Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

A
A
Ostatnia aktualizacja: 01 lutego 2019 r.
karta
karta2

W dniu 22 grudnia 2014r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

ustawę o Karcie Dużej Rodziny (526.51 KB)

Ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny mogą korzystać z licznych ulg i zniżek na terenie całego kraju.

Wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny

OD 1 STYCZNIA 2019 - ZMIANA! O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu wraz z oświadczeniami 6 2019 (620.48 KB)

Wniosek 1 2019 (98.58 KB)

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka 2019 (81.37 KB)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej 2019 (83.55 KB)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej 2019 (82 KB)

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych 2019 (88.18 KB)

UWAGA! OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY NIE UPRAWNIA DO DARMOWYCH PRZEJAZDÓW KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W GDAŃSKU

KARTA PRZYSŁUGUJE

Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom, w której rodzic(e) lub małżonek rodzica, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci :

 1. w wieku do 18 roku życia;
 2. w wieku do 25 r. ż. w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. szkole wyższej - do końca roku akademickiego - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem (wzór poniżej).
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane zakończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem (wzór poniżej), nie dłużej jednak niż do ukończenia  25 roku życia.

Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w Gdańsku, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku:

 1. Punkt Obsługi Klienta nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 9 A – dawny sklep meblowy Heban (Wrzeszcz),
 2. Punkt Reklamacji w siedzibie ZTM przy ul. Na Stoku 49 (Śródmieście) ,
 3. Punkt Obsługi Klienta nr 4 przy ul. Świętokrzyskiej 15 (przy pętli tramwajowej Łostowice - Świętokrzyska).

Druki wniosków można pobrać poniżej, wnioski dostępne są w wyżej wymienionych Punktach Obsługi Klienta ZTM. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej poprzez portal informacyjno-usługowy emp@tia .

Odbiór kart z punktów ZTM możliwy jest w dniu następującym po dniu, w którym otrzymali Państwo wiadomość SMS.

Odbiór kart wydanych za pomocą wniosków złożonych elektronicznie następuje w Wydziałe Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, p. 208 (po otrzymanej wiadomości SMS o możliwości odbioru kart).

Zapraszamy do składania wniosków jednocześnie o dwie formy karty - tradycyjną i elektroniczną.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:
• w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
• w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Prezydenta Miasta Gdańska.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty. Informacje o zmianach można przesyłać elektronicznie poprzez ponowne złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny przez portal informacyjno-usługowy emp@tia lub na miejscu w punktach ZTM przyjmujących wnioski oraz w Wydziałe Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, p. 208.

W przypadku stwierdzenia przez urzędnika utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.

Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Gdańska.
W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.

Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.


Karta przyznawana jest bezpłatnie z wyjątkiem gdy:

-członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną  - opłata w kwocie 9,21 zł;

-członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej - opłata w kwocie 9,21 zł;

-członek rodziny wielodzietnej zagubił kartę tradycyjną (plastikową) lub utracił ją w inny sposób - wydanie duplikatu karty podlega opłacie w kwocie 9,40 zł.

Składając wniosek o wydanie duplikatu oraz drugiej formy Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia oraz należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

Płatności można dokonać:

 • przelewem bankowym na rachunek Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk nr 97124012681111001038773717 wraz z dopiskiem czego dotyczy płatność (nazwisko, opłata za duplikat, opłata za drugą formę karty),
 • gotówką w kasie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (kasa znajduje się w pokoju 265, godziny otwarcia kasy 9-14.30, w środę kasa jest czynna od 9-15.30).


Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz minister właściwy do spraw rodziny.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: iodo@mrpips.gov.pl.
3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie art. 21 tej ustawy.
4. Poprzez złożenie wniosku o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazywanie przez ministra właściwego ds. rodziny informacji o uprawnianiach przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty Dużej Rodziny, w szczególności od podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym.
5. Dane osobowe Użytkownika oraz członków jego rodziny są przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Po upływie tego czasu dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostają usunięte.
6. Dane osobowe są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniający usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku stwierdzenia, że w Aplikacji mKDR wyświetlają się niepoprawne dane osobowe, Użytkownik w celu ich poprawienia jest zobowiązany zgłosić to wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta celem złożenia zamówienia na nową Kartę Dużej Rodziny zawierającą prawidłowe dane osobowe.
Informujemy również, że chociaż przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, to dane osobowe członka rodziny wielodzietnej nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania, polegającego – w myśl RODO – na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.