PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy Oliwa
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Oliwa
Powierzchnia: 18,68 km2
Liczba ludności: 14970 osób
Gęstość zaludnienia: 801 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy I
tel. 58 556 32 30, 58 553 47 60
ul. Gospody 2c
Kierownik Referatu – Paweł Zabrocki
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji IV w Gdańsku
tel. 58 521 14 22
ul. Karprów 14
Komendant komisariatu – asp. sztab. Mariusz Bojko

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Oliwa
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
  Tomasz Strug

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Urbaniak-Szwankowska Jolanta

 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy
  Pomirska Zofia

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Dramowicz Olaf

 • Andrzejczak Mariusz
 • Faściszewski Jan
 • Kamiński Cezary
 • Kruszyński Oskar
 • Leżyński Tomasz
 • Raciborski Jakub
 • Rafalak Sława
 • Riviera Ryszard
 • Sobczak Mikołaj
 • Szreder Marek
 • Zienkiewicz Aniela
Kontakt

Siedziba 
ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, 80-320 Gdańsk

Telefon
571-324-217

E-mail: 
oliwa@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.oliwianie.pl

Dyżury 
wtorek 18:00-19:00

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Oliwa

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Oliwa
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
oliwa mapa

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Oliwa znajduje się w obrębie dzielnicy urbanistycznej Oliwa. Jest położona na górnym tarasie. Ponad połowę jej obszaru zajmują lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, położone w strefie krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej. Pozostałą część zajmują tereny zurbanizowane z zielenią o charakterze rekreacyjnym w części zachodniej. Centralną część obszaru zainwestowanego oraz pas wzdłuż granicy lasów TPK zajmują zespoły i obiekty zabytkowe
zarówno o znaczeniu regionalnym, jak i międzynarodowym – Stara Oliwa z Zespołem Pocysterskim i Potokiem Oliwskim oraz zespoły dawnych dworów przy ul. Polanki. W otoczeniu lasów TPK znajduje się Gdański Ogród Zoologiczny – największy i najpiękniej położony ogród zoologiczny w Polsce.

W pasie wschodnim znajdującym się w granicach Centralnego Pasma Usługowego biegnącym wzdłuż głównego ciągu transportowego – alei Grunwaldzkiej – koncentruje się najwięcej usług o znaczeniu metropolitalnym związanym ze szkolnictwem wyższym oraz biznesem, skupiających najwięcej miejsc pracy w Gdańsku. Dominuje tu zabudowa współczesna - np. Hala Oliwia (obiekt o wyjątkowych walorach architektonicznych, uznany za dobro kultury współczesnej), duże zespoły zabudowy usługowej należące do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytetu Gdańskiego oraz wysokiej klasy biurowce - Olivia Business Center i Alchemia – tworzące nowoczesną przestrzeń miejską.


Kierunki rozwoju

Kontynuowany będzie rozwój funkcji usługowych i usługowo-mieszkaniowych. Przewiduje się dogęszczenie istniejącej zabudowy oraz przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne uwzględniające ochronę dziedzictwa kulturowego w obszarach zabytkowych. Wzdłuż Potoku Oliwskiego planowany jest rozwój rekreacji przy zachowaniu zielonego charakteru korytarza wzdłuż potoku. W strategicznym dla miasta obszarze wzdłuż alei Grunwaldzkiej objętym granicami Centralnego Pasma Usługowego oraz strefą śródmiejską dopuszcza się najbardziej intensywne formy zabudowy i większą różnorodność funkcjonalną, w tym priorytet dla rozwoju atrakcyjnych przestrzeni publicznych przyjaznych pieszym i rowerzystom. Kontynuowany będzie tu rozwój działalności o charakterze intelektualnym, ekonomicznym i społecznym, zapewniającym nowe miejsca pracy w usługach i szkolnictwie wyższym.

Uniwersytet Gdański poprzez rozbudowę campusu pozostanie motorem rozwoju dzielnicy opartej na wiedzy a nowoczesne kompleksy biurowe (np. Alchemia, Olivia Business Center) ważnym dla miasta centrum biznesu. Ogród zoologiczny będzie realizował zamierzenia rozwojowe, stając się główną dominantą funkcjonalną na granicy TPK. Również na granicy z TPK w ramach strefy buforowej przy głównych wejściach do lasu powstaną atrakcyjne przestrzenie rekreacyjno-wypoczynkowe, chroniące lasy przed nadmierną turystyką i rekreacją.

Realizacja planowanej od lat trasy tzw. Nowej Spacerowej z tunelem pod Pachołkiem uwolni zabytkową część Starej Oliwy od nadmiernego ruchu samochodowego, dając szansę na przekształcenie ulicy Opata Rybińskiego w atrakcyjną przestrzeń publiczną


Środowisko

obszary i obiekty objęte ochroną:

 • rezerwat przyrody Źródliska w Dolinie Ewy, fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 • obszar Natura 2000 Bunkier w Oliwie będący jednocześnie użytkiem ekologicznym pod nazwą Oliwskie Nocki
 • użytek ekologiczny Dolina Czystej Wody
 • 52 pomniki przyrody

tereny wskazane do ochrony:

 • 1 w całości i fragment drugiego obszaru cennego przyrodniczo wskazanego do objęcia ochroną przyrody w formie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
 • 2 tereny cenne przyrodniczo wskazane do objęcia ochroną w formie użytków ekologicznych
 • istniejący użytek ekologiczny Dolina Czystej Wody wskazany do powiększenia


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

32,6


Inżynieria

Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Przez obszar biegnie Potok Oliwski wraz ze zlokalizowanymi w jego biegu siedmioma zbiornikami pocysterskimi i dopływami: Potokiem Zajączkowskim (z ujęciem wody Dolina Radości), Potokiem Czystej Wody, Potokiem Prochowym i Potokiem Rynarzewskim. Odprowadzenie wód opadowych systemem grawitacyjnym z lokalnym wspomaganiem mechanicznym. 

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl