Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

A
A
  karta

 

Uwaga!

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od dnia 19 czerwca 2019 r. została przywrócona usługa powiadamiania wnioskodawców SMS-em o kartach KDR oczekujących w punktach na odbiór. Po kartę należy zgłosić się najszybciej 24 godziny po otrzymanej wiadomości. Odbiór kart wydanych za pomocą wniosków złożonych elektronicznie następuje w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, p. 208 (po otrzymanej wiadomości SMS o możliwości odbioru kart).

Osoby, które złożyły wniosek w Gdańsku w dniu 4 lutego i później mogą w artykule poniżej, sprawdzać czy Karta jest gotowa do odbioru. Od 19 czerwca br. nie będą w artykule aktualizowane numery wniosków. Informację można również uzyskać wysyłając maila na adres: marta.okoye@gdansk.gda.pl oraz dzwoniąc na numer telefonu: 58 323 68 57.

7.06.2019 r.

Karty gotowe do odbioru z następujących wniosków złożonych w poszczególnych punktach obsługi klienta:

Punkt przy ul. Na Stoku 49

101781-11786,

101788-101817,

Punkt przy ul. Wyspiańskiego 9a

202776,

202785-202788,

202790-202819,

202821-202825,

202827-202830,

202832-202839,

Punkt przy ul. Świętokrzyskiej 15

401513,

401516,

401523,

401526-401528,

401531-401535,

401537-401558.

 

13.05.2019 r.

Karty gotowe do odbioru z następujących wniosków złożonych w poszczególnych punktach obsługi klienta:

Punkt przy ul. Na Stoku 49

101653

101689

od 101727 do 101775,

od 101777 do 101780

Punkt przy ul. Wyspiańskiego 9a

od 202725 do 202726,

od 202728 do 202775,

od 202777 do 202784

Punkt przy ul. Świętokrzyskiej 15

401457,

od 401485 do 401512,

od 401514 do 401515,

od 401517 do 401522,

od 401524 do 401525

 

15.04.2019 r.

Karty gotowe do odbioru z następujących wniosków złożonych w poszczególnych punktach obsługi klienta:

Punkt przy ul. Na Stoku 49

101645,

od 101647 do 101652,

od 101654 do 101686,

101688,

od 101690 do 101691,

od 101693 do 101699,

od 101701 do101726

Punkt przy ul. Wyspiańskiego 9a

202647,

od 202654 do 202684,

od 202686 do 202706,

od 202708 do 202724,

202727

Punkt przy ul. Świętokrzyskiej 15

401411,

od 401447 do 401456,

od 401458 do 401460,

od 401462 do 401484

 

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (526.51 KB)

Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny mogą korzystać z licznych ulg i zniżek na terenie całego kraju. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny

 DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu wraz z oświadczeniami 6 2019 (620.48 KB)

Wniosek 1 2019 (98.58 KB)

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka 2019 (81.37 KB)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej 2019 (83.55 KB)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej 2019 (82 KB)

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych 2019 (88.18 KB)

UWAGA! OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY NIE UPRAWNIA DO DARMOWYCH PRZEJAZDÓW KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W GDAŃSKU

KARTA PRZYSŁUGUJE

Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom, w której rodzic(e) lub małżonek rodzica, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci :

 1. w wieku do 18 roku życia;
 2. w wieku do 25 r. ż. w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. szkole wyższej - do końca roku akademickiego - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem (wzór poniżej).
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane zakończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem (wzór poniżej), nie dłużej jednak niż do ukończenia  25 roku życia.

Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w Gdańsku, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku:

 1. Punkt Obsługi Klienta nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 9 A – dawny sklep meblowy Heban (Wrzeszcz),
 2. Punkt Reklamacji w siedzibie ZTM przy ul. Na Stoku 49 (Śródmieście) ,
 3. Punkt Obsługi Klienta nr 4 przy ul. Świętokrzyskiej 15 (przy pętli tramwajowej Łostowice - Świętokrzyska)

Druki wniosków można pobrać poniżej, wnioski dostępne są w wyżej wymienionych Punktach Obsługi Klienta ZTM. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej poprzez portal informacyjno-usługowy emp@tia .

Odbiór kart z punktów ZTM możliwy jest w dniu następującym po dniu, w którym otrzymali Państwo wiadomość SMS.

Odbiór kart wydanych za pomocą wniosków złożonych elektronicznie następuje w Wydziałe Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, p. 208 (po otrzymanej wiadomości SMS o możliwości odbioru kart).

Zapraszamy do składania wniosków jednocześnie o dwie formy karty - tradycyjną i elektroniczną.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:
• w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
• w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Prezydenta Miasta Gdańska.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty. Informacje o zmianach można przesyłać elektronicznie poprzez ponowne złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny przez portal informacyjno-usługowy emp@tia lub na miejscu w punktach ZTM przyjmujących wnioski oraz w Wydziałe Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, p. 208.

W przypadku stwierdzenia przez urzędnika utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.

Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Gdańska.
W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.

Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

 

Karta przyznawana jest bezpłatnie z wyjątkiem gdy:

-członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna (po 1 stycznia 2018 r.) i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną  - opłata w kwocie 9,21 zł;

-członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej - opłata w kwocie 9,21 zł;

-członek rodziny wielodzietnej zagubił kartę tradycyjną (plastikową) lub utracił ją w inny sposób - wydanie duplikatu karty podlega opłacie w kwocie 9,56 zł.

Składając wniosek o wydanie duplikatu oraz drugiej formy Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia oraz należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

Płatności można dokonać:

 • przelewem bankowym na rachunek Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk nr 97124012681111001038773717 wraz z dopiskiem czego dotyczy płatność (nazwisko, opłata za duplikat, opłata za drugą formę karty),
 • gotówką w kasie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (kasa znajduje się w pokoju 265, godziny otwarcia kasy 9-14.30, w środę kasa jest czynna od 9-15.30).

 

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz minister właściwy do spraw rodziny.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: iodo@mrpips.gov.pl.
3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie art. 21 tej ustawy.
4. Poprzez złożenie wniosku o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazywanie przez ministra właściwego ds. rodziny informacji o uprawnianiach przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty Dużej Rodziny, w szczególności od podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym.
5. Dane osobowe Użytkownika oraz członków jego rodziny są przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Po upływie tego czasu dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostają usunięte.
6. Dane osobowe są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniający usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku stwierdzenia, że w Aplikacji mKDR wyświetlają się niepoprawne dane osobowe, Użytkownik w celu ich poprawienia jest zobowiązany zgłosić to wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta celem złożenia zamówienia na nową Kartę Dużej Rodziny zawierającą prawidłowe dane osobowe.
Informujemy również, że chociaż przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, to dane osobowe członka rodziny wielodzietnej nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania, polegającego – w myśl RODO – na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.