PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Identyfikator kierowcy taksówki

Identyfikator kierowcy taksówki
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr LV/1610/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miasta Gdańska, z dniem 1 października 2019 r. wszedł w życie obowiązek posiadania przez kierowców gdańskich taksówek „identyfikatora kierowcy taksówki”.

Gdzie można uzyskać identyfikator.

Identyfikatory wydaje nieodpłatnie Referat Transportu i Nadzoru w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku mieszczący się w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Bernarda Milskiego 1 na parterze, stanowiska 15 i 16.

Jak uzyskać identyfikator?

Termin ważności identyfikatora to 5 lat od dnia udzielenia pierwszej licencji lub od dnia przeprowadzenia ostatniej kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymagań będących podstawą udzielenia licencji. Dlatego tych z Państwa, którym udzielono pierwszej licencji nie dalej niż 5 lat wstecz już teraz zapraszamy po odbiór identyfikatora. Pozostali z Państwa przed wydaniem identyfikatora zostaną poddani kontroli w zakresie spełniania wymagań będących podstawą uzyskania licencji.   

Wymagane dokumenty:

  • wniosek
  • aktualna fotografia (kierowcy taksówki) o parametrach określonych w przepisach dotyczących dowodów osobistych (wymiary: 35mm x 45mm).

Wniosek o wydanie, wymianę, wtórnik identyfikatora (24.58 KB)

Jeżeli identyfikator nie jest wydawany bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli lub przy udzieleniu licencji, wówczas należy dodatkowo przedstawić: 

      W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW OSOBIŚCIE WYKONUJĄCYCH PRZEWOZY:

  • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dotyczące spełniania wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, 
  • zaświadczenie/a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy spełnia wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • aktualne prawo jazdy.

Oświadczenie (39 KB)

     W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH  KIEROWCÓW:

  • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dotyczące spełniania wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, wraz z oświadczeniem, iż zatrudnieni kierowcy  spełniają wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym,
  • zaświadczenie/a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że zatrudnieni kierowcy spełniają wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,

Oświadczenie (39 KB)