• Start
  • Wiadomości
  • Tegoroczne zmiany! Zgłoś swój projekt do 8 edycji Budżetu Obywatelskiego 2021 w Gdańsku

Tegoroczne zmiany! Zgłoś swój projekt do 8 edycji Budżetu Obywatelskiego 2021 w Gdańsku

( Publikacja: 15.03.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Co nowego ?

Tegoroczne zmiany

Każdego roku ostatnim etapem procesu konsultacyjnego Budżetu Obywatelskiego jest ewaluacja czyli sprawdzenie co zadziałało, a co nie w przebiegu całego procesu BO.  W grudniu 2019 r. po zakończeniu etapu głosowania i wyborze części projektów do  realizacji w latach BO2020/2021 odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, podczas których podzielili się oni swoimi uwagami z urzędnikami. Ponadto, w ramach ewaluacji, przeprowadzone zostały ankiety dla mieszkańców i wnioskodawców. Zebrane w raporcie ewaluacyjnym wnioski stanowiły podstawę do organizacji kolejnej edycji BO i pozwoliły dostosować Budżet Obywatelski 2021 do potrzeb i oczekiwań dużej części mieszkańców.

Wszystkie nowe regulacje zaakceptowała Rada Miasta Gdańska w uchwale nr XIX/459/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Gdańska. W dniu 26 lutego 2020 r. uchwała została opublikowana przez Wojewodę Pomorskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

1. po raz pierwszy Zielony Budżet Obywatelski 

Idąc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gdańska powstał Zielony Budżet Obywatelski. Dzięki temu w naszym mieście powstanie jeszcze więcej atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych, miejsc przeznaczonych do wypoczynku i ucieczki od miejskiego zgiełku.

Zielony Budżet Obywatelski to 3 960 000 zł. z puli całego Budżetu Obywatelskiego (projekty dzielnicowe - 2 880 000 zł, ogólnomiejskie - 1 080 000 zł).

obraz ogrody
Ogrody deszczowe na Długich Ogrodach (fot. Dominik Paszliński, gdansk.pl).

Projekty można zgłaszać w obrębie pięciu obszarów tematycznych:

  • nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej,
  • przestrzenie rekreacyjne,
  • parki kieszonkowe,
  • ogrody deszczowe,
  • renowacja istniejących terenów zieleni.

Należy pamiętać, że w projekcie 70% powierzchni musi być przeznaczona na zieleń.

2. Nowy podział środków

a) małe dzielnice zyskają większe fundusze (według nowej zasady: 50% środków jest dzielonych po równo na wszystkie dzielnice, pozostałe 50% środków jest dzielona na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożona przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy).

b) na projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego przeznacza się 20% puli środków danej dzielnicy oraz 30 % puli środków na projekty ogólnomiejskie.

3. Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Gdańsk odpowiada na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Od tego roku mieszkańcy Gdańska mogą zgłaszać projekty, które proponują rozwiązania ułatwiające dostęp do budynków osobom z niepełnosprawnościami. Jest jeden warunek - budynki te muszą być własnością Gminy Miasta Gdańska. Budynki muszą być własnością Gminy Miasta Gdańska. Do tej pory wyłączone z BO były wszelkie modernizacje budynków gminnych (na przykład remonty w szkołach: schody, windy itp.). 

4. Dodatkowe punkty przy głosowaniu

Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 5 punktów do głosowania na projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego i jeden punkt na projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo, w tym roku przyznano 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego. 

5. Nie mogą być realizowane projekty:

  • które nie stanowią kompletnej inwestycji lub całości zadania;
  • które są niewykonalne technicznie - miejsce realizacji projektu musi być określone na tyle precyzyjnie, by można było sprawdzić możliwość wykonania planowanej inwestycji na danym terenie.

6. Odwołanie od oceny negatywnej wniosku

Wnioskodawca, którego projekt został negatywnie oceniony, uprawniony jest do złożenia do Urzędu Miejskiego odwołania od negatywnej oceny projektu, w formie elektronicznej lub pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia pozyskania informacji o ocenie negatywnej.

7. Możliwość odstąpienia od realizacji projektu 

W uzasadnionych przypadkach Rada Miasta może, w drodze uchwały, odstąpić od realizacji części lub całości projektu wybranego w głosowaniu. W takiej sytuacji niewykorzystane środki przeznaczone na ten projekt przechodzą do puli środków danej dzielnicy lub puli środków projektów ogólnomiejskich w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego to 18 428 001.

Na realizację projektów dzielnicowych przeznaczonych jest  14 824 301 zł, a na projekty ogólnomiejskie 3 603 700 zł.

Wszystkie niezbędne informacje oraz materiały na temat Budżetu Obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.

Dokładny harmonogram Budżetu Obywatelskiego podamy wkrótce.

Koordynacja Budżetu Obywatelskiego

Biuro Prezydenta/Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic

 tel.: 58 323 65 97, 58 323-66-51

58 323 66 37, 58 323 63 37, e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl.