PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zadania gminy i powiatu - przykłady

A
A

ZADANIA GMINY I POWIATU

Wskazane poniżej przykłady zadań gminy czy powiatu nie wyczerpują wszystkich możliwych tematów, które można zgłosić w ramach Budżetu Obywatelskiego. By upewnić się czy Państwa propozycja jest możliwa do wykonania można skorzystać z pomocy pracowników wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Jednostek Organizacyjnych Miasta Gdańska. Lista tutaj.

Zadania własne gminy:

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Przykłady:

 • remont, przebudowa budynków będących własnością miasta;
 • budowa nowych obiektów;
 • budowa, przebudowa, tworzenie, zagospodarowywanie nowych parków, zieleńców, skwerów, trawników;

2. Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Przykłady:

 • remonty, przebudowa, budowa nowych ulic, chodników, dróg rowerowych, placów;
 • organizacja ruchu oraz tworzenie infrastruktury związanej z organizacją ruchu: przejścia dla pieszych, znaki drogowe, progi zwalniające;
 • meble miejskie (ławki, stojaki rowerowe);
 • wyznaczanie miejsc parkingowych;

3. Sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Przykłady:

 • remonty i budowa nowych instalacji energetycznych, sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych);
 • utrzymywanie czystości w mieście;
 • utrzymanie wysypisk śmieci;
 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów;

3a. Sprawy działalności w zakresie telekomunikacji.

Przykłady:

 • budowa nowych sieci telekomunikacyjnych;
 • tworzenie publicznie dostępnej sieci Wi-Fi);

4. Sprawy lokalnego transportu zbiorowego.

Przykłady:

 • tworzenie połączeń autobusowych i tramwajowych;
 • ustalanie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej;
 • remonty taboru;

5. Sprawy ochrony zdrowia.

Przykłady:

 • działania zakresu profilaktyki informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży;
 • wsparcie i usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • wspomaganie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

6. Sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.

Przykłady:

 • wspomaganie osób potrzebujących w zakresie schronienia, posiłku, ubrania;
 • dożywianie dzieci;
 • tworzenie ośrodków pomocy społecznej;

6a.  Sprawy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przykłady:

 • finansowanie kwestii związanych z zapewnieniem zastępczej opieki dzieciom i młodzieży;

7. Sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Przykłady:

 • budowa oraz utrzymanie mieszkań komunalnych;
 • mieszkalnictwo socjalne;

8. Sprawy edukacji publicznej.

Przykłady:

 • remonty, budowa nowych, utrzymanie szkół publicznych (w tym szkół specjalnych i integracyjnych);
 • finansowanie zajęć pozalekcyjnych;

9. Sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Przykłady:

 • budowa i prowadzenie bibliotek;
 • prowadzenie gminnych instytucji kultury oraz finansowanie ich działalności;
 • renowacje zabytków;

10. Sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Przykłady:

 • remonty, budowa i utrzymanie obiektów sportowych;
 • popularyzowanie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
 • realizacja zadań związanych z turystyką;

11. Sprawy targowisk i hal targowych.

Przykłady:

 • budowa i utrzymanie miejsc targowisk i hal targowych;

12. Sprawy zieleni gminnej i zadrzewień.

Przykłady:

 • utrzymanie terenów zielonych;
 • zasadzenia nowego drzewostanu;
 • tworzenie oraz utrzymanie zieleńców, trawników, parków, skwerów;

13. Sprawy cmentarzy gminnych

Przykłady:

 • budowa i utrzymanie cmentarzy komunalnych.

14. Sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego

Przykłady:

 • finansowanie działań Straży Miejskiej;
 • współpraca z policją;
 • prowadzenie programów informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa.

15. Sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych

Przykłady:

 • tworzenie, prowadzenie, finansowanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (boiska, sale gimnastyczne oraz inne pomieszczenia użytkowe);

16. Sprawy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.

Przykłady:

 • udzielanie wsparcia socjalnego;
 • prowadzenie miejsc (ośrodków) wspierających rodziców z dziećmi;
 • realizacja opieki medycznej i prawnej dla kobiet w ciąży.

17. Sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Przykłady:

 • wspieranie działań związanych z inicjatywą lokalną;
 • edukacja w zakresie samorządności;
 • finansowanie działań realizowanych przez jednostki pomocnicze (osiedla, rady dzielnic);

18. Sprawy promocji gminy.

Przykłady:

 • prowadzenie kampanii promocyjnych gminy.

19. Sprawy współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przykłady:

 • finansowanie działań z zakresu działalności pożytku publicznego;
 • działania na rzecz efektywnej współpracy samorządu z organizacjami społecznymi;

20. Sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Przykłady:

 • nawiązywanie partnerstw oraz współpraca z miastami partnerskimi z innych krajów;

 

Dodatkowe przykłady wynikające z zadań powiatu:

1. Wspieranie osób niepełnosprawnych.

Przykłady:

 • likwidacja barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technicznych;
 • realizacja programów rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

2. Sprawy geodezji, kartografii i katastru.

3. Sprawy gospodarki wodnej.

4. Sprawy ochrony środowiska i przyrody.

Przykłady:

 • działania w celu usunięcia przyczyny szkodliwego oddziaływania na środowisko;

5. Sprawy rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Przykłady:

 • działania związane z ochroną lasów oraz zwierząt leśnych;

6. Sprawy ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Przykłady:

 • zadania związane z ochroną przeciwpowodziową, zabezpieczenia przeciwpowodziowego;

7. Sprawy przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Przykłady:

 • programy aktywizujące oraz doszkalające dla bezrobotnych;
 • działania na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy;

8. Sprawy ochrony praw konsumenta.

Przykłady:

 • zadania realizowane przez powiatowego rzecznika praw konsumentów (bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacja prawna);
 • edukacja w zakresie praw konsumenckich;

9. Sprawy obronności.

Przykłady:

 • edukacja w zakresie bezpieczeństwa i obronności cywilnej.