PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy Olszynka
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Olszynka
Powierzchnia: 7,85 km2
Liczba ludności: 2955 osób
Gęstość zaludnienia: 376 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy VI
tel. 58 301 30 11 wew. 103
ul. Elbląska 54/60
Kierownik Referatu – Mirosław Radka
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji II w Gdańsku
tel. 58 328 44 22
ul. Długa Grobla 4
Komendant komisariatu – nadkom. Grzegorz Piechowski

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Olszynka
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
  Kubik Jadwiga 

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Piotrowski Mirosław 

 • Członek Zarządu
  Siwa Monika, Łukaszewicz Paula

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy
  Dzięcielski Marek

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Olas Anna

 • Borkowska Aneta
 • Borowska-Gala Stanisława
 • Januszewski Marcin
 • Kamrowski Roman
 • Kędzierska Monika
 • Korona Halina
 • Stasiak Radosław
 • Wodyńska-Stosik Natalia
 • Zygmunt Jarosław
Kontakt

Siedziba 
Modra 2, 80-736 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 322-96-98, 571-324-220

E-mail: 
olszynka@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
http://www.radaosiedlaolszynka.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Olszynka

Dyżury
każdy czwartek 17:30-19:00

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Olszynka

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Olszynka
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
olszynka mapa

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Olszynka stanowi cześć dzielnicy urbanistycznej Śródmieście. Od strony północnej graniczy z jednostką Śródmieście Historyczne. Zabudowa mieszkaniowa usytuowana wzdłuż Opływu Motławy oddziela historyczne centrum od obszarów rolniczych dominujących w południowej części jednostki.
Olszynka leży w całości na Żuławach Gdańskich. Jest to nizinny, a w niektórych miejscach depresyjny teren, na którym nie występują żadne naturalne dominanty terenowe. Zasadnicza część Olszynki poprzecinana jest licznymi rowami melioracyjnymi. W jednostce Olszynka występują głównie zespoły budynków jednorodzinnych rozlokowane w rejonie ulic Zawodzie, Wąskotorowa, Bratki i Łanowa, pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usytuowane są Rodzinne Ogrody Działkowe.

Zabudowa usługowa zlokalizowana jest głównie w parterach zabudowy mieszkaniowej, stanowiąc zwykle uzupełnienie funkcji mieszkaniowej. Pomiędzy Opływem Motławy oraz ulicą Modrą i Na Szańcach usytuowana jest szkoła podstawowa stanowiąca zasadnicze centrum kulturalno-oświatowe dzielnicy. W sąsiedztwie ulic Olszyńska i Miedza zlokalizowane jest dawne założenie dworsko-parkowe, w którym znajduje się siedziba Kościoła Zielonoświątkowego, Centrum Chrześcijańskie „Nowe Życie”.
W siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego prowadzona jest działalność kulturalna, społeczna i edukacyjna na rzecz mieszkańców dzielnicy Olszynka. Zabudowane tereny jednostki Olszynka są oddzielone od części południowej linią kolejową biegnącą w kierunku Rafinerii Gdańskiej. Południowa część jednostki to głównie pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa i zabudowa jednorodzinna, która wykształciła się z dawnej zabudowy zagrodowej. Tereny zabudowane ciągną się wzdłuż ulic Modrej i Łanowej w kierunku południowym.


Kierunki rozwoju

W jednostce pomocniczej Olszynka przewiduje się dalszy rozwój już istniejących funkcji. Funkcja mieszkaniowa usytuowana w części północnej jednostki (pomiędzy Opływem Motławy a terenami kolejowymi) będzie się sukcesywnie rozwijać, wypełniając wolne przestrzenie. Na Olszynce dopuszcza się nowe budownictwo mieszkaniowe jedynie w obszarze zwartej i w pełni wykształconej struktury funkcjonalno-przestrzennej, gdzie niezbędne będzie wyposażenie w pełne sieci infrastrukturalne. Oznacza to, że uzupełnienia zabudowy możliwe będą jedynie wzdłuż ulic Łanowej i Modrej. Pozostałą południową część jednostki, stanowiącą duże kompleksy użytków rolnych, przeznacza się na cele rolnicze. Na obszarach rolniczych dopuszcza się lokalizację ogniw fotowoltaicznych. W jednostce Olszynka sankcjonuje się istniejące ogrody działkowe.


Środowisko:

obszary i obiekty objęte ochroną

 • bezpośrednie sąsiedztwo Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich

tereny wskazane do ochrony / fragment terenu cennego

 • przyrodniczo wskazanego do objęcia ochroną przyrody w formie użytku ekologicznego


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

29,4


Inżynieria

Dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz gazowej zapewniony jest na obszarze położonym pomiędzy Opływem Motławy a torami PKP oraz wzdłuż ulic Łanowej i Modrej. Brak sieci ciepłowniczej. Cały obszar (w ogromnej większości rolniczy) odwadniany mechanicznie poprzez pompownię Olszynka. Planuje się dokonanie rozdziału systemów odwadniających.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska