PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Pomniki Przyrody

A
A

Według ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Kryteria uznania za pomnik przyrody zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. (wejście w życie 17 grudnia 2017 r.)

Na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdańska znajduje się 181 pomników przyrody, w tym: 142 pojedynczych drzew różnych gatunków; 1 aleja drzew; 28 grup drzew; 9 głazów narzutowych oraz 1 pomnik powierzchniowy.

Na terenie Gdańska można wyróżnić kilka większych skupień pomników przyrody - rejon starego Wrzeszcza, rejon Alei Zwycięstwa w sąsiedztwie Politechniki, rejon starej Oliwy.

 

Do pobrania: