***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Aniołki

A
A
Dzielnica Aniołki od północy graniczy z Wrzeszczem Górnym i Wrzeszczem Dolnym, od wschodu z Młyniskami, od południa ze Śródmieściem i Siedlcami, od zachodu z SuchaninemDzielnica Aniołki od północy graniczy z Wrzeszczem Górnym i Wrzeszczem Dolnym, od wschodu z Młyniskami, od południa ze Śródmieściem i Siedlcami, od zachodu z Suchaninem

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Aniołki jest położona w południowo–wschodniej części dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz, w bezpośrednim sąsiedztwie Śródmieścia Gdańska o zróżnicowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Dla dzielnicy charakterystyczny jest tarasowy układ wynikający z topografii terenu. Centralne Pasmo Usługowe (CPU) obejmuje niemal cały dolny taras dzielnicy Aniołki, w tym tereny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) i Operę Bałtycką.

Ponadlokalny charakter usługowy pełni plac Zebrań Ludowych jako miejsce organizacji imprez masowych.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów struktury dzielnicy jest fragment historycznej Wielkiej Alei Lipowej wzdłuż alei Zwycięstwa oraz Park Steffensów rozciągający się od tzw. Błędnika aż do rejonu przystanku SKM Politechnika i kompleksu Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. Zabudowa mieszkaniowa dolnego tarasu Aniołek, czyli rejonu Alei Zwycięstwa do terenów GUMed, to w głównej mierze wille miejskie jedno- i wielorodzinne, którym często towarzyszą usługi związane z ochroną zdrowia.

Zabudowa mieszkaniowa górnego tarasu, czyli rejonu ul. Powstańców Warszawskich i Focha jest zróżnicowana. Występuje tu zabudowa jednorodzinna dawnych osiedli socjalnych (w rejonie ulic Giełguda i Kolonii Jordana) i zabudowa szeregowa (w rejonie ulic Wrocławskiej i Płowce). Zabudowa wielorodzinna występuje w rejonie ulicy Powstańców Warszawskich zarówno o historycznym rodowodzie, jak i w formie współczesnych realizacji deweloperskich. 

Główną przestrzeń rekreacyjną dzielnicy stanowi park tzw. Wronia Górka, który jest systematycznie rewaloryzowany z funduszy Rady Dzielnicy i Budżetu Obywatelskiego. Na terenie dzielnicy znajduje się także historyczny Cmentarz Garnizonowy.


Kierunki rozwoju

W dzielnicy Aniołki realizowana będzie polityka koncentracji i rozwoju miasta do wewnątrz, kontynuacja rozwoju dotychczasowych funkcji Informacje urbanistyczne i kierunki rozwoju mieszkaniowych i usługowych oraz wzmacnianie i rozwój dzielnicy wiedzy. W dzielnicy nie ma wyznaczonych dużych terenów inwestycyjnych.

Rozwój funkcji mieszkaniowych możliwy będzie poprzez realizację małych zespołów mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej lub pojedynczych obiektów jednorodzinnych w uzupełnieniu istniejącej zabudowy mieszkaniowej. W istniejących obszarach zabudowanych prowadzone będą działania rewaloryzacji i estetyzacji istniejących terenów przestrzeni publicznej.

Duży potencjał rozwojowy związany jest z rozwojem dzielnicy wiedzy jako wyspecjalizowanego ogniwa CPU (z rozwinięciem w kierunku Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego). Wykorzystanie tego potencjału planuje się poprzez wzmacnianie funkcji związanych z ochroną zdrowia i systematyczną rozbudowę kompleksu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) i GUMed w rejonie ulicy Smoluchowskiego.

W odniesieniu do istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej zakłada się poprawę jakości przestrzeni publicznych. Istniejące na terenie dzielnicy parki i skwery stanowiące elementy Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie zachowane zostaną jako tereny rekreacyjne służące mieszkańcom, systematycznie rewaloryzowane i wyposażane w nowe elementy jak na przykład punkt widokowy na Wroniej Górce.


Środowisko:

  • obszary i obiekty objęte ochroną / 1 użytek ekologiczny Luneta z Pasikonikiem, 12 pomników przyrody
  • tereny wskazane do ochrony / brak

Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

  • 69,8


Inżynieria

Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Odprowadzenie wód opadowych systemem grawitacyjnym.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska