Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej (GPKM)
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej (GPKM)

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej (GPKM)
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej (GPKM)

I. Dane dotyczące Projektu (wg Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 10. 11. 2005 r.)

Beneficjent Projektu

Gmina Miasta Gdańska

Nr Projektu

Z/2.22/I/1.6/26/05
Wartość całkowita projektu: 241.102.022,03 PLN
Wartość dofinansowania z UE 77.609.046,61 PLN (50% wydatków kwalifikowanych)
źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006
Działanie: 1.6. Rozwój Transportu Miejskiego w Aglomeracjach
Okres realizacji: 10. 2004 r. - 07.2008r.
Jednostki realizujące Projekt: Zarząd Dróg i Zieleni W Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Zarząd Transportu Miejskiego, Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Partner)
Całkowity wkład
Partnera Projektu- ZKM
45.724.201,29 PLN


II. Charakterystyka Projektu

a. Zarys historyczny

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXV/1088/2001 z dni 31 maja 2001r. w sprawie przyjęcia Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej jako programu operacyjnego, uznano transport publiczny za ważną funkcję publiczną, wpływającą na podstawowe funkcje Miasta, w szczególności jako czynnik równoważenia funkcjonowania systemu transportowego.
Miasto Gdańsk prowadziło od 1996 roku prace nad Gdańskim Projektem Komunikacji Miejskiej (GPKM). Był to cykl prac przygotowawczych i realizacyjnych dla rozwoju usług transportu publicznego w Mieście i Aglomeracji. Działania te były wspierane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który sponsorował część prac studialnych z będących w jego dyspozycji środków PHARE oraz udzielał Miastu kredytów na rozwój infrastruktury i zakupy taboru. W latach 2002-2003 wykonano roboty modernizacyjne (torowe i w zasilaniu trakcji tramwajowej) na odcinku 29,1 km trakcji i kilku skrzyżowaniach (wartość projektu wyniosła brutto 22,5 mln PLN). Zakupiono 33 autobusy oraz zmodernizowano 7 wagonów tramwajowych (na łączną kwotę brutto 35,6 mln PLN).
Istotnym celem GPKM było również zrestrukturyzowanie organizacji transportu publicznego w Gdańsku. Poczyniono działania mające na celu poprawę efektywności zarządzania oraz zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych usług.

  Linia tramwajowa na Chełm
 
 
 
 
  Ul. 3 Maja
 
 
  Ul. Mickiewicza i skrzyżowanie
 
 
  Ul. Kliniczna
 
 
  Pętla tramwajowa na Zaspie
 
 

b. Opis projektu

Celem ogólnym, w który wpisuje się Projekt, jest rozwój gospodarczo - społeczny regionu pomorskiego. Budowa systemu transportu publicznego, sprzyjającego zmniejszeniu zatłoczenia i zanieczyszczenia na terenie Miasta w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji tego celu.
Zakres Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (GPKM) zrealizowanego
w latach 2004-2008 objął:

1) modernizację sieci (tzw. duża pętla) o łącznej długości ok. 19,9 km sieci torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną i zasilaniem - dokończenie modernizacji podstawowej pętli tramwajowej w Gdańsku,

Odcinki torowisk tramwajowych, zmodernizowane w ramach projektu, przedstawia załącznik nr 1. Wyszczególnienie kontraktów, zawartych przy ich realizacji zestawiono w załączniku nr 2.

2) budowę nowej linii tramwajowej do dzielnicy Chełm, o długości 2,9 km wraz z siecią trakcyjną, zasilaniem oraz urządzeniami towarzyszącymi, zakończonej węzłem autobusowo-tramwajowym; linia została zbudowana
w terenie przygotowanym pod tę inwestycję już w latach 80-tych- dodatkowo wykonano roboty ziemne, obiekty inżynierskie i część urządzeń towarzyszących,

3) zakup taboru transportu publicznego do obsługi nowego węzła autobusowo-tramwajowego objął 3 szt. pociągów tramwajowych oraz 28 autobusów i został zrealizowany przez ZKM Sp. z o.o. - Partnera Projektu.

Tabor zakupiony w ramach Projektu został wykorzystany w następujący sposób:

  • pociągi tramwajowe obsługują nowowybudowaną linię na Chełm;
    3 nowe pociągi oraz posiadane przez ZKM nowoczesne składy typu NGd-99 pozwalają na wykonywanie nowych zadań przewozowych, (wydłużenie sieci oraz przejęcie części potoków pasażerskich
    z komunikacji autobusowej),
  • nowe autobusy niskopodłogowe skierowane zostały na linie dowozowe do końca linii tramwajowej na Chełm, gdzie powstał dogodny węzeł przesiadkowy; służy to integracji systemu transportu publicznego Aglomeracji, opartego na stosownie zlokalizowanych i wyposażonych węzłach przesiadkowo - integracyjnych oraz systemie informacji pasażerskiej.

Realizacja Projektu przyniosła korzyści w postaci szybkiego, bezkolizyjnego, bezpiecznego i wygodnego połączenia komunikacją miejską dla grupy docelowej, którą stanowią mieszkańcy Aglomeracji Trójmiejskiej oraz turyści odwiedzający Trójmiasto. Projekt pozwolił Miastu podnieść jakość i ilość usług transportu publicznego, przyjąć kierunek stałego rozwoju tych usług, a także ograniczyć straty środowiskowe i społeczne powodowane przez transport samochodowy. Efektem Projektu jest podniesienie komfortu i skrócenie czasu podróży na terenie Miasta, a szczególnie poprawa dostępności i połączenia
z zabytkowym Centrum.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej był jedynym Projektem w Polsce,
w perspektywie finansowej 2004-2006, w którym przy budowie jednego odcinka udało się powiązać dwa programy finansujące. W ramach kontraktu 11 pod nazwą "Ul. Wały Jagiellońskie- od Błędnika do Węzła Hucisko" :

  • zmodernizowano torowisko wraz z siecią trakcyjną; działania te zostały współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  • na tym samym odcinku przebudowano również nawierzchnię drogową wraz z infrastrukturą towarzyszącą; powyższe działania zostały współfinansowane z EFRR w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Realizacja Projektu GPKM została zakończona pod względem rzeczowym
i finansowym. Rozliczono również Umowę o dofinansowanie.


Pobierz:

Zobacz załącznik nr 1.

Zobacz załącznik nr 2.

Zobacz:

Zobacz również: