PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Powierzchnia: 19,66 km2
Liczba ludności: 13468 osób
Gęstość zaludnienia: 685 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy VI
tel. 58 301 30 11 wew. 103
ul. Elbląska 54/60
Kierownik Referatu – Mirosław Radka
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji I w Gdańsku
tel. 58 321 67 22
ul. Platynowa 6F
Komendant komisariatu – nadkom. Celina Bemowska

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
  Bartków Agnieszka 

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Sikora Patryk 

 • Członek Zarządu
  Hołubowski Jacek 
 • Przewodniczący Rady Dzielnicy
  Łabuda Bartosz

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Kolesiński Wojciech

 • Babicz Grażyna
 • Białek Michał
 • Choszcz Łukasz
 • Dunajska Joanna
 • Jankowska Anna
 • Kraskowski Krzysztof
 • Mierzwińska Marianna
 • Mikołajczyk Jakub
 • Wincełowicz Leszek
 • Żur Artur
Kontakt

Siedziba 
ul. Gościnna 1 (Ratusz Oruński), 80-032 Gdańsk

Telefon
573-960-857 Aktywny w godzinach dyżurów

E-mail: 
orunia-swwojciech-lipce@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
http://www.radadzielnicy.com.pl/kontakt/

Facebook
Rada Dzielnicy Orunia-Św.Wojciech-Lipce

Dyżury

W każdą pierwszą (pracującą) środę miesiąca, w godzinach 18:00-19:00
 
Pozostałe środy miesiąca w trybie telefonicznym, również w godzinach 18:00-19:00
 
 

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Orunia - św. Wojciech - Lipce

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Orunia - św. Wojciech - Lipce
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
orunia mapa

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Orunia-Święty Wojciech-Lipce jest zlokalizowana w południowym rejonie dzielnicy urbanistycznej Śródmieście. Orunia od strony północnej graniczy z Śródmieściem Historycznym. Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest głównie w jej północno-zachodniej części i oddziela historyczne centrum od obszarów rolniczych dominujących w południowej części jednostki. Na styku ze Śródmieściem Historycznym i dalej wzdłuż wjazdu do Gdańska od strony południowej występują tereny o funkcji produkcyjnej. Orunia charakteryzuje się również zróżnicowaniem form ukształtowania terenu. Część północno–zachodnia i obszar wzdłuż kanału Raduni, po jego zachodniej stronie, są położone w strefie krawędziowej wysoczyzny i wyróżniają się urozmaiconą rzeźbą terenu, natomiast zlokalizowane na obszarze Żuław Gdańskich grunty rolne Oruni to tereny depresyjne.

Na Oruni występują wszystkie formy zabudowy, od zespołów budynków jednorodzinnych, np. wzdłuż ulicy Nowiny, poprzez zespoły przedwojennej czynszowej zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej pomiędzy Traktem św. Wojciecha a linią kolejową, po typowe osiedle z prefabrykatów wielkopłytowych w północno–zachodniej części. Bardzo cennym przyrodniczo i krajobrazowo elementem wykorzystywanym rekreacyjnie przez mieszkańców Oruni jest niedawno zrewaloryzowany Park Oruński, który zyskał nowe elementy zagospodarowania takie jak zadaszony amfiteatr, latarnie, alejki, ławki, itp.

Jednostka Święty Wojciech stanowi południową granicę Gdańska i sąsiaduje z gminą Pruszcz Gdański. Położona jest częściowo w cennej przyrodniczo i krajobrazowo strefie krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej. Jednostka ta ma charakter podmiejski z niewielkimi enklawami zabudowy jednorodzinnej i pewną koncentracją zabudowy na dolnym tarasie wzdłuż Traktu św. Wojciecha. Zachodnia część jednostki na górnym tarasie jest niezabudowana i stanowi potencjalną ofertę dla lokalizacji dużych, terenochłonnych funkcji usługowych.

Jednostka Lipce od północy graniczy z Orunią, a od południa ze Świętym Wojciechem. Zlokalizowana jest częściowo na wyżynie w stronę Borkowa i obejmuje również dawną tzw. osadę karczemną z charakterystycznym historycznym elementem Lwiego Dworu (dwupoziomowego drewnianego domu podcieniowego z XVI wieku – dawnej karczmy) położonym przy ul. Trakt św. Wojciecha 297. Jednostka włączona została w granice administracyjne Gdańska w 1954 r.

