PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
  karta

Uprzejmie informujemy, że odbiór kart wydanych na podstawie wniosków złożonych elektronicznie następuje w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, II piętro, w godzinach pon.- wt., czw. 8.00-15.30, środa 8.00-16.30 oraz piątek 8.00-14.30.

Odbiór kart wydanych na podstawie wniosków papierowych następuje w miejscu ich złożenia.

W pierwszej kolejności otrzymają Państwo wiadomość SMS o możliwości odbioru karty.

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny 2021(400.31 KB) )

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o  miarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekło odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA!!!

W odpowiedzi na pytania, jakie pojawiają się w związku z przybyciem do Polski gości z Ukrainy i dostępem dla nich do programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, uprzejmie informujemy, że obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie spełnia wymagań/nie wypełnia okoliczności wskazanych w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

W związku z powyższym uchodźcom wojennym z Ukrainy nie przysługuje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Najprościej i najszybciej złożysz wniosek za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia– empatia.mpips.gov.pl.

Można także złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku:

 1. Punkt Obsługi Klienta nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 9 A – dawny sklep meblowy Heban (Wrzeszcz),
 2. Punkt Reklamacji w siedzibie ZTM przy ul. Na Stoku 49 (Śródmieście) ,
 3. Punkt Obsługi Klienta nr 4 przy ul. Świętokrzyskiej 15 (przy pętli tramwajowej Łostowice - Świętokrzyska)

Druki wniosków można pobrać poniżej lub w wyżej wymienionych Punktach Obsługi Klienta ZTM.

Odbiór kart tradycyjnych z punktów ZTM możliwy jest w dniu następującym po dniu, w którym otrzymali Państwo wiadomość SMS.

Odbiór kart tradycyjnych wydanych za pomocą wniosków złożonych elektronicznie następuje w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5 (po uprzednim ustaleniu terminu i godziny odbioru z pracownikiem Urzędu Miejskiego).

Informację można również uzyskać wysyłając maila na adres: sabina.konowalek-glazewska@gdansk.gda.pl lub alicja.gierzynska@gdansk.gda.pl albo dzwoniąc na numer telefonu: 58 323 68 57.

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY NIE UPRAWNIA DO DARMOWYCH PRZEJAZDÓW KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W GDAŃSKU

Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w Gdańsku, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana.

mKDR w mObywatel

Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel.

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. 

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?

 1. Upewnij się, że Twoja dotychczasowa Karta jest ważna. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny, złóż wniosek on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w urzędzie miasta/gminy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w urzędzie miasta/gminy, jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel. Możesz zrezygnować z wnioskowania o Kartę tradycyjną i korzystać wyłącznie z formy elektronicznej. Ewentualne domówienie Karty tradycyjnej będzie podlegać opłacie.
 2. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mObywatel z Google Play lub App Store bądź jej aktualizacja do najnowszej wersji.
 3. Uruchom aplikację mObywatel.
 4. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).
 5. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.
 6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.
 7. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?
  • Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.
  • Nie: przejdź do kolejnego punktu.

Sprawdź, czy Twoja Karta została wyświetlona prawidłowo.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:
• w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
• w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Prezydenta Miasta Gdańska.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty. Informacje o zmianach można przesyłać elektronicznie poprzez ponowne złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny przez portal informacyjno-usługowy emp@tia lub na miejscu w punktach ZTM przyjmujących wnioski oraz w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, p. 208.

W przypadku stwierdzenia przez urzędnika utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.

Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Gdańska.

W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu karta nie zostanie jemu wydana. Pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny znajduje się w poniższym linku

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 

UWAGA ZMIANA ZASAD POBIERANIA OPŁAT dotyczących KARTY DUŻEJ RODZINY

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny od 1 marca 2023 r. wynosi 13 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy Karty, gdy wnioskodawca posiada już Kartę elektroniczną, wynosi 10 zł.

Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Opłatę należy dokonać przelewem bankowym na rachunek Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk nr 97124012681111001038773717 wraz z dopiskiem czego dotyczy płatność (nazwisko, opłata za duplikat, opłata za tradycyjną formę karty),

DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu 2021 (99.53 KB)

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka 2021 (81.37 KB)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej 2021 (83.55 KB)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej 2021 (82 KB)

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać mKDR na swoich urządzeniach mobilnych (88.98 KB)

 

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz minister właściwy do spraw rodziny.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: iodo@mrpips.gov.pl.
3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie art. 21 tej ustawy.
4. Poprzez złożenie wniosku o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazywanie przez ministra właściwego ds. rodziny informacji o uprawnianiach przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty Dużej Rodziny, w szczególności od podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym.
5. Dane osobowe Użytkownika oraz członków jego rodziny są przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Po upływie tego czasu dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostają usunięte.
6. Dane osobowe są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniający usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku stwierdzenia, że w Aplikacji mObywatel wyświetlają się niepoprawne dane osobowe dot. KDR, Użytkownik w celu ich poprawienia jest zobowiązany zgłosić to wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta celem złożenia zamówienia na nową Kartę Dużej Rodziny zawierającą prawidłowe dane osobowe.
Informujemy również, że chociaż przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, to dane osobowe członka rodziny wielodzietnej nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania, polegającego – w myśl RODO – na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.