• Start
  • Wiadomości
  • Ruszyły zapisy na mieszkania GTBS w Letnicy. Lista lokali, potrzebne dokumenty do pobrania

Ruszyły zapisy na mieszkania GTBS w Letnicy. Lista lokali, potrzebne dokumenty do pobrania

Rozpoczął się nabór wniosków na lokale z zasobów Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w budynkach przy ul. Niecałej 10 i Michny 8. Mieszkania te będą dostępne z dopłatą do czynszów. Mieszkańcy zainteresowani takim rodzajem mieszkania mają czas na złożenie wniosku do 15 czerwca 2020 r. Na końcu artykułu dokumenty do pobrania.
25.05.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nowi lokatorzy w budynku przy ul. Wilanowskiej na Chełmie oddanym przez GTBS do użytku w listopadzie 2014 roku
Nowi lokatorzy w budynku przy ul. Wilanowskiej na Chełmie oddanym przez GTBS do użytku w listopadzie 2014 roku
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

- Po raz pierwszy uruchamiamy program dotyczący mieszkań z zasobów GTBS z dopłatami do czynszów. Dzięki takiemu połączeniu mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta otrzymają znaczne obniżki miesięcznego czynszu. Prowadzenie naboru w takiej formie zwiększa liczbę osób, które mogą starać się o własne mieszkanie - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Rozpoczyna się pierwszy nabór wniosków w ramach programu ,,Lokale przy ul. Niecałej i Michny z dopłatą do czynszu’’, który jest pierwszym programem realizowanym dzięki połączeniu preferencyjnych warunków finansowania oraz możliwością uzyskania dopłaty do czynszu. Celem programu jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach.

Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych na Letnicy przy ul. Niecałej 10 i Michny 8 została umożliwiona poprzez wsparcie sektora budownictwa społecznego w formie udzielenia preferencyjnego kredytu przy udziale finansowym Gminy Miasta Gdańska oraz wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w postaci bezzwrotnego grantu. Najemcy będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu.

Mieszkania dostępne w programie można obejrzeć odwiedzając stronę internetową Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

 

Listopad 2015 roku, ul. Człuchowska w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. Budynek mieszkalny zrealizowany przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Listopad 2015 roku, ul. Człuchowska w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. Budynek mieszkalny zrealizowany przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Nabór wniosków

Aby złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu lokali w budynkach przy ul. Niecałej i Michny na Letnicy mieszkanki i mieszkańcy Gdańska mają czas się od 25 maja do 15 czerwca br. Do wynajmu przygotowano w tej formie 19 mieszkań z obowiązkiem wpłaty partycypacji.

Wybór najemców nastąpi na podstawie złożonych wniosków. Weryfikowane będą zarówno kryteria dochodowe wymagane do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu TBS. Dodatkowo uwzględniane będą punkty pierwszeństwa według regulaminu.


Dla kogo adresowany jest program?

Wnioski składać mogą mieszkanki i mieszkańcy Gdańska spełniający warunki zawarte w regulaminie programu ,,Lokale przy ul. Niecałej i Michny z dopłatą do czynszu’’ (w załączniku). Beneficjentami mają być gdańskie rodziny, które wpłacą partycypację i kaucję w wysokości 12-miesięcznego czynszu. Przyszli najemcy podpiszą umowę na czas określony 10 lat.


Kto może złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu lokali w Letnicy z zasobu GTBS?

Osoby, które na dzień złożenia wniosku oraz na dzień zawarcia umowy najmu spełniają warunki dochodowe określone w Regulaminie oraz określone w art. 30 ust. 1 i 1a Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego, a ponadto spełniają łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki:

  • udokumentują posiadanie wraz z osobami zgłoszonymi we wniosku centrum życiowego w Gdańsku; obowiązek udokumentowania centrum życiowego spoczywa na wnioskodawcy,
  • nie posiadają wraz z osobami zgłoszonymi we wniosku własności lub współwłasności lokalu lub domu mieszkalnego ani tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
  • spełniają kryteria dochodowe (tabelka poniżej):

 

Wielkość gospodarstwa domowego 

Minimalny limit - miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenie społeczne uzyskana z 3 miesięcy (w zł)

Maksymalny limit - miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenie społeczne uzyskana w roku 2019 (w zł)

1-osobowego 

2 929,02

4 325,94

2-osobowego 

3 604,94

6 488,90

3-osobowego 

4 280,87

8 922,24

4-osobowego 

5 182,11

10 814,84

5-osobowego 

6 083,34

12 977,81

6-osobowego 

7 209,89

15 140,78

7-osobowego 

8 336,43

17 303,74

 

Dochód liczony jest wg wzoru: przychód brutto - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa).