W 2001r. Lipce zalane zostały wodami z przerwanego Kanału Raduni. W wyniku zniszczeń wiele domów uległo wyburzeniu. Po powstaniu obwodnicy południowej w latach 2010–2011 nad Lipcami poprowadzono wiadukt i zbudowano węzeł drogowy. Po obu stronach Traktu św. Wojciecha występuje głównie ekstensywna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa (w tym ogrodnicza) po wschodniej stronie traktu. Cennym krajobrazowo elementem tej jednostki jest park Ferberów zlokalizowany po zachodniej stronie Kanału Raduni.


Kierunki rozwoju

Orunia nie ulegnie znaczącym przekształceniom funkcjonalno-przestrzennym. Nowe obiekty mieszkaniowe i usługowe powstaną na terenach dawnych kolonii mieszkaniowych na Oruni (Kolonia Mysia, Rola, Orka i Zaranie). W jednostce urbanistycznej Orunia nowa zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa i usługowo-przemysłowa wypełni – zainwestowane w granicach obszaru o w pełni wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (ZiWS) – fragmenty dzielnicy.

Przeważająca część Oruni została objęta Gminnym Programem Rewitalizacji, co w przyszłości przyniesie poprawę warunków życia, rozwój funkcji usługowych i zmianę oblicza historycznego przedmieścia Gdańska. Część Oruni znajdującą się na Żuławach, jednocześnie stanowiącą duże kompleksy użytków rolnych, przeznacza się na cele rolnicze. Na obszarach rolniczych, za wyjątkiem Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich (na południe od Starej Raduni), dopuszcza się lokalizację ogniw fotowoltaicznych. W jednostce Orunia sankcjonuje się istniejące ogrody działkowe (Sikorskiego, Okrzei). Południowa część Oruni znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich.

W Św. Wojciechu zakłada się realizację znaczącej inwestycji w infrastrukturę sportu i rekreacji o randze metropolitalnej: Narodowe Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji. Centrum sportów motorowych to projektowany 195-hektarowy kompleks, w ramach którego planowane są tory wyścigowe umożliwiające rozgrywanie zawodów wielu klas sportów motorowych (kartingowych, motocyklowych i samochodowych), spełniających międzynarodowe wymogi torów wyścigowych. Na terenach wzdłuż Obwodnicy Południowej przewiduje się rozwój zabudowy przemysłowo–usługowo–składowej. Południowo-wschodnią część jednostki przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jako kontynuację istniejącej tu fragmentarycznie zabudowy jednorodzinnej. Obszar wsi Święty Wojciech pomiędzy Kanałem Raduni a Traktem św. Wojciecha  planuje się przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniowo–usługową, zgodnie ze stanem istniejącego zainwestowania. Położona we wschodniej części Wieś i sanktuarium w Świętym Wojciechu oraz Kanał Raduni są zgłoszone do objęcia ochroną w formie parków kulturowych. Treny po zachodniej stronie Kanału Raduni – Lipce - utrzymają swoją funkcję mieszkaniową, a obszar pomiędzy Traktem św. Wojciecha a linią kolejową oraz w rejonie węzła drogowego Obwodnicy Południowej będzie przekształcał się w kierunku zabudowy przemysłowo–usługowo-składowej.


Środowisko:

obszary i obiekty objęte ochroną

 • fragment zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Potoku Oruńskiego
 • fragment użytku ekologicznego Murawy kserotermiczne w dolinie Potoku Oruńskiego
 • 10 pomników przyrody

tereny wskazane do ochrony

 • 1 teren w całości i fragmenty dwóch proponowane do ochrony w formie użytków ekologicznych


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

27,9


Inżynieria

W części zainwestowanej dostęp do sieci inżynieryjnych z wyjątkiem sieci ciepłowniczej. Wody opadowe z zachodniej części obszaru, położonej na lewym brzegu Kanału Raduni są do niego włączone, natomiast pozostały teren jest odwadniany mechanicznie poprzez pompownię Orunia. Na terenie przewidziana jest realizacja dwóch zrzutów wód nadmiarowych z Kanału Raduni i zbiornika przypolderowego Czerwony Most wraz z pompownią. Na obszarze jednostki znajduje się Ujęcie wody Lipce.

Znaczna część jednostki wskazana jako obszar szczególnego zagrożenia powodzią od Kanału Raduni, jednakże obowiązująca mapa zagrożenia powodziowego nie uwzględnia przebudowy koryta cieku i wymaga aktualizacji.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl