• Start
  • Wiadomości
  • Zasady składania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2021

Zasady składania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2021

( Publikacja: 23.03.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Gdańska w obliczu sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, termin przyjmowania projektów do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku zostaje odroczony. Dokładny harmonogram Budżetu Obywatelskiego podamy najszybciej, jak to możliwe.

A tym czasem przypominamy, że w tegorocznej edycji BO pula środków do wykorzystania wynosi 18 428 001 złotych. Kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe - realizowane w 35 dzielnicach Gdańska to 14 428 001 zł, na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 3 603 700 zł.

Kto może zgłosić projekt?

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieszkać na stałe w naszym mieście. Zachęcamy dzieci i młodzież, żeby się przyłączyli i zgłaszali swoje pomysły.

Składanie wniosków będzie się odbywać poprzez rejestrację w systemie elektronicznym na stronie internetowej: www.gdansk.pl.

Tworząc projekt należy pamiętać, że musi się on mieścić w zadaniach własnych gminy lub powiatu oraz spełniać zasadę ogólnodostępności, czyli zapewniać możliwość korzystania z efektów jego  realizacji w pełnym zakresie wszystkim mieszkańcom.

Jak złożyć wniosek?

Gdańszczanki i gdańszczanie mają teraz miesiąc na złożenie swoich propozycji projektów.

Jak co roku, wnioski będzie można składać poprzez dokonanie rejestracji w systemie elektronicznym i wypełnienie formularza wniosku na stronie internetowej www.gdansk.pl 

Formularz wniosku wraz załącznikami należy wydrukować, zebrać co najmniej 1 podpis poparcia mieszkańca Gdańska i dostarczyć do dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub wysłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2021” – liczy się data stempla pocztowego lub data nadania.

Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.

Projekty muszą mieścić się w zadaniach własnych gminy, więc do wyboru jest wiele obszarów tematycznych: edukacja i kultura, komunikacja miejska, inwestycje drogowe, bezpieczeństwo, przestrzeń publiczna, pomoc społeczna, zdrowie, sport i rekreacja, ochrona środowiska, zieleń miejska i inne.

Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku ?

Aby mieć pewność, że wniosek zostanie sprawnie oceniony i nie będzie potrzeby jego uzupełnień, już na etapie jego przygotowania warto skonsultować się z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub jednostek organizacyjnych miasta Gdańska. Pomogą oni sprawdzić:

  • własności terenu,
  • plany zagospodarowania przestrzennego ,
  • koszt projektu, itp.

Pełna lista kontaktów na stronie: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski w zakładce "Kontakty".

Głosowanie

Kolejnym etapem Budżetu Obywatelskiego jest głosowanie.

Wszystkie wnioski, które przejdą weryfikację formalną oraz zostaną pozytywnie ocenione przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostki organizacyjne miasta Gdańska, będą jesienią poddane pod głosowanie.

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska. Głosowanie będzie odbywać się on-line na stronie internetowej www.gdansk.pl

Aby zagłosować wystarczy będzie podać takie dane osobowe jak:  imię, nazwisko, numer PESEL i imię ojca (nowość) lub indywidualny numer Karty Mieszkańca. W związku z najnowszymi zmianami jeszcze więcej osób będzie mogło starać się o wydanie takiej karty i korzystać ze wszystkich jej przywilejów oraz praw.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: bit.ly/36rvEwJ

karta mieszkanca
karta mieszkańca
fot. www.jestemzgdanska.pl

Statystyki

W ubiegłym roku w Budżecie Obywatelskim 2020 zgłoszono 563 projekty, w tym pod głosowanie przeszło 331. Do realizacji zostało wybranych 75 projektów.

Ponad 53 tysiące mieszkanek i mieszkańców Gdańska wzięło udział w głosowaniu.

Zwyciężyły projekty dotyczące inwestycji drogowych, bezpieczeństwa na drogach oraz wypoczynku na świeżym powietrzu, sportu i rekreacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pomysły zagospodarowania przestrzeni publicznej: tworzenie nowoczesnej, małej architektury oraz atrakcyjne zagospodarowanie terenów zielonych.