PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy Kokoszki
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Kokoszki
Powierzchnia: 19,94 km2
Liczba ludności: 9888 osób
Gęstość zaludnienia: 496 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy IV
tel. 58 344 32 84
ul. Orfeusza 2
Kierownik Referatu – Tomasz Zubek
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji IX w Gdańsku
tel. 58 521 11 22
ul. Balcerskiego 35
Komendant komisariatu – nadkom. Wojciech Milewski

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Kokoszki
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
  Peplińska Edyta

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Gońka Adam

 • Członek Zarządu
  Delbas Jolanta

 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy
  Pogońska Elżbieta

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Meyer-Kaim Natalia

 • Bądkowski Witold
 • Bielawa Jarosław
 • Jaśkiewicz Jerzy
 • Klewicka Krystyna
 • Lipiński Tomasz
 • Mizgier Sylwia
 • Nowotarski Krzysztof
 • Odya Piotr
 • Reinhardt-Gruba Iwona
 • Szpojda Agnieszka
Kontakt

Siedziba 
ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk

Telefon/fax. 
(58) 521-70-29, 571 324 205

E-mail: 
kokoszki@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.kokoszki.org

Dyżury
czwartek 18:00-19:00

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Kokoszki

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Kokoszki
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kokoszki to południowy rejon dzielnicy urbanistycznej Zachód wraz z gdańską częścią Lasów Otomińskich
Kokoszki to południowy rejon dzielnicy urbanistycznej Zachód wraz z gdańską częścią Lasów Otomińskich

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Kokoszki obejmuje Kokoszki Przemysłowe i Kokoszki Mieszkaniowe (w skład których wchodzą Karczemki, Smęgorzyno i Kiełpino Górne), czyli południowy rejon dzielnicy urbanistycznej Zachód wraz z gdańską częścią Lasów Otomińskich.

W strukturze przestrzennej dzielnicy Kokoszki można wyodrębnić wyraźne strefy funkcjonalne. Zespoły zabudowy mieszkaniowej o charakterze podmiejskim Kokoszek Mieszkaniowych sąsiadują z zabudową produkcyjno-logistyczną Kokoszek Przemysłowych. Zabudowa ta stanowi wraz z Parkiem Przemysłowo–Technologicznym
„Maszynowa”, utworzonym w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, główną koncentrację miejsc pracy na górnym tarasie, co przyczynia się m. in. do ograniczenia dojazdów do pracy. Względna równowaga funkcji mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych jest wielką zaletą i szansą dzielnicy.

Część Kokoszek ma charakter rolniczy (pola, łąki, nieużytki), liczne są stałe ogrody działkowe. 

Osadnictwo rozwija się w Kokoszkach Mieszkaniowych w wyodrębnionych jednostkach, posiadających własną tożsamość i specyfikę występujących form zabudowy. Ulica Kartuska rysuje wyraźny podział obszaru ze względu na istniejące formy zabudowy mieszkaniowej.

Część północna charakteryzuje się zróżnicowaniem form: od domów wolnostojących, bliźniaczych, szeregowych, po średnio intensywną zabudowę wielorodzinną. Na południe od ul. Kartuskiej w Smęgorzynie rozwinęła się zabudowa willowa na dużych posesjach, w Kiełpinie Górnym – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca nieco intensywniejsza i na mniejszych działkach. O atrakcyjności krajobrazu Kokoszek i standardzie zamieszkiwania decyduje sąsiedztwo lasów Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Dzielnica jest położona w całości na Wysoczyźnie Gdańskiej charakteryzującej się pofałdowaniem terenu. Wysokie walory krajobrazowe posiada zwłaszcza obszar Smęgorzyna, wyróżniający się urozmaiconą rzeźbą terenu i otoczeniem terenów osnowy ekologicznej miasta. Na obszarze tym postępuje (niezbyt dynamicznie) realizacja zabudowy rezydencjalnej o wysokim standardzie i jednolitym charakterze.


Kierunki rozwoju

W dzielnicy Kokoszki przewiduje się rozwój już istniejących funkcji, co umocni jej wielofunkcyjny charakter. Nastąpi dalszy rozwój funkcji mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych. Stopniowo będzie zanikać funkcja rolnicza, zlikwidowane zostaną ogrody działkowe w rejonie ul. Nowatorów. Funkcja mieszkaniowa wypełni strukturę Kokoszek Mieszkaniowych przy zachowaniu wyraźnego podziału obszaru ze względu na powstające formy zabudowy mieszkaniowej, wyznaczonego przebiegiem ulicy Kartuskiej. Część północna utrzyma zróżnicowany charakter form. Funkcja mieszkaniowa w Smęgorzynie i zachodniej willowym, będzie stanowić konkurencję dla oferty mieszkaniowej gmin sąsiednich, oferując wyższy standard zamieszkania w zabudowie jednorodzinnej i rezydencjalnej.

Główną koncentracją funkcji produkcyjnej pozostaną Kokoszki Przemysłowe. Będą się one stopniowo przekształcać w nowoczesny park przemysłowy. W miarę wypełniania się tej struktury może pojawić się potrzeba realizacji dodatkowego przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej usprawniającego dojazdy do pracy (w rejonie ul. Sąsiedzkiej
w Matarni w bezpośrednim sąsiedztwie Karczemek). Ponadto oferta Kokoszek wzbogaci się o dobrze urządzone tereny rekreacyjne, wykorzystujące obszary przy granicach z gminami Żukowo i Kolbudy Górne (Lasy Otomińskie). Kokoszki Mieszkaniowe zyskają nowe tereny zieleni miejskiej: wzdłuż Potoku Smęgorzyńskiego, w rejonie ul. św. Brata Alberta czy ul. Otomińskiej. Planuje się przekształcenie kompleksu leśnego na południe od ul. Kartuskiej w park leśny.

Środowisko:

Obszary i obiekty objęte ochroną

 • fragment Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 • fragment otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 • 2 użytki ekologiczne: Łozy w Kiełpinie i Torfowisko Smęgorzyńskie
 • 1 pomnik przyrody

Tereny wskazane do ochrony

 • 5 terenów w całości
 • fragment jednego proponowane do ochrony w formie użytków ekologicznych

Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 60,6


Inżynieria

Zapewniony dostęp do sieci inżynieryjnych, za wyjątkiem sieci ciepłowniczej, która obecnie obsługuje we fragmentach północną część jednostki. Aktualnie jest realizowana magistrala ciepłownicza, która będzie obsługiwała zachodnią część miasta, także Kokoszki. Przez obszar Kokoszek południkowo przebiega dział wód pomiędzy zlewniami:
rzeki Raduni (w kierunku zachodnim) i Kanału Raduni oraz Martwej Wisły (w kierunku wschodnim). W części wschodniej jest zlokalizowany górny odcinek potoku Strzyża oraz rów J1, włączony do jeziora Jasień. 

W części zachodniej biegnie Potok Smęgorzyński oraz potok Strzelniczka z projektowanymi zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka I i Strzelniczka II. Do potoku Strzelniczka włączone są rowy S6 oraz S8, na którym zlokalizowano istniejący zbiornik Budowlanych II. Istniejący zbiornik Budowlanych I pierwotnie włączony był do zlewni potoku Strzyża, obecnie zasila potok Strzelniczka. W zlewni potoku Strzelniczka istnieje jeden zbiornik retencyjny Maszynowa zlokalizowany na sieci kanalizacji deszczowej.

Planowana jest realizacja zbiorników Kartuska i Biologiczna.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl