Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Letnica
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Letnica

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Letnica
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Letnica swoim obejmuje teren między nabrzeżem Martwej Wisły a linią kolejową biegnącą na styku Wrzeszcza Dolnego i Brzeźna
Letnica swoim obejmuje teren między nabrzeżem Martwej Wisły a linią kolejową biegnącą na styku Wrzeszcza Dolnego i Brzeźna

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Letnica leży w obrębie dzielnicy urbanistycznej Port. Obejmuje teren między nabrzeżem Martwej Wisły a linią kolejową biegnącą na styku Wrzeszcza Dolnego i Brzeźna. Środkiem obszaru w kierunku północ-południe przebiega ulica Marynarki Polskiej, a w kierunku wschód-zachód aleja Macieja Płażyńskiego wraz z tunelem pod Martwą Wisłą. Obydwie ulice są częścią podstawowego układu komunikacyjnego miasta.

Dominującą funkcją obszaru jest funkcja przemysłowo-portow-usługowa. W rejonie nabrzeża, wykorzystując walory nadwodnego położenia, działa wiele firm usługowo-przemysłowo-składowych, w tym Gdański Terminal Kontenerowy. Na północnym skraju obszaru, przy granicy z Nowym Portem zlokalizowane jest częściowo zrekultywowane składowisko popiołów z elektrociepłowni Wybrzeże. Elementem o dużym oddziaływaniu przestrzenno-funkcjonalnym a także krajobrazowym jest bryła stadionu piłkarskiego zrealizowana na EURO 2012 wraz z sąsiadującą siedzibą Międzynarodowych Targów Gdańskich.

W środkowej części terenu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa dawnego osiedla robotniczego o walorach kulturowych. Teren ten, tzw. Stara Letnica, dzięki działaniom programu rewitalizacji, rozpoczętym w 2010 roku, zyskał nowe oblicze, choć nadal wymaga uzupełnień w zakresie zabudowy mieszkaniowej i usług.


Kierunki rozwoju

Zgodnie z założeniami rozwoju Letnicy teren na wschód od ulicy Marynarki Polskiej utrzyma i zintensyfikuje swoje zagospodarowanie przemysłowo-portowo-usługowe, wykorzystując nadwodne położenie i dobrą dostępność podstawowego układu komunikacyjnego. Natomiast teren położony na zachód od ulicy Marynarki Polskiej będzie sukcesywnie ulegał przekształceniom, które przebiegać będą dwutorowo. W części północnej, w sąsiedztwie Nowego Portu, w tzw. Nowej Letnicy, rozwijać się będzie funkcja mieszkaniowa (głównie wielorodzinna) i mieszkaniowo-usługowa z możliwością wykreowania lokalnego centrum usługowego.

Uzupełnieniem usług infrastruktury społecznej mogą stać się funkcje sportowe z zielenią towarzyszącą, lokalizowane w rejonie ulicy Stalowej i Szklana Huta. W tym rejonie
planuje się realizację kompleksu boisk piłkarskich. Z kolei teren na południe od alei Macieja Płażyńskiego, w sąsiedztwie stadionu, wykorzystywany będzie na usługi o charakterze metropolitalnym z zakresu przemysłu czasu wolnego, wzmacniając istniejącą funkcją sportową stadionu. Planowane oceanarium, błękitna laguna, hotel, spa, gastronomia oraz kompleks boisk piłkarskich to inwestycje wpisujące się w założenia rozwoju w tym rejonie.


Środowisko:

  • obszary i obiekty objęte ochroną / brak
  • tereny wskazane do ochrony / brak

Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

  • 99,9


Inżynieria

Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Obszar odwadniany mechanicznie poprzez pompownie Nowy Port i Wielopole. Główne kanały odwadniające: Warzywód I – III. Teren w ogromnej większości znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl