Link do opisu wydarzenia: TROJANKI po angielsku

TROJANKI po angielsku

Data: 28 marca 2023 r.
Godzina: 19:00
Miejsce: Gdański Teatr Szekspirowski ul. Bogusławskiego 1, Gdańsk
Wstęp: Bilety: www.bilety.teatrwybrzeze.pl
Organizator: Teatr Wybrzeże

Szczegóły wydarzenia

We wtorek, 28 marca o godzinie 19.00 TROJANKI zostaną zaprezentowane z napisami w języku angielskim. Przedstawienie zostanie zagrane na Scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (ze względu na trwający remont Dużej Sceny).

scena teatralna na której wysypany jest piach, aktorzy leżacy i klęczący na nim podczas odgrywania sceny

„Trojanki” - nagradzany spektakl Teatru Wybrzeże w reżyserii Jana Klaty powraca po długiej przerwie. To okazja, by na scenie zobaczyć m.in. Dorotę Kolak (na zdjęciu jako Hekabe - królowa Troi)
fot. Michał Szlaga

 

Do naszych czasów nie zachowały się żadne wzmianki, by Eurypides angażował się w jakąkolwiek działalność publiczną na rzecz swojego miasta. Nie wiemy również, by przyjaźnił się z wpływowymi politykami. Możliwe, że właśnie dlatego najczęściej przegrywał w konkursach tragediowych, które każdego roku odbywały się w Atenach ku czci Dionizosa…

Eurypidesa, który pozostawał na uboczu życia swojej społeczności cechował jednak ostry zmysł publicysty. Ten enfant terrible ówczesnej dramaturgii miał odwagę, by przemawiać własnym, często odosobnionym głosem. Doświetlał znane mity z nowej, nieoczywistej strony. Wykorzystywał je do stawiania trudnych, często bardzo niewygodnych pytań i nie podpowiadał łatwych, konsolidacyjnych odpowiedzi. W odróżnieniu od współczesnych mu artystów – przełamywał dotychczasowe konwencje tragediopisarskie i w sposób zupełnie nowy przedstawiał postaci kobiecie, które często stawały się protagonistkami jego utworów. Niejednokrotnie w sposób znaczący przewyższały inteligencją swoich scenicznych partnerów - jeżeli pamiętamy, że o wyniku konkursu tragediowego decydowali mężczyźni, tym bardziej nie powinny nas dziwić kolejne klęski Eurypidesa.

Nie dostarczał obywatelom swojego miasta łatwej i przyjemnej rozrywki. W TROJANKACH pokazał to, czego nie opowiedział nam Homer w ILIADZIE. Jak wyglądał poranek po zdobyciu Troi. Jak kobiety, do tej pory przedstawicielki królewskiego rodu, zostały zepchnięte na samo dno ludzkiej egzystencji. Jak wygląda ich relacja ze zwycięzcami, przedstawicielami wysokiej kultury helleńskiej, którzy mordując niewinnych i bezbronnych przekraczają granice barbarzyństwa. Pracując nad tym spektaklem twórcy starali się przyjrzeć procesowi dojrzewania do zemsty - ofiar na oprawcach. Pisząc TROJANKI w kontekście trwającej wojny peloponeskiej Eurypides otwarcie krytykował imperialne ambicje Ateńczyków. Starał się im uświadomić, że w żadnym konflikcie zbrojnym nie ma zwycięzców ani zwyciężonych. Grecy z eposu Homera podobnie, jak współcześni Eurypidesowi Ateńczycy, uwierzyli, że są niepokonani i to sprawdziło na nich zgubę.


THE TROJAN WOMEN WITH ENGLISH SUBTITLES

On Tuesday, March 28 at 7.00 pm THE TROJAN WOMEN will be presented with English subtitles. The play will be performed on the Gdańsk Shakespeare Theatre Stage (due to the ongoing renovation of the Main Stage). We invite you to purchase tickets at www.bilety.teatrwybrzeze.pl or at the ticket offices of Teatr Wybrzeże and Gdańsk Shakespeare Theatre.

ABOUT THE TROJAN WOMEN
There is no record to date of Euripides engaging in any public activity for his city. We also do not know whether he was friends with any influential politicians. This may have been the reason why he mostly lost in the tragedy competitions that were held every year in Athens in honour of Dionysus…

Euripides, who remained on the sidelines of his community's life, was nevertheless characterised by a sharp critical mind of a journalist. This enfant terrible of the drama of the time had the courage to speak in his own, often isolated voice. He shed light on well-known myths from a new, unobvious angle. He used them to pose difficult, often very uncomfortable questions and did not suggest easy, consolidative answers. Unlike his contemporaries, he broke with existing tragedy-writing conventions and presented his female characters in a completely new way, often as protagonists of his works. Many times they were significantly superior in intelligence to their onstage partners - if we remember that the outcome of the tragedy contests was decided by men, we should not be surprised by Euripides' successive failures.

He did not provide his fellow citizens with a nice and easy entertainment. In THE TROJAN WOMEN, he showed us what Homer did not tell us in THE ILIAD. What was the morning after the fall of Troy like. How women, until then representatives of the Royal lineage, have been pushed to the very bottom of human existence. What is their relationship with the conquerors, representatives of high Hellenistic culture, who by murdering the innocent and defenceless cross the boundaries of barbarism. While working on this production, the authors attempted to look at the process of maturing into vengeance - the victims against the perpetrators. Writing THE TROJAN WOMEN in the context of the ongoing Peloponnesian War, Euripides openly criticised the Athenians' imperial ambitions. He strove to make them understand that in any armed conflict there are no winners or losers. The Greeks in Homer's epic, like Euripides' Athenian contemporaries, believed they were invincible and this brought doom upon them.