PORTAL MIASTA GDAŃSKA

W grupie siła!

W grupie siła!
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Networking, czyli sieć współpracy, to pomysł znany od lat. Wymiana informacji, materiałów, możliwości i rozwiązań właściwie przemyślana i prowadzona, dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów i budowaniu życzliwej atmosfery, daje obustronne korzyści. Mądre sieciowanie wymaga dużej samoświadomości jego uczestników, jasno wytyczonych celów i strategii działania, jednak trud włożony w budowanie sieci zwraca się, ponieważ wspólnie można zrealizować zadania, na które jednostki nie mają zasobów.

 

Kreatywna pedagogika opiera się na znanym i cenionym (zwłaszcza w biznesie) pomyśle sieciowania. W odpowiedzi na brak wysokiej jakości wsparcia zawodowego gdańscy nauczyciele oddolnie wprowadzają własną sieć, która spełni ich oczekiwania i wzmocni ich w procesie zmiany mentalności kadry pedagogicznej oraz zmiany sposobu postrzegania edukacji, a w szczególności rozumienia roli ucznia w szkole. Pomagają nam tym eksperci, m.in. Sabina Furgoł – nauczyciel i konsultant, specjalistka w wielu dziedzinach, takich jak: zarządzanie, programy nauczania, jakość i ewaluacja, ocenianie i pomiar dydaktyczny, zastosowanie konstruktywistycznej dydaktyki oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w dydaktyce, czy wdrażanie nowych metod i form pracy. Celem naszego kolejnego szkolenia było omówienie funkcjonującej do tej pory przy ORE sieci nauczycieli i jej analiza pod kątem projektu Kreatywnej Pedagogiki.

Ekspertka EFS i SORE (szkolny organizator rozwoju edukacji) analizowała z nami jakość polskiej szkoły oraz metody pracy nauczycieli, pokazywała absurdy szkolnej rzeczywistości, a także stawiała niewygodne pytania, zmuszając nas do głębokiej refleksji na temat tego, jak pracujemy z uczniami. Wskazała nam błędy pokutującego po dziś dzień w nauczaniu w szkołach publicznych behawioryzmu i zalety wykorzystywanego m.in. w cenionych szkołach Montessori konstruktywizmu. Zastanawialiśmy się również nad założeniami Strategii lizbońskiej w zakresie kompetencji kluczowych oraz nad taksonomią celów Blooma i Niemierki, nad tym, jak łatwo zamieniliśmy osiąganie poziomu zdobywania WIEDZY na poziom zdobywania WIADOMOŚCI. Nasze refleksje skierowaliśmy w obszar tworzenia dzieciom środowiska do uczenia się i do rozwoju poprzez wprowadzanie nauczania wyprzedzającego, oceniania kształtującego oraz aktywizujących metod typu projekt czy gry symulacyjne. Narzędziem, które ma nam pomóc w kreowaniu nowego przyjaznego środowiska szkolnego, jest metoda WebQuestu, propagowana przez Sabinę Furgoł – webquest.furgol.org.

 

Zainteresowanym polecamy:

Sabina Furgoł, Lechosław Hojnacki: Pokolenie online w tradycyjnej szkole – nowe wyzwania
Sabina Furgoł, Ewa Lubina: Język mediów

Sabina Furgoł, Lechosław Hojnacki: Zdalne nauczanie w pedagogice szkolnej- sprawdzanie i ocenianie

Sabina Furgoł, Lechosław Hojnacki: Od dydaktyki instrumentalnej w kierunki pedagogiki ery informacyjnej - dwie synergie

Sabina Furgoł: Etyka egzaminatora