PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

PORADNIK - Jak złożyć projekt?

PORADNIK - Jak złożyć projekt?

A
A

ZASADY PODSTAWOWE

 1. KWOTA OGÓLNA BO2020

18 543 609 zł

Kwota podstawowa BO2020 – 18 000 000 zł

Kwota doliczona z BO2019 - 543 609 zł

 

 1. HARMONOGRAM
 • 20 marca – 16 kwietnia 2019 r. – zgłaszanie projektów;

Zgłaszanie projektów w systemie elektronicznym rozpocznie się 20 marca o godz. 0:00, zakończy 16 kwietnia o godz. 23:59.

 • 17 kwietnia – 31 lipca 2019 r. – weryfikacja projektów;
 • do 20 sierpnia 2019 r. - losowanie numerów projektów do głosowania;
 • 9 – 23 września 2019 r. – głosowanie;
 • do 30 września 2019 r. – ogłoszenie wyników głosowania.
 •  

Terminy dodatkowe:

Do 31 lipca – możliwość wycofania zgłoszonego projektu.

W ciągu 5 dni roboczych wnioskodawca powinien uzupełnić dokumenty, których brak zostanie stwierdzony w trakcie weryfikacji formalnej.

W ciągu 3 dni roboczych wnioskodawca powinien zostać powiadomiony o przyczynie weryfikacji negatywnej projektu.

Do 28 lipca wnioskodawcy, których projekty zostały zweryfikowane negatywnie, mogą odwoływać się od tej oceny.

 

 1. PODZIAŁ KWOTY BO2020

Projekty ogólnomiejskie – 3 600 000 zł

Ważne! Maksymalna kwota jednego projektu ogólnomiejskiego to 2 000 000 zł

Projekty dzielnicowe - 14 943 609 zł

Ważne! Maksymalna kwota jednego projektu dzielnicowego nie może przekroczyć całej kwoty dla danej dzielnicy.

Dzielnica

Kwota podstawowa BO2020

Kwota z BO2019

Razem

Aniołki

228 000

28 000

256 000

Brętowo

295 000

0

295 000

Brzeźno

403 000

98 200

501 200

Chełm

868 000

780

868 780

Jasień

540 000

2 289,50

542 289,50

Kokoszki

347 000

0

347 000

Krakowiec-Górki Zachodnie

166 000

0

166 000

Letnica

153 000

0

153 000

Matarnia

261 000

0

261 000

Młyniska

186 000

0

186 000

Nowy Port

344 000

0

344 000

Oliwa

479 000

0

479 000

Olszynka

193 000

18 000

211 000

Orunia Górna-Gdańsk Południe

581 000

0

581 000

Orunia-Św. Wojciech-Lipce

450 000

0

450 000

Osowa

490 000

0

490 000

Piecki-Migowo

753 000

0

753 000

Przeróbka

217 000

25 800

242 800

Przymorze Małe

476 000

0

476 000

Przymorze Wielkie

751 000

11 900

762 900

Rudniki

149 000

0

149 000

Siedlce

420 000

0

420 000

Stogi

367 000

275 700

642 700

Strzyża

249 000

0

249 000

Suchanino

364 000

7 200

371 200

Środmieście

707 000

29 600

736 600

Ujeścisko-Łostowice

735 000

0

735 000

VII Dwór

206 000

0

206 000

Wrzeszcz Dolny

651 000

0

651 000

Wrzeszcz Górny

634 000

4 889,50

638 889,50

Wyspa Sobieszewska

201 000

650

201 650

Wzgórze Mickiewicza

182 000

30 000

212 000

Zaspa-Młyniec

428 000

0

428 000

Zaspa-Rozstaje

425 000

10 600

435 600

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

501 000

0

501 000

 

Każdy, kto chce złożyć projekt do budżetu obywatelskiego w pierwszej kolejności powinien zdecydować czy to będzie projekt dla mieszkańców dzielnicy czy dotyczy większego obszaru miasta.

Projekt dzielnicowy to projekt, który w sposób szczególny służy mieszkańcom danej dzielnicy.

Projekt ogólnomiejski to projekt, który dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednej dzielnicy.

 

Projekt może złożyć każda mieszkanka, każdy mieszkaniec Gdańska.

Nie ma wymogu zameldowania w Gdańsku. Nie ma granicy wieku.

 

JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT?

Podstawą zgłoszenia projektu jest wypełnienie formularza wniosku w systemie elektronicznym poprzez stronę internetową www.gdansk.pl

KROK 1

REJESTRACJA W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM

Pierwszym krokiem jest rejestracja wnioskodawcy. Należy podać: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, wybrać nazwę użytkownika oraz hasło (dane zbierane są wyłącznie na potrzeby budżetu obywatelskiego w celu kontaktu z wnioskodawcą).

Adres e-mail jest bardzo istotny w kontakcie z wnioskodawcą – mailowo przesyłane będą na bieżąco wszystkie informacje dotyczące weryfikacji projektów, a potem głosowania.

Każde następne wejście do systemu elektronicznego odbywa się poprzez logowanie.

Jeżeli osoba składająca projekt jest małoletnia, a wiec poniżej 18 roku życia razem z formularzem wniosku należy przekazać oświadczenie opiekuna prawnego ze zgodą na udział osoby małoletniej w konsultacjach społecznych budżetu obywatelskiego. Oświadczenie to będzie się automatycznie drukowało podczas wydruku projektu i należy je wraz z formularzem wniosku przekazać do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

KROK 2

WYPEŁNIENIE FORMULARZA WNIOSKU

 1. TYTUŁ ZADANIA

 

 

 

Wskazówki:

Wiele osób sugeruje się tytułem projektu w trakcie głosowania, zatem warto by był on jasny i atrakcyjny.

 

 1. WNIOSKUJĄCY (Dane niezbędne w celu ewentualnego uzupełnienia wniosku, jego procedowania i udzielenia odpowiedzi (w szczególności adresu e-mail i nr telefonu).

imię i nazwisko

adres korespondencyjny

email

telefon

Powyższe dane zostaną automatycznie uzupełnione w systemie elektronicznym (z danych podanych podczas logowania do systemu).

 

 1. DZIELNICA (Jeśli projekt ogólnomiejski proszę wpisać „OGÓLNOMIEJSKI”)

 

W systemie elektronicznym należy zaznaczyć dzielnicę właściwą do realizacji projektu lub wybrać opcję projektu ogólnomiejskiego, jeśli takie jest założenie.

 

 1. OPIS ZGŁASZANEGO ZADANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM KONIECZNOŚCI REALIZACJI ZADANIA (Co ma zostać wykonane, jakie są istotne elementy składowe projektu, jakie działania powinny być podjęte; cel realizacji zadania, w jaki sposób realizacja wpłynie na mieszkańców, jakie spodziewane są korzyści.) Maks. 1000 znaków.

Opis będzie publikowany na stronie  www.gdansk.pl oraz w systemie elektronicznym.

 

 

Wskazówki:

Opis powinien zawierać najważniejsze elementy projektu.

Przykład 1: Budowa placu zabaw. Należy wskazać jakie urządzenia zabawowe powinny być postawione, jaka ma być nawierzchnia, czy plac ma być ogrodzony itp.

Jeśli opis jest długi i nie mieści się o kreślonej w formularzu liczbie znaków można dołączyć szerszy opis jako załącznik.

Przykład 2: Warsztaty komputerowe dla seniorów. Należy wskazać liczbę zajęć, miejsce gdzie będą się one obywały (być może miejsce generuje koszty), liczbę uczestników, zakres warsztatów itp.

W systemie elektronicznym w opisie jest miejsce na 1000 znaków. Warto więc w sposób atrakcyjny i obrazowy opisać propozycję tak, by osoby czytające opis wiedziały co ma być wykonane w ramach projektu i dlaczego warto na ten projekt głosować.

Jeśli okaże się, że miejsca w systemie jest za mało można więcej szczegółów czy zdjęć załączyć w załączniku.

 

WAŻNE! Projekty, które wygrają głosowanie będą realizowane przez Gminę Miasta Gdańska w oparciu o prawo zamówień publicznych, ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub inne przepisy prawa.

Składając projekt wnioskodawca może w procesie realizacji złożyć ofertę realizacji projektu lecz nie ma gwarancji, że jego oferta zostanie wybrana.

 

 1. LOKALIZACJA (Wpisz dokładny adres lub opisz lokalizację, ważny jest także obręb i numer działki. Poniższe dane możesz sprawdzić korzystając z Interaktywnego Planu Gdańska, adres strony internetowej: http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index)

OBRĘB i NUMER DZIAŁKI

 

 

1. WŁASNOŚĆ TERENU

 teren należący do Gminy Miasta Gdańska*

 teren nie będący w dyspozycji Gminy Miasta Gdańska (w przypadku terenów niebędących w dyspozycji gminy konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod inwestycję wskazaną w projekcie – wzór oświadczenia określa Zarządzenie nr ……/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia …… marca 2019 r.) *

Wskazówki:

W systemie elektronicznym będzie możliwość zaznaczenia lokalizacji inwestycji na mapie.

W przypadku projektów, których realizacja zakłada inwestycję np. plac zabaw, boisko, zieleniec itp. najważniejsze elementy we wniosku to informacje o :

 1. Właścicielu terenu.
 2. Aktualnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 3. Procedowanych planach zagospodarowania przestrzennego.
 4. Ewentualnych planach sprzedaży terenu przez Miasto.

Własność terenu można sprawdzić w Wydziale Geodezji. To bardzo ważne kryterium oceny projektu, dlatego warto skorzystać z pomocy urzędników i wcześniej sprawdzić, kto jest właścicielem działki/działek.

W przypadku, gdy właścicielem terenu nie jest Gmina Miasta Gdańska należy wraz z formularzem wniosku dostarczyć oświadczanie właściciela terenu ze zgodą na potencjalną realizacje projektu budżetu obywatelskiego. Elementem oświadczenia jest także wzór umowy użyczenia terenu pod realizację projektu. Taką umowę będzie musiała podpisać Gmina z obecnym właścicielem terenu. Warto przedstawić tę umowę właścicielowi terenu, by poznał warunki realizacji projektu na przekazywanym terenie.

Oświadczenie to będzie się automatycznie drukowało wraz z formularzem wniosku w przypadku zaznaczenia informacji, o nie dysponowaniu terenem przez Gminę.

Wydział Geodezji

Kontakt:

Maria Śpiewanowska, tel. 58 323 68 29, adres e-mail: maria.spiewanowska@gdansk.gda.pl

Beata Gaj, tel. 58 323 68 01 adres e-mail: beata.gaj@gdansk.gda.pl

 

Aktualne plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Plany wyznaczają sposób zagospodarowania terenu, np. przeznaczenie terenu na budownictwo mieszkaniowe, usługi czy zieleń. To kolejny bardzo ważne kryterium oceny.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Kontakt:

Piotr Krzemiński, tel. 58 323 64 56, adres e-mail: piotr.krzeminski@gdansk.gda.pl

 

Plany miejscowe procedowane, czyli będące w trakcie zmiany. Propozycja inwestycji na terenie, na którym właśnie zmieniają się plany miejscowe nie będzie możliwa do wykonania. Przed uchwaleniem planu przez radnych miejskich nie będzie można mieć bowiem 100% pewności, jakie ostatecznie będzie przeznaczenie terenu. Plany procedowane sprawdzić można w Biurze Rozwoju Gdańska.

Kontakt:

Milena Radziszewska, tel. 58 308 42 57, adres e-mail: milena.radziszewska@brg.gda.pl

 

Plany sprzedaży działek – Miasto i teren, którym ono dysponuje to „żywy organizm”, który by się rozwijać musi z jednej strony realizować inwestycje, a z drugiej dzielić się tymi inwestycjami z innymi podmiotami. Z takich działań Miasto czerpie dochody poprzez sprzedaż gruntu oraz z podatków w tytułu powstałych tam inwestycji. Sprawdzić plany sprzedaży działek można w Wydziałe Skarbu.

 Kontakt:

Oskar Jastrzębski, tel. 58 323 62 30, adres e-mail: oskar.jastrzebski@gdansk.gda.pl

 

 1. SZACOWANY PRZEZ CIEBIE KOSZT ZADANIA I JEGO SKŁADNIKI (W celu sprawdzenia kosztów zadania lub jego składowych możesz skorzystać z cennika miejskiego, adres strony internetowej: https://www.gdansk.pl/cennik. W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie może zostać uzupełniony o koszt wykonania tablicy informacyjnej).

 

 

 

Wskazówki:

Ważne! Ostateczny koszt realizacji projektu jest określany podczas weryfikacji projektów przez pracowników Urzędu Miejskiego lub jednostek miejskich. Kosz określony we wniosku służy do wstępnego sprawdzenia przez wnioskodawcę, czy kwota mieści się w limitach kwot dzielnicowych czy ogólnomiejskich. Bardzo pomocne przy określaniu  jest wymienienie elementów składowych projektu, bo one wpływają na koszt całościowy. Np. plac zabaw – jaka ma być nawierzchnia, jakie zabawki, czy ma być oświetlenie, ogrodzenie.

