Link do opisu wydarzenia: LXVIII Sesja Rady Miasta Gdańska

LXVIII Sesja Rady Miasta Gdańska

Data: 28 września 2023 r.
Godzina: 9:00
Miejsce: www.gdansk.pl
Organizator: Portal www.gdansk.pl

Szczegóły wydarzenia

W czwartek, 28 września, w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 odbędą się obrady LXVIII sesji Rady Miasta Gdańska. Transmisja od godz. 9.00 na www.gdansk.pl.

W porządku obrad znalazło się 29 uchwał, które dotyczyć będą m.in.:

  • wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gdańsk;
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok;
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania kilku nieruchomości;
  • rozpatrzenia skargi na działanie Straży Miejskiej w Gdańsku;
  • uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, m.in. Kokoszki Przemysłowe – rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej II oraz Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej.

 

Po uchwałach zostanie zaprezentowane przez Klub PiS „Oświadczenie w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji”.

 

Porządek obrad:

 

1. Sprawy regulaminowe
  otwarcie sesji.

 

2. Komunikaty:

    Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,

    Komisje Rady Miasta Gdańska,

    Prezydent Miasta Gdańska,

    Przedstawiciele Rady Imigrantów i Imigrantek.

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych.

 

4. Uchwały:

 

    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok (druk 1789);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1790);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

    zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej Pożyczki Miejskiej w Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska (druk 1792); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

    w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za lata 2023-2024 (druk 1793); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023 (druk 1783); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Damian Awieruszko – p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku (druk 1797); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Agnieszka Chomiuk – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe - rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej II w mieście Gdańsku (druk 1788); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku
    (druk 1795); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

    w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulic Subisława i Ziemowita w mieście Gdańsku (druk 1782); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

    w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku (druk 1787); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

    w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1785); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

    w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1786); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

    w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (druk 1791); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Anna Trzuskolas – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku na 2023 rok (druk 1784); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

    zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gdańsk (druk 1794); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

    w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Gdańsku Sobieszewie
    w rejonie ulic Klimatycznej i Herberta jako nieruchomości zamiennej za zlikwidowane w części Rodzinne Ogrody Działkowe „Zremb”, „Orlik”, „im. Fryderyka Chopina" i "Jar" w Gdańsku Zaborni (druk 1780); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska (druk 1781); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości (druk 1772); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości (druk 1773); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości (druk 1774); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości (druk 1775); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości (druk 1776); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości (druk 1777); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości (druk 1778); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

    w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości (druk 1779); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

    w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Straży Miejskiej w Gdańsku (druk 1766); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Skiba – Przewodniczący Komisji Ds. Skarg, Wniosków i Petycji

 

    w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 marca 2023 roku (druk 1767); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Skiba – Przewodniczący Komisji Ds. Skarg, Wniosków i Petycji

 

    w sprawie rozpatrzenia skargi Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Porozumienie Pracownicze, Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego oraz Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Straży Miejskiej w Gdańsku na Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku (druk 1768); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Skiba – Przewodniczący Komisji Ds. Skarg, Wniosków i Petycji

 

    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gdańskich Nieruchomości (druk 1769); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Skiba – Przewodniczący Komisji Ds. Skarg, Wniosków i Petycji

 

    OŚWIADCZENIE w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji (druk 1796); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości

 

5. Wnioski, oświadczenia osobiste.

 

6. Zakończenie obrad.

Czytaj więcej na: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Sesja-Rady-Miasta-Gdanska,a,250662