Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Krakowiec - Górki Zachodnie

A
A
krakowiec

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Krakowiec - Górki Zachodnie stanowi część dzielnicy urbanistycznej Port. Jest zlokalizowana na wschodnim krańcu Wyspy Portowej – Stogi. Otoczona jest od północy wodami Zatoki Gdańskiej, a od wschodu i południa wodami Śmiałej i Martwej Wisły.

W strukturze przestrzennej jednostki wyodrębniają się dwa zespoły nisko intensywnej zabudowy mieszkaniowej o charakterze jednorodzinnym. Są to układy ruralistyczne dawnych wsi rolniczo–rybackich: Krakowca i Górek Zachodnich. Część z istniejących obiektów posiada walory kulturowe, niestety w dużej części zdegradowane poprzez liczne przekształcenia i przebudowy, a także niski standard techniczny. Z uwagi na niewielką liczbę mieszkańców w obszarze nie wykształcił się ośrodek usługowy. Usług jest niewiele i występują w postaci rozproszonej. W środkowej części terenu zlokalizowana jest baza paliwowa PERN-u powstała w latach 70. zeszłego wieku.

Przez tereny leśne przebiegają wiązki ropociągów. Niewątpliwe walory krajobrazowo-przyrodnicze posiada las wydmowy wraz z użytkami ekologicznymi Karasiowe Jeziorka i Zielone Wyspy, zajmujący północny fragment obszaru. Wzdłuż zachodniego brzegu Wisły Śmiałej zlokalizowane są obiekty wykorzystujące walor nadwodnego położenia: Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk, Akademicki Klub Morski, Jachtklub Morski Stoczni Gdańskiej, marina jachtowa z hotelem Galion, stacja ratownictwa SAR, a na krańcu południowo-zachodnim są zlokalizowane funkcje stoczniowe, m. in. działająca tu od lat Stocznia Wisła S.A.


Kierunki rozwoju

W obszarze Krakowca–Górek Zachodnich rozwój będzie prowadzony dwutorowo: jako niewielkie uzupełnianie i podnoszenie standardu istniejącej zabudowy mieszkaniowej z zachowaniem jej kulturowego charakteru oraz rozwój i wzmacnianie funkcji związanych z unikalnym, nadwodnym położeniem. Możliwe będą dalsze inwestycje w funkcje turystyczno-sportowo-rekreacyjne oraz przekształcenia terenu między Martwą Wisłą a ulicą Łowicką w kierunku funkcji portowych i usługowych związanych z wykorzystaniem dostępu do akwenu. Funkcja mieszkaniowa w tych rejonach nie będzie funkcją rozwojową.

Walory przyrodniczo–krajobrazowe lasu wydmowego dalej stanowić będą istotny komponent charakteru tej części Wyspy Portowej.


Środowisko:

  • obszary i obiekty objęte ochroną / fragment obszaru Natura 2000 Ostoja w Ujściu Wisły, bezpośrednie sąsiedztwo obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka, 3 użytki ekologiczne: Karasiowe Jeziorka, Zielone Wyspy na Wiśle Śmiałej i Wydma w Górkach Zachodnich
  • tereny wskazane do ochrony / 1 teren proponowany do ochrony w formie użytku ekologicznego


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

  • 60,5


Inżynieria

Zapewniony dostęp do sieci inżynieryjnych z wyjątkiem sieci ciepłowniczej, która obejmuje jedynie zachodnią część jednostki. Przez omawiany obszar przepływa rzeka Gniła Łacha, odprowadzana do Martwej Wisły poprzez pompownię Gniła Łacha (zlokalizowaną poza jednostką). Tereny położone wzdłuż brzegu Martwej Wisły oraz w rejonie Wisły Śmiałej stanowią obszary szczególnie zagrożone powodzią.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska

 

***