Zasady składania projektów

01.02.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kto może złożyć projekt?

Uprawniony jest każdy mieszkaniec miasta Gdańska bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Jedynym warunkiem jest mieszkanie na stałe w naszym mieście.

Jak zgłosić projekt? - INSTRUKCJA

!PAMIĘTAJ o wersji papierowej (nie dotyczy osób składających wniosek w ePUAP).

1. Każdy kto złoży projekt elektronicznie w systemie musi pamiętać, aby dostarczyć wersję papierową formularza wniosku wraz z listą poparcia do  Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

- Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
- Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

2. wysłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2023” – liczy się data stempla pocztowego lub data nadania;

3. albo skorzystać z profilu zaufanego i zrobić to poprzez platformę ePUAP.


Ważne jest aby zrobić to w przeciągu 7 dni (liczone od daty złożenia wniosku w systemie elektronicznym). To oznacza, że wszyscy, którzy złożą projekt ostatniego dnia - mają jeszcze siedem dni.

Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć wymaganą liczbę podpisów poparcia mieszkańców:

  • dla projektu dzielnicowego - 1 podpis
  • dla ogólnomiejskiego - 30 podpisów

Każdy mieszkaniec Gdańska bez względu na wiek czy zameldowanie może złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych czy ogólnomiejskich.

Można zaangażować się w działania na rzecz dowolnej dzielnicy, niekoniecznie tylko tej, w której mieszkasz.

Projekt musi spełniać zasadę ogólnodostępności czyli zapewniać możliwość korzystania z efektów realizacji projektu w pełnym zakresie wszystkim mieszkańcom.

Jakie projekty można zgłaszać ?

1. których zakres mieści się w zadaniach własnych gminy lub powiatu;

2. realizacja zapewnia swobodny, nieodpłatny dostęp dla mieszkańców;

3. realizacja spełnia kryterium celowości i gospodarności, w szczególności warunki: zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów, wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny, proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów;

4. realizacja możliwa jest w ciągu jednego roku kalendarzowego, przy czym, w uzasadnionych wypadkach projektów o charakterze wydatków majątkowych, możliwe jest wydłużenie realizacji zadania do dwóch lat, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych;

5. które są zlokalizowane na terenie niebędącym własnością Miasta. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod inwestycję wskazaną w projekcie na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie. Wzór oświadczenia woli wraz ze wzorem umowy użyczenia dotyczącej realizacji projektu (załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 5 Zarządzenia NR 424/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski 2023 w Gdańsku"); mogą dotyczyć wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja ruchowa. Dodatkowo na terenach niebędących własnością Gminy Miasta Gdańska należy złożyć oświadczenie administratora terenu, dotyczącego dostępności do efektów realizacji zadania (załącznik nr 4 do powyższego Zarządzenia).

6. projekty dotyczące organizacji wydarzeń, imprez, czy zajęć kulturalnych, sportowych, bądź edukacyjnych muszą wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, terminie jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru uczestników.

Ważne!

Miejsce realizacji projektu musi być określone na tyle precyzyjnie, by można było sprawdzić możliwość wykonania planowanej inwestycji na danym terenie: poprzez precyzyjne określenie lokalizacji rozumie się wskazanie dokładnego adresu, numeru działki oraz obrębu.

Skorzystaj z pomocy urzędników

Jakich projektów nie można zgłaszać?

1. których szacunkowy koszt realizacji przekracza środki przeznaczone na projekty w poszczególnych dzielnicach lub kwotę przeznaczoną na jeden projekt ogólnomiejski;

2. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście strategiami i programami;

3. są niezgodne z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

4. są zlokalizowane na terenach planowanych do sprzedaży;

5. nie stanowią kompletnej inwestycji lub całości działania, co oznacza, że realizacja projektów będzie wymagała niezbędnych uzupełnień, czy kolejnych etapów, bez których mieszkańcy nie będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu złożonego w ramach danej edycji budżetu obywatelskiego;

6. są zlokalizowane na terenach, które mogą podlegać roszczeniu z tytułu art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami);

7. naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

8. których istotą jest wyłącznie wykonanie przez Gminę czynności prawnej lub dokumentacji projektowej;

9. które dotyczą budowy, nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i remontów budynków przeznaczonych na cele, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami), a także budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska, w których prowadzona jest działalność komercyjna, z wyłączeniem rozwiązań, które poprawią dostęp do budynków osobom z niepełnosprawnościami;

10. są niewykonalne technicznie.

11. które dotyczą wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej;

12. które dotyczą wyznaczenia dodatkowych patroli Straży Miejskiej;

13. zlokalizowane są na terenach Skarbu Państwa, niebędących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.