Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Inwestora w celu zagospodarowania Pasa Nadmorskiego w obrębie ulic Czarny Dwór i Hallera w Gdańsku.

Prezydent Miasta Gdańska z dniem 30 stycznia 2009 r. zaprasza do udziału w konkursie na wybór Inwestora w celu zagospodarowania Pasa Nadmorskiego w obrębie ulic Czarny Dwór i Hallera w Gdańsku. Wybór Inwestora nastąpi w drodze dwuetapowego Konkursu prowadzonego w oparciu o Regulamin Konkursu.

A
A

Prezydent Miasta Gdańska

z dniem 30 stycznia 2009 r.

 

zaprasza

do udziału w konkursie na wybór Inwestora w celu zagospodarowania Pasa Nadmorskiego w obrębie ulic Czarny Dwór i Hallera w Gdańsku.  

 

 

Wybór Inwestora nastąpi w drodze dwuetapowego Konkursu prowadzonego w oparciu o Regulamin Konkursu.

 

Regulamin Konkursu wraz z materiałami konkursowymi w postaci załączników jest bezpłatny.

Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Miasta: WWW.gdansk.pl, jak również przekazywana będzie na życzenie zainteresowanych przez Organizatora droga pocztową lub elektroniczną.

 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby prawne lub konsorcja osób prawnych, które spełniają następujące warunki:

1)  posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą na rynku krajowym lub zagranicznym przez okres nie krótszy, niż 5 lat;

 • 2) posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji wielofunkcyjnych kompleksów rekreacyjnych o charakterze parków wodnych;
 • 3) zrealizowali - samodzielnie, w ramach grupy kapitałowej, konsorcjum lub spółki celowej, co najmniej 1 wielofunkcyjny projekt rekreacyjny z udziałem funkcji parku wodnego, o porównywalnej skali i zakresie do skali i zakresu Przedsięwzięcia, w okresie ostatnich 6 pełnych lat, tj. 2003 - 2008;
 • 4) uzyskali w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych tj. 2006-2008, przychód ogółem o równowartości co najmniej 500 mln (słownie: pięćset) PLN;
 • 5) dysponują źródłami finansowania, wystarczającymi do zapewnienia realizacji Przedsięwzięcia, w tym:
 • a) finansowymi środkami własnymi na pokrycie kapitału zakładowego przyszłej spółki celowej z Miastem na poziomie, zadeklarowanym w Ofercie;
 • b) finansowymi środkami własnymi lub zdolnością kredytową na poziomie zadeklarowanym w Ofercie;
 • 6) dysponują kadrą zarządzającą, techniczną, posiadającą odpowiednie doświadczenie i uprawnienia zawodowe, zdolną do zrealizowania Przedsięwzięcia;
 • 7) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej stosownie do wysokości zainwestowanych środków oraz inne ubezpieczenia do zdarzeń losowych;
 • 8) nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości i nie otwarto likwidacji;
 • 9) nie wyrządzili osobom trzecim szkody, wykonując roboty budowlane w okresie ostatnich 3 lat (2006-2008);
 • 10) nie zalegają z płatnościami należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
 • 11) nie zalegają z opłacaniem należnych podatków;

      12)   złożą ofertę  konkursową w terminie do dnia 29 maja 2009 roku.

Uwaga: na wniosek inwestora termin składania ofert został wydłużony o 60 dni kalendarzowych

 

W przypadku, gdy zainteresowanym Konkursem jest konsorcjum osób prawnych, warunki określone w pkt 1- 7 oraz 12 winien spełniać przynajmniej jeden z uczestników konsorcjum, warunki określone w pkt  8 - 11 winni spełniać wszyscy uczestnicy konsorcjum.

 

Zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się do Organizatora z zapytaniami dotyczącymi Konkursu na piśmie, przesłanym pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

 

załączniki do konkursu:

regulamin konkursu (88 KB) 
załącznik A (43 KB)
załącznik B (7 KB)

załączniki do oferty:

załącznik 1 (5 KB)
załącznik 2 (40 KB)
załącznik 3 (5 KB)
załącznik 4 (49 KB)
załącznik 5 (46 KB)
załącznik 6 (45 KB)
załącznik 7 (50 KB)
załącznik 8 (5 KB)
załącznik 9 (52 KB)
załącznik 10 (52 KB)
załącznik 11 (50 KB)

Odpowiedź zostanie udzielona  na każde zapytanie, które wpłynie wcześniej niż 6 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. Pytania można składać na adres : Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, fax (0-58) 323-66-22, e-mail a.pietrzak@gdansk.gda.pl z oznaczeniem : Komisja konkursowa. Pytania do Regulaminu Konkursu : ?Konkurs na wybór inwestora - zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego w obrębie ulic Czarny Dwór i Hallera w Gdańsku".

Organizator zastrzega prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny lub jego unieważnienia na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.

 Osoba do kontaktu :

Agnieszka Bartoszewicz - Pietrzak

Wydział Polityki Gospodarczej

 Tel. 058 323 66 03

 a.pietrzak@gdansk.gda.pl