W przypadku projektów nie inwestycyjnych np. zajęć komputerowych do kosztu wliczane może być: koszt wynagrodzenia instruktora, wynajmy sali, materiałów.

Koszty inwestycji pomogą oszacować pracownicy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Można także skorzystać z cennika miejskiego na stronie www.gdansk.pl/cennik

DRMG

Paulina Podedworna, tel. 58 722 89 18,, adres e -mail: paulina.podedworna@drmg.gdansk.pl

GZDiZ

 • Utrzymanie dróg, modernizacje i remonty dróg i chodników

Wiesław Szańca, tel. 58 524 45 41, adres e-mail: wieslaw.szanca@gzdiz.gda.pl

 • Utrzymanie zieleni miejskiej, urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych

Ewa Ogińska-Woźniak, tel. 58 524 45 65, adres e-mail: ewa.wozniak@gzdiz.gda.pl

Joanna Kowalewska, tel. 58 524 45 68, adres e-mail: joanna.kowalewska@gzdiz.gda.pl

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmiany w organizacji ruchu drogowego, sygnalizacja świetlna
 • Tomasz Wawrzonek, tel. 58 558 98 27, adres e-mail:wawrzonek@gzdiz.gda.pl
 • Infrastruktura tramwajowa i autobusowa

Paweł Adrian, tel. 58 558 97 21, adres e-mail: pawel.adrian@gzdiz.gda.pl

 • Oświetlenie ulic

Bogusław Nadolny, tel. 58 558 97 44, adres e-mail:  boguslaw.nadolny@gzdiz.gda.pl

 

 1. CZY PROJEKT GENERUJE KOSZTY UTRZYMANIA W KOLEJNYCH LATACH? (Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów utrzymania efektu realizacji projektu np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji).

 

 

To koszty, które są generowane po zrealizowaniu projektu. Ich wysokość nie jest tak istotna jak w punkcie wyżej, jednak warto wspomnieć, i zdawać sobie sprawę, że każda zrealizowana inwestycja będzie potem utrzymywana z budżetu Miasta.

 

KROK 3

DRUK FORMULARZA WNIOSKU I ZEBRANIE PODPISÓW POPARCIA

Formularz wniosku można w systemie elektronicznym edytować dowolną liczbę razy ("Zapisz kopię roboczą"), jednak ostatecznie należy go przesłać elektronicznie do Urzędu Miejskiego w Gdańsku ("Oddaj do rozparzenia"), a następnie należy WYDRUKOWAĆ FORMULARZ.

WAŻNE! – lista do zebrania jednego podpisu poparcia nie jest widoczna na etapie wypełniania formularza wniosku, dopiero podczas drukowania formularza lista jest także drukowana.

Razem z formularzem wydrukować się może oświadczenie ze zgodą na udział osoby małoletniej w budżecie obywatelskim lub zgodą właściciela terenu (innego niż Gmina Miasta Gdańska) na realizację projektu budżetu obywatelskiego.

 

KROK 4

DOSTARCZENIE FORMULARZA WNIOSKU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU

Wydrukowany formularz wniosku wraz załącznikami należy dostarczyć do dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub wysłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2020” – liczy się data stempla pocztowego lub data nadania.

 

MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE TWOJEGO PROJEKTU?

CHĘTNIE POMOŻEMY!

 

W Zespole Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 8/12 przez cały okres przyjmowania projektów będzie funkcjonował PUNKT KONSULTACYJNY, w którym będzie można uzyskać pomoc, napisać projekt, złożyć projekt i dowiedzieć się więcej o całym procesie budżetu obywatelskiego.

 

 

Na stronie internetowej www.gdansk.pl/budzet-obywatelski dostępne są wszystkie kontakty do wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich, które pomogą w opracowaniu projektów czy udzieleniu informacji o wyżej wskazanych elementach projektu.

 

Zapraszamy też do kontaktu z Referatem Komunikacji Społecznej w Biurze Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta, który koordynuje cały proces konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego.

Adres e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

Numery telefonu: 58 323 65 75,. 323 63 75