PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Akty prawne

Akty prawne
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Bezpośrednią podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji społecznych, dyskusji publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji w samorządzie są przepisy następujących ustaw:

  • jeśli chodzi o konsultacje społeczne z mieszkańcami:
    • ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku
    • ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku
    • ustawa samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku
  • jeśli chodzi o konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi:
    • ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku.

Zasady konsultowania projektów aktów prawa lokalnego z organizacjami pozarządowymi muszą być obligatoryjnie zawarte w stosownej uchwale jednostki terytorialnej (ustawa o działalności pożytku, art. 5 ust. 5). Wymóg ten może być zrealizowany przez zawarcie tych zasad w rocznym lub w wieloletnim programie współpracy.

O konsultacjach mowa jest także m.in. w przepisach: 1) Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 2) Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 3) Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W Gdańsku, podobnie jak w wielu miastach, przyjęta została dodatkowo uchwała regulująca szczegółowe zasady dotyczące uruchamiania i prowadzenia procesów konsultacyjnych na terenie miasta, w tym m.in. określająca prawo do inicjowania konsultacji oraz minimalne wymagania odnośnie przebiegu każdych konsultacji (czas trwania, sposób informowania, metody zbierania opinii i dostarczania uczestnikom informacji zwrotnej).

Pełen tekst uchwały poniżej.

Uchwała Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska - plik do pobrania (20.23 KB)