Kryteria pierwszeństwa

W naborze obowiązują kryteria pierwszeństwa, które szczegółowo zostały określone w załączniku do Regulaminu programu (w załączniku). Wśród przykładowych kryteriów pierwszeństwa znajdują się m.in. wiek do 35 roku życia u osób, które samotnie lub wspólnie ze współmałżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu wychowują co najmniej jedno dziecko, ale także nieposiadających dzieci we wspólnym gospodarstwie domowym.

Punkty uzyskują również osoby, które udokumentują m.in.:
- posiadanie statusu studenta lub absolwenta uczelni, statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub repatrianta
- posiadanie Karty Polaka
- posiadanie centrum życiowego w Gdańsku
- rozliczanie się z podatku dochodowego na terenie Gminy Miasta Gdańska
- legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności przez osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy
- ukończenie 65 roku życia wnioskodawcy
- nieprzerwalne pozostawanie na wykazie osób-rodzin wyrażających wolę wynajęcia mieszkania stanowiącego własność TBS od dnia umieszczenia wniosku o zawarcie umowy najmu pierwszego lokalu mieszkalnego w Gdańsku z zasobu TBS (pozostawanie na wykazie – minimum rok od umieszczenia na nim)

Udokumentowanie przesłanek kryterium pierwszeństwa spoczywa na wnioskodawcy.


Lokale dostępne w programie:

ul. NIECAŁA 10

Kondygnacja

Nr mieszkania

Kategoria mieszkania

Łączna pow. użytkowa m2

Kaucja

Szacunkowa kwota partycypacji

Czynsz (bez innych opłat)

parter

1

3P+A

55,73

9 884,28

60 188,40

823,69

parter

2

2P+A

42,58

7 551,96

45 986,40

629,33

parter

  3*                                      

2P+A

46,87

8 312,88

50 619,60

692,74

I piętro

4

2P+A

42,76

7 583,88

46 180,80

631,99

I piętro

5

2P+A

45,93

8 146,20

49 604,40

678,85

I piętro

6

2P+A

40,79

7 234,56

44 053,20

602,88

II piętro

7

3P+A

55,68

9 875,40

60 134,40

822,95

II piętro

8

2P+A

42,87

7 603,44

46 299,60

633,62

II piętro

9

2P+A

45,86

8 133,72

49 528,80

677,81

II piętro

10

2P+A

40,66

7 211,40

43 912,80

600,95

II piętro

11

3P+A

55,07

9 767,16

59 475,60

813,93

*przystosowane dla osoby niepełnosprawnej

 

ul. MICHNY 8

Kondygnacja

Nr mieszkania

Kategoria mieszkania

Łączna pow. użytkowa m2

Kaucja

Szacunkowa kwota partycypacji

Czynsz (bez innych opłat)

parter

1

3P+A

51,14

9 070,20

53 185,57

755,85

parter

2

3P+A

50,52

8 960,28

52 540,77

746,69

I piętro

3

3P+A

50,35

8 930,04

52 363,97

744,17

I piętro

4

2P+A

37,00

6 562,32

38 479,98

546,86

I piętro

5

3P+A

51,00

9 045,36

53 039,97

753,78

II piętro

6

3P+A

50,26

8 914,08

52 270,37

742,84

II piętro

7

2P+A

36,86

6 537,48

38 334,38

544,79

II piętro

8

3P+A

50,83

9 015,24

52 863,17

751,27

 


Kto ma szansę otrzymać dopłatę do czynszu?

Zasady stosowania dopłat do czynszu określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Dopłaty mogą zostać zastosowane wobec najemców lokali mieszkalnych z zasobu Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Niecałej 10 i ul. Michny 8 wskazanych przez Urząd Miejski w Gdańsku na podstawie Regulaminu. Program daje korzyści dla jego uczestników tj. wsparcie w formie dofinansowania do czynszu (tj. obniżenia kosztu najmu).

Limity progów dochodowych uprawniających do uzyskania dopłaty do czynszu na dzień naboru wniosków do programu ,,Lokale przy ul. Niecałej i Michny z dopłatą do czynszu’’ przedstawiają się następująco:

Ilość

osób

Miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana w roku 2018 (w zł) 

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu (m2)

 

1

4 426,35

20,00

2

6 885,44

35,00

3

8 852,71

50,00

4

10 819,97

65,00

5

12 787,24

80,00

6

14 754,51

95,00

7

16 721,78

110,00

 

Dochód liczony jest wg wzoru: przychód brutto - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa) – składka na ubezpieczenie zdrowotne – podatek dochodowy od osób fizycznych.

Limit dochodowy w programie dopłat do czynszu jest ruchomy i zmienia się wraz z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce (na podstawie wskaźnika GUS dot. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Miesięczna wysokość dopłaty będzie obliczana na podstawie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie (ogłaszanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla każdego województwa) x powierzchnia normatywna mieszkania x 1,8%) : 12.

Warunkiem przyznