PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej (GPKM)

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej (GPKM)

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej (GPKM)

I. Dane dotyczące Projektu (wg Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 10. 11. 2005 r.)

Beneficjent Projektu

Gmina Miasta Gdańska

Nr Projektu

Z/2.22/I/1.6/26/05
Wartość całkowita projektu: 241.102.022,03 PLN
Wartość dofinansowania z UE 77.609.046,61 PLN (50% wydatków kwalifikowanych)
źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006
Działanie: 1.6. Rozwój Transportu Miejskiego w Aglomeracjach
Okres realizacji: 10. 2004 r. - 07.2008r.
Jednostki realizujące Projekt: Zarząd Dróg i Zieleni W Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Zarząd Transportu Miejskiego, Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Partner)
Całkowity wkład
Partnera Projektu- ZKM
45.724.201,29 PLN


II. Charakterystyka Projektu

a. Zarys historyczny

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXV/1088/2001 z dni 31 maja 2001r. w sprawie przyjęcia Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej jako programu operacyjnego, uznano transport publiczny za ważną funkcję publiczną, wpływającą na podstawowe funkcje Miasta, w szczególności jako czynnik równoważenia funkcjonowania systemu transportowego.
Miasto Gdańsk prowadziło od 1996 roku prace nad Gdańskim Projektem Komunikacji Miejskiej (GPKM). Był to cykl prac przygotowawczych i realizacyjnych dla rozwoju usług transportu publicznego w Mieście i Aglomeracji. Działania te były wspierane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który sponsorował część prac studialnych z będących w jego dyspozycji środków PHARE oraz udzielał Miastu kredytów na rozwój infrastruktury i zakupy taboru. W latach 2002-2003 wykonano roboty modernizacyjne (torowe i w zasilaniu trakcji tramwajowej) na odcinku 29,1 km trakcji i kilku skrzyżowaniach (wartość projektu wyniosła brutto 22,5 mln PLN). Zakupiono 33 autobusy oraz zmodernizowano 7 wagonów tramwajowych (na łączną kwotę brutto 35,6 mln PLN).
Istotnym celem GPKM było również zrestrukturyzowanie organizacji transportu publicznego w Gdańsku. Poczyniono działania mające na celu poprawę efektywności zarządzania oraz zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych usług.

  Linia tramwajowa na Chełm
 
 
 
 
  Ul. 3 Maja
 
 
  Ul. Mickiewicza i skrzyżowanie
 
 
  Ul. Kliniczna
 
 
  Pętla tramwajowa na Zaspie
 
 

b. Opis projektu

Celem ogólnym, w który wpisuje się Projekt, jest rozwój gospodarczo - społeczny regionu pomorskiego. Budowa systemu transportu publicznego, sprzyjającego zmniejszeniu zatłoczenia i zanieczyszczenia na terenie Miasta w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji tego celu.
Zakres Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (GPKM) zrealizowanego
w latach 2004-2008 objął:

1) modernizację sieci (tzw. duża pętla) o łącznej długości ok. 19,9 km sieci torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną i zasilaniem - dokończenie modernizacji podstawowej pętli tramwajowej w Gdańsku,

Odcinki torowisk tramwajowych, zmodernizowane w ramach projektu, przedstawia załącznik nr 1. Wyszczególnienie kontraktów, zawartych przy ich realizacji zestawiono w załączniku nr 2.

2) budowę nowej linii tramwajowej do dzielnicy Chełm, o długości 2,9 km wraz z siecią trakcyjną, zasilaniem oraz urządzeniami towarzyszącymi, zakończonej węzłem autobusowo-tramwajowym; linia została zbudowana
w terenie przygotowanym pod tę inwestycję już w latach 80-tych- dodatkowo wykonano roboty ziemne, obiekty inżynierskie i część urządzeń towarzyszących,

3) zakup taboru transportu publicznego do obsługi nowego węzła autobusowo-tramwajowego objął 3 szt. pociągów tramwajowych oraz 28 autobusów i został zrealizowany przez ZKM Sp. z o.o. - Partnera Projektu.

Tabor zakupiony w ramach Projektu został wykorzystany w następujący sposób:

  • pociągi tramwajowe obsługują nowowybudowaną linię na Chełm;
    3 nowe pociągi oraz posiadane przez ZKM nowoczesne składy typu NGd-99 pozwalają na wykonywanie nowych zadań przewozowych, (wydłużenie sieci oraz przejęcie części potoków pasażerskich
    z komunikacji autobusowej),
  • nowe autobusy niskopodłogowe skierowane zostały na linie dowozowe do końca linii tramwajowej na Chełm, gdzie powstał dogodny węzeł przesiadkowy; służy to integracji systemu transportu publicznego Aglomeracji, opartego na stosownie zlokalizowanych i wyposażonych węzłach przesiadkowo - integracyjnych oraz systemie informacji pasażerskiej.

Realizacja Projektu przyniosła korzyści w postaci szybkiego, bezkolizyjnego, bezpiecznego i wygodnego połączenia komunikacją miejską dla grupy docelowej, którą stanowią mieszkańcy Aglomeracji Trójmiejskiej oraz turyści odwiedzający Trójmiasto. Projekt pozwolił Miastu podnieść jakość i ilość usług transportu publicznego, przyjąć kierunek stałego rozwoju tych usług, a także ograniczyć straty środowiskowe i społeczne powodowane przez transport samochodowy. Efektem Projektu jest podniesienie komfortu i skrócenie czasu podróży na terenie Miasta, a szczególnie poprawa dostępności i połączenia
z zabytkowym Centrum.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej był jedynym Projektem w Polsce,
w perspektywie finansowej 2004-2006, w którym przy budowie jednego odcinka udało się powiązać dwa programy finansujące. W ramach kontraktu 11 pod nazwą "Ul. Wały Jagiellońskie- od Błędnika do Węzła Hucisko" :

  • zmodernizowano torowisko wraz z siecią trakcyjną; działania te zostały współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  • na tym samym odcinku przebudowano również nawierzchnię drogową wraz z infrastrukturą towarzyszącą; powyższe działania zostały współfinansowane z EFRR w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Realizacja Projektu GPKM została zakończona pod względem rzeczowym
i finansowym. Rozliczono również Umowę o dofinansowanie.


Pobierz:

Zobacz załącznik nr 1.

Zobacz załącznik nr 2.

Zobacz:

Zobacz również: