Rada Miasta Gdańska uchwaliła w tym okresie 35 planów miejscowych; w 20 spośród uchwalonych planów (różnica w liczbie jest wynikiem nierównomierności zaawansowania  procedury sporządzania planów) oraz w pozostających obecnie w procedurze 73 projektach planów  uwzględnione są rekomendacje Panelu Obywatelskiego.  

Monitorowanie zmian w zakresie powierzchni obszarów rezerwowanych w planach miejscowych pod funkcje zieleni prowadzone jest w Biurze Rozwoju Gdańska poprzez cykliczne, w okresach półrocznych, badanie udziału powierzchni zielonych w bilansach terenów. W pierwszej fazie badań ustalono powierzchnie terenów zieleni oraz obszarów przeznaczonych dla gospodarki wodnej (zbiorniki retencyjne z terenami rekreacyjnymi, koryta cieków, wały przeciwpowodziowe) zarezerwowanych w planach miejscowych, przyjmując datę 31.12.2016 r. jako punkt wyjściowy badania. Zgodnie z planem, w czerwcu br.  przeprowadzono aktualizację pomiarów,  które wykazały  przyrosty terenów zieleni oraz obszarów przeznaczonych dla gospodarki wodnej. Dodatni bilans tych terenów świadczy m. in. o ciągłej dążności do zwiększania objętości wód deszczowych zatrzymywanych w miejscu opadu.

Wdrażanie rekomendacji Panelu Obywatelskiego w ustaleniach planów miejscowych nie zawsze spotyka się z pełnym zrozumieniem odbiorców. Zdarza się, iż właściciele nieruchomości wyrażają niezadowolenie z treści zapisów, które ich zdaniem stanowią istotne utrudnienia w realizacji planowanego zagospodarowania terenu, przekazywane w formie uwag do planów. Uwagi te zostają rozpatrywane są przez Prezydenta Miasta Gdańska i uznawane za niezasadne.

Biuro Rozwoju Gdańska