PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska

Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W ostatnich latach w związku z wysokim stopniem dostępności indywidualnego transportu drogowego nastąpił duży wzrost mobilności mieszkańców gmin otaczających duże aglomeracje miejskie. Warunki te powodują, że coraz większa liczba osób decyduje się na zamieszkanie na terenie małych gmin ościennych z jednoczesnym wyborem miejsca pracy w centrum aglomeracji. W związku z powyższym sytuacja na drogach wylotowych w godzinach porannych i popołudniowych szczytów komunikacyjnych, wskazuje, że gminy obszarów metropolitalnych musza dążyć do wzrostu zainteresowania transportem zbiorowym.

Taki pozytywny wzrost znaczenia alternatywnych dla samochodów środków transportu odnotowano w aglomeracji trójmiejskiej w związku z budową i modernizacją transportu kolejowego w ostatnich latach. To powoduje, że kolejnym krokiem w celu podtrzymania tendencji wzrostowej, jest rozwój multimodalnych podróży z wykorzystaniem różnych środków transportu. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do roku 2020 duży nacisk położono na tworzenie węzłów integracyjnych  oraz poprawę ich dostępności.

W odpowiedzi na powyższe potrzeby powstał projekt pn. „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”. Przedmiotem projektu są trasy dojazdowe dla rowerów do węzłów Gdańsk Główny i Wrzeszcz oraz do przystanków SKM/PKM wraz z wyposażeniem, tj:

a) Gdańsk Główny:
- trasy rowerowe w ul. Wały Jagiellońskie; ul. Podwale Przedmiejskie; ul. Kartuskiej, oraz naziemne przejścia dla pieszych przy dworcu PKP,
- parking rowerowy na 500 m.p.,
- wiaty na przystankach tramwajowych (po ok 200 m po obu stronach ulicy),
- wiaty na przystankach autobusowych (po ok. 160 m),
- 10 m.p. w systemie K&R (po 5 m.p. na każdej jezdni).

b) Wrzeszcz:
- trasy rowerowe w: Jaśkowa Dolina; ul. Dmowskiego; al. Grunwaldzkiej; al. Legionów; ul. Kołobrzeskiej; ul. Jana Pawła II,
- parking rowerowy na 500 m.p.,
- 15 m.p. w systemie K&R.

 b) SKM/PKM
- trasy rowerowe w: ul. Potokowa, ul. Budowalnych; ul. Nowatorów; powiązanie między Obwodnicą Trójmiasta a ul. Szczęśliwą; al. Grunwaldzkiej.

Rozwiązania technologiczne przyjęte w projektach drogowych, bazują na sprawdzonych technologiach wynikających z warunków technicznych, norm, przepisów, wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury drogowej oraz decyzjach dot. bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Projekt jako całość wpisuje się w politykę UE w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie warunków do zwiększenia udziału transportu zbiorowego w podróżach typu park&ride (samochód osobowy/rower - kolej/PKM).

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu: Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partner: Nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Umowa o dofinansowanie:

Nr RPPM.09.01.01-22-0009/17 z dnia 29.05.2017 r.
Aneks nr 5 z dnia 2.11.2021 r.

Całkowita wartość Projektu: 101 994 784,00 zł
Koszt kwalifikowalny: 97 463 937,97 zł
Koszt niekwalifikowalny: 4 530 846,03 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 57 056 431,42 zł
Poziom dofinansowania: 58,54 % wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od  01.01.2014 r. do 30.12.2022 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 9. Mobilność
Działanie: 9.01 Transport miejski
Poddziałanie: 9.1.1 Transport miejski - mechanizm ZIT
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Instytucja Pośrednicząca: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (działające jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)
Okres realizacji rzeczowej projektu: 01.06.2017 - 30.12.2022

 

Więcej informacji:
Ponad 18 mln zł dodatkowego dofinansowania z UE dla ważnych gdańskich projektów

W dniu 28.04.2020 r. podpisany został Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie i zwiększono kwotę dofinansowania. W związku z korzystnym kursem euro Gmina Miasta Gdańska otrzymała nadwyżkę alokacji ZIT w kwocie 2 257 058,03 zł.

W dniu 29.01.2021 r. podpisany został Aneks nr 4 do Umowy o dofinansowanie i zwiększono kwotę dofinansowania. W związku z korzystnym kursem euro Gmina Miasta Gdańska otrzymała nadwyżkę alokacji ZIT w kwocie 933 075,00 zł.

__________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020