PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Identyfikator kierowcy taksówki

Identyfikator kierowcy taksówki
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr LV/1610/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miasta Gdańska, z dniem 1 października 2019 r. wszedł w życie obowiązek posiadania przez kierowców gdańskich taksówek „identyfikatora kierowcy taksówki”.

Gdzie można uzyskać identyfikator.

Identyfikatory wydaje nieodpłatnie Referat Transportu i Nadzoru w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku mieszczący się w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Bernarda Milskiego 1 na parterze, stanowiska 15 i 16.

Jak uzyskać identyfikator?

Termin ważności identyfikatora to 5 lat od dnia udzielenia pierwszej licencji lub od dnia przeprowadzenia ostatniej kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymagań będących podstawą udzielenia licencji. Dlatego tych z Państwa, którym udzielono pierwszej licencji nie dalej niż 5 lat wstecz już teraz zapraszamy po odbiór identyfikatora. Pozostali z Państwa przed wydaniem identyfikatora zostaną poddani kontroli w zakresie spełniania wymagań będących podstawą uzyskania licencji.   

Wymagane dokumenty:

  • wniosek,
  • aktualna fotografia (kierowcy taksówki) o parametrach określonych w przepisach dotyczących dowodów osobistych (wymiary: 35mm x 45mm),
  • zaświadczenie/a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudniony kierowca spełnia wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym - w przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej oraz spoza państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa pochodzenia obcokrajowca wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • aktualne prawo jazdy.

Wniosek o wydanie, wymianę, wtórnik identyfikatora (24.58 KB)