Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

SKŁADANIE PROJEKTU - pomoc urzędników - LISTA KONTAKTÓW

A
A

Składając projekt należy wypełnić formularz wniosku, który zawiera takie elementy jak:

 • Tytuł zadania
 • Opis zgłaszanego zadania wraz z uzasadnieniem konieczności realizacji zadania
 • Lokalizacja
 • Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

Dokładna instrucja skłądania projektów dostępna jest tutaj, poniżej natomiast znajduje się pełna lista osób do konaktu z Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek miejskich, do których można dzwonić lub pisać w celu uzyskania pomocy w wypełnianiu wniosku.

 

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Biuro Preyzdenta ds. Komunikacji i Marki Miasta/Refefarat Komunikacji Społecznej

Zasady budżetu obywateskiego, regulamin, sposób składania projektów

Sylwia Betlej, tel. 58 323 65 75

Angela Dubielska, tel. 58 323 63 75

Adres e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl


Wydział Gospodarki Komunalnej

 • Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, sprawy dotyczące miejskiego ogrodu zoologicznego

Jacek Mikołajewski, tel.  58 323 70 91, adres e-mail:  jacek.mikolajewski@gdansk.gda.pl

 • Mobilność aktywna: ścieżki rowerowe, infrastruktura rowerowa, wydarzenia rowerowe

Przemysław Kitliński, tel. 58 526 80 81, adres e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl


Wydział Urbanistyki i Architektury

Obowiązujące w Gdańsku plany zagospodarowania przestrzennego (czy planowane zadanie jest zgodnie z zapisami planu)

Piotr Krzemiński, tel. 58 323 64 56, adres e-mail: piotr.krzeminski@gdansk.gda.pl


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Monitoring wizyjny (np. założenie kamer)

Wojciech Przyborowski, tel. 58 778 60 19, 603 890 726, wojciech.przyborowski@gdansk.gda.pl


Wydział Rozwoju Społecznego

 • Zdrowie publiczne, pomoc społeczna

Izabela Chorzelska, tel. 58 526 80 08, adres e-mail: izabela.chorzelska@gdansk.gda.pl

 • Edukacja szkolna i przedszkolna, inne placówki oświatowe

Bogumiła Bieniasz, tel. 58 323 67 56, adres e-mail: bogumila.bieniasz@gdansk.gda.pl

 • Aktywność obywatelska, inicjatywy lokalne, projekty sąsiedzkie

Magdalena Skiba, tel. 58 323 68 98, adres e-mail: magdalena.skiba@gdansk.gda.pl

 • Zajęcia sportowe dla dzieci, współpraca z organizacjami pozarządowymi przy organizacji wydarzeń, zawodów sportowych

Damian Kuźmiński, tel. 58 526 80 25, adres e-mail: damian.kuzminski@gdansk.gda.pl


Wydział Środowiska

 • Urządzanie terenów zielonych, ochrona przyrody

Beata Gibka, tel. 58 768 82 03, adres e-mail: beata.gibka@gdansk.gda.pl

Marcin Tryksza, tel. 58 768 82 11, adres e-mail: marcin.tryksza@gdansk.gda.pl

 • Ochrona środowiska, gospodarka wodna, grunty rolne i leśne

Bożena Leszczewska, tel. 58 768 82 24, e-mail:  bozena.leszczewska@gdansk.gda.pl


Wydział Skarbu

Plany sprzedaży działek, administrowanie gruntami i nieruchomościami gminnymi i Skarbu Państwa

Oskar Jastrzębski, tel. 58 323 62 30, adres e-mail: oskar.jastrzebski@gdansk.gda.pl


Wydział Geodezji

Własność gruntów, prowadzenie nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości, prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Maria Śpiewanowska, tel. 58 323 68 29, adres e-mail: maria.spiewanowska@gdansk.gda.pl

Beata Gaj, tel. 58 323 68 01 adres e-mail: beata.gaj@gdansk.gda.pl


Biuro Prezydenta ds. Sportu

Wydarzenia i kluby sportowe, rozwój kultury fizycznej

Krystyna Serafin, tel. 58 323 66 19, adres e-mail: krystyna.serafin@gdansk.gda.pl


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 • Utrzymanie dróg, modernizacje i remonty dróg i chodników

Wiesław Szańca, tel. 58 524 45 41, adres e-mail: wieslaw.szanca@gzdiz.gda.pl

 • Utrzymanie zieleni miejskiej, urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych

Ewa Ogińska-Woźniak, tel. 58 524 45 65, adres e-mail: ewa.wozniak@gzdiz.gda.pl

Joanna Kowalewska, tel. 58 524 45 68, adres e-mail: joanna.kowalewska@gzdiz.gda.pl

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmiany w organizacji ruchu drogowego, sygnalizacja świetlna

Tomasz Wawrzonek, tel. 58 558 98 27, adres e-mail: tomasz.wawrzonek@gzdiz.gda.pl

 • Infrastruktura tramwajowa i autobusowa

Paweł Adrian, tel. 58 558 97 21, adres e-mail: pawel.adrian@gzdiz.gda.pl

 • Oświetlenie ulic

Bogusław Nadolny, tel. 58 558 97 44, adres e-mail:  boguslaw.nadolny@gzdiz.gda.pl

 • Zagospodarowania przestrzeni publicznej, w szczególności zieleni miejskiej i wyposażenia w elementy małej architektury

Małgorzata Maroszek, tel. 58 524 46 15, adres e-mail:  malgorzata.maroszek@gzdiz.gda.pl


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Szacowanie kosztów inwestycji, określanie zakresu prac niezbędnych do realizacji inwestycji/działania

Paulina Podedworna, tel. 58 722 89 18,, adres e -mail: paulina.podedworna@drmg.gdansk.pl


Zarząd Transportu Miejskiego

Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, ustalanie tras przejazdu komunikacji

Dorota Kuś, tel. 58 520 57 46,  adres e-mail: d.kus@ztm.gda.pl


Straż Miejska

Patrole Straży Miejskiej, ład publiczny

Tomasz Babicz, tel. 58 301-30-11 w.106, adres e-mail: t.babicz@sm.gda.pl

Dorota Gwizdalska, tel. 502 536 149, adres e-mail: d.gwizdalska@sm.gda.pl


Biuro Rozwoju Gdańska

Plany zagospodarowania przestrzennego w opracowywaniu, informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Milena Radziszewska, tel. 58 308 42 57, adres e-mail: milena.radziszewska@brg.gda.pl


Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Administrowanie nieruchomościami komunalnymi (własność Gminy)

Paulina Borysewicz, tel. 58 345 08 19, adres e-mail: paulina.borysewicz@gznk.pl


Gdański Ośrodek Sportu

 • Obiekty sportowe, kąpieliska morskie, ożywienie dróg wodnych

Rafał Łagoda, tel. 58 300 05 03, adres e-mail: rafal.lagoda@sportgdansk.pl

 • Zajęcia sportowe, rekreacyjne

Radosław Szauer, tel. 58 511-01-09, 517-806-524, e-mail: radoslaw.szauer@sportgdansk.pl