Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk

A
A

W dniu 11 grudnia 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim (reprezentowanym przez Pana Mieczysława Struka - Marszałka Województwa Pomorskiego, a Gminą Miasta Gdańska (reprezentowaną przez Panią Aleksandrę Dulkiewicz – Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska) została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk”.

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partner: nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Umowa o dofinansowanie:

Nr RPPM.08.04.00-22-0003/16-00 z dnia 11.12.2017 r.

Całkowita wartość Projektu: 10 053 789,26 zł
Koszt kwalifikowalny: 10 003 789,26 zł
Koszt niekwalifikowalny: 50 000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 3 965 386,30 zł
Poziom dofinansowania: 39,64% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od 1.01.2014 r. do 31.12.2020 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 8. Konwersja
Działanie: 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Okres realizacji rzeczowej projektu: 01.03.2017 - 31.12.2020

Projekt jest elementem przedsięwzięcia strategicznegoPomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”, w ramach którego na terenie Województwa Pomorskiego zostanie wyznaczonych ok. 660 km szlaków rowerowych (dot. zarówno trasy R-9, jak i R-10).

Cała trasa R-10 ma długość ok. 7930 km. Realizacja projektu umożliwi rowerzystom z całego kraju (R-9) i z całego regionu Morza Bałtyckiego (R-10) poruszanie się po wygodnych, dobrze oznaczonych, spełniających standardy międzynarodowe trasach rowerowych, co przyczyni się do wydłużenia sezonu turystycznego. Pozwoli to również na stworzenie nowych, powiązanymi usług turystycznych. Gdański fragment ww. przedsięwzięcia strategicznego, tj. niniejszy projekt i bliźniaczy projekt dot. trasy R-10 mają kluczowe znaczenie dla stworzenia produktu turystycznego bazującego na trasach rowerowych R-9 i R-10 na terenie Pomorskiego.

Gdańsk jest zasadniczym punktem startowym/docelowym na tych trasach, ponieważ łączy je ze sobą (obie trasy na wielokilometrowym odcinku mają w Gdańsku wspólny przebieg), otwierając tym samym możliwość wygodnej zmiany szlaku wycieczek rowerowych. Należy dodać, że w ramach ww. przedsięwzięcia strategicznego Gdańsk będzie liderem realizującym promocję produktu turystycznego na szczeblu ponadlokalnym, działając na rzecz zachęcenia rowerzystów z całego kraju do podróży rowerowych po trasach, które powstaną w ramach całego przedsięwzięcia strategicznego.

Międzynarodowy szlak R-10 (Euro Velo 10) jest częścią europejskiej trasy wiodącej przez kraje basenu Morza Bałtyckiego. W województwie pomorskim prowadzi od Ustki do Krynicy Morskiej oraz do Kępek na granicy z województwem warmińsko-mazurskim. Z kolei Wiślana Trasa Rowerowa R-9 przebiega wzdłuż Wisły do granicy z województwem kujawsko-pomorskim. Trasy te prowadzą korytarzami europejskiej sieci Euro Velo. Długość obu tras wynosi około 670 km, z czego większość to drogi utwardzone, asfaltowe, z kostki betonowej lub nawierzchni mineralnych. Reszta to nawierzchnie szutrowe i gruntowe, które zapewnią optymalny i bezpieczny przejazd na rowerze turystycznym.

 

Mapa schematyczna Pomorskich Tras Rowerowych

Zakres projektu

Projekt obejmuje realizację 2 zadań w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej:
- Zadanie 1 obejmuje budowę odcinka trasy rowerowej: na poboczu ul. Świbnieńskiej oraz na wałach przeciwpowodziowych Wisły wraz z odbiciem w bok do przystani wodnej w Błotniku, biegnącym na poboczu ul. Urwistej oraz wykonanie dla tego odcinka dodatkowego oznakowania pionowego. Reszta trasy zostanie oznakowana w ramach bliźniaczego projektu dot. trasy R-10, gdyż obie trasy częściowo pokrywają się.
- Zadanie 2 obejmuje budowę miejsca wypoczynku w sąsiedztwie śluzy w Przegalinie, składającego się z: pola namiotowego, sanitariatu i punktu widokowego.

Celem Projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych w Gdańsku poprzez budowę miejsca wypoczynku
oraz brakujących odcinków trasy rowerowej R-9, przebiegających przez teren Gminy Miasta Gdańska.

_________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020