Zmiany w uchwale wynajmowania lokali mieszkalnych

Na sesji Rady Miasta Gdańska w dn. 28.09.2017 r. zostały przyjęte zmiany w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w zasoby Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego.
( 28.09.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Października 2015. Zakończył się pierwszy, z trzech etapów, budowy osiedla przy ul. Madalińskiego na gdańskim Chełmie. 48 gdańskich rodzin, oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu gminy, otrzymało klucze do swoich wymarzonych M, w standardzie 'pod klucz'

Nowe przepisy w uchwale wprowadzają zmiany uszczegóławiające przypadki, w których Prezydent może przyznać prawo do lokalu socjalnego z pominięciem kolejności umieszczania na wykazie osób zakwalifikowanych jako przypadki szczególnie społecznie uzasadnione po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miasta Gdańsk.

Skorzystano z dotychczasowej praktyki w tym zakresie, która wykazała, że taki tryb należy w szczególności zastosować do osób niepełnosprawnych, rodzin posiadających na utrzymaniu dzieci wymagające stałej opieki zdrowotnej, wychowanków pieczy zastępczej, którzy uzyskali pełnoletniość, osób oczekujących co najmniej 5 lat na lokal socjalny, długotrwale zamieszkujących na terenie Miasta Gdańska, osób posiadających bardzo trudne warunki mieszkaniowe tj. zamieszkujących w lokalach nie nadających się na stały pobyt albo w lokalach gdzie występuje zagęszczenie poniżej 5m2 / os.

- Staramy się wyjść z pomocą najbardziej potrzebującym, dlatego wymienione w nowelizacji uchwały zmiany, dadzą możliwość przyspieszania wynajmu lokalu socjalnego osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej – wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej.


Kolejna zmiana ma na celu usprawnienie wykwaterowań z budynków i lokali. Dotyczy rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do wynajmu lokalu socjalnego w pierwszej kolejności bez konieczności umieszczania w rocznym wykazie zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta, o najemców posiadających zaległości czynszowe i osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu. Ten zapis funkcjonuje już w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018.

Zmiana w uchwale dopuszcza również umożliwienie wynajmu lokali z TBS bez partycypacji osobom nie umieszczonym w wykazie. Takie rozwiązanie umożliwia niezwłocznie zasiedlenie wolnych lokali z zasobu TBS w przypadku braku zainteresowania konkretnym lokalem ze strony osób umieszczonych na wykazie. Kolejną proponowaną zmianą jest zwiększenie do 3 i 5 lat okresu wynajmu lokali socjalnych.

W celu usprawnienia wykwaterowania najemców do lokali zamiennych uwzględniając występujące wśród nich różnorodne i szczególne sytuacje rodzinne i mieszkaniowe, w uchwale zmieniającej wprowadzono możliwość odstąpienia od ogólnych zasad wynajmowania lokali zamiennych w sytuacjach szczególnie uzasadnionych po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miasta Gdańska.


Nowe zapisy uchwały służą również dostosowaniu jej do wytycznych wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018 oraz Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2016-2023.