PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Centrum Ekoinnowacji PG. Wykonawca już na placu budowy, zakończenie prac jesienią 2022

Centrum Ekoinnowacji PG. Wykonawca już na placu budowy, zakończenie prac jesienią 2022
W czwartek, 13 maja, Politechnika Gdańska przekazała plac pod budowę Centrum Ekoinnowacji PG wyłonionemu w drodze przetargu wykonawcy inwestycji, konsorcjum spółek Polimex Infrastruktura (lider) i Polimex Mostostal S.A. (partner). Nowoczesne i ekologiczne centrum naukowo-badawcze będzie gotowe najpóźniej jesienią 2022 roku. Koszt jego budowy to niemal 80 mln zł.
Wizualizacja Centrum Ekoinnowacji PG. CEI będzie zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska
Wizualizacja Centrum Ekoinnowacji PG. CEI będzie zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska
mat. Politechniki Gdańskiej

 

 

- Centrum Ekoinnowacji PG będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych - mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. - Budowa CEI umożliwi m.in. wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w ideę budowania ekomiast i przestrzeni ekologicznych. Niecierpliwie oczekujemy na realizację tej niezwykle ważnej i potrzebnej inwestycji.

Przekazanie placu budowy przez Politechnikę Gdańską nastąpiło w czwartek, 13 maja. Poprzedziło je zakończenie procedury przetargowej i podpisanie w czwartek, 29 kwietnia, umowy na „Budowę budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu: Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”. Sygnatariuszami umowy byli m.in. rektor PG prof. Krzysztof Wilde, kanclerz uczelni Mariusz Miler, a także Krzysztof Figat - prezes Polimex Mostostal S.A.

- Polimex Infrastruktura zbuduje obiekt, który stanowić będzie zaplecze badawczo-rozwojowe dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza - energooszędnego budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska. To również pierwsze w Polsce centrum realizujące ideę miast ekologicznych - podkreśla Krzysztof Figat.

 

Nowoczesny obiekt będzie energooszczędny i przyjazny środowisku
Nowoczesny obiekt będzie energooszczędny i przyjazny środowisku
mat. Politechniki Gdańskiej

 

Działalność centrum będzie skupiona na kilku ważnych obszarach, takich jak środowisko (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona środowiska poprzez rozwój technologii oczyszczania ścieków, gospodarka wodna i przeciwpowodziowa), energia (efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii), budownictwo (energooszczędne budownictwo kubaturowe i transportowe, konstrukcyjne podstawy instalacji energetycznych), mobilność (infrastruktura drogowa i kolejowa, transport miejski, rozwój ekologicznych form transportu), rewitalizacja (przestrzenie publiczne i przyjazne mieszkańcom, budownictwo energooszczędne, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych), edukacja (kształcenie przyszłych kadr ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych) oraz przemysł (transfer wiedzy i kompetencji do gospodarki).

 

Ekologiczne technologie w nowoczesnych laboratoriach

Budynek CEI będzie nowoczesnym obiektem łączącym funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą. Centrum będzie wykorzystywane m.in. przez kadry naukowe PG, głównie z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, które będą prowadzić projekty badawcze na potrzeby ekologicznego rozwoju infrastruktury budowlanej, przemysłowej oraz transportowej. Tu znajdzie się również główna siedziba Centrum EkoTech, jednego z czterech Centrów Badawczych PG, które powstały po otrzymaniu przez uczelnię statusu „uczelni badawczej” w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”.

 

Budowa powstaje w oparciu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
Budowa powstaje w oparciu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
mat. Politechniki Gdańskiej

 

Nowoczesny obiekt zaprojektowali pracownicy Wydziału Architektury PG pod przewodnictwem prof. Antoniego Taraszkiewicza. Powstanie w miejscu dawnej hali hydro Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG - w sposób przyjazny dla środowiska i z zastosowaniem innowacyjnych, zaawansowanych technologii. Będzie to wolnostojący, czterokondygnacyjny budynek, którego kondygnacje nadziemne zajmować będą głównie sale dydaktyczne i konferencyjno-szkoleniowe, laboratoria oraz pomieszczenia biurowe, a w części podziemnej zaplanowano przestrzeń na garaż i pomieszczenia magazynowe.

Realizacja zakończy się w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli jesienią 2022 roku. Wartość inwestycji to 79,7 mln zł. Rozpoczęcie budowy Centrum Ekoinnowacji było możliwe dzięki pozyskaniu dodatkowych środków unijnych w wysokości 20 mln zł, dzięki współpracy PG z Agencją Rozwoju Pomorza - jednostką samorządu województwa pomorskiego, która zajmuje się obsługą funduszy europejskich i jednocześnie wspieraniem przedsięwzięć gospodarczych o wysokim znaczeniu regionalnym.

 

 

oprac. AOwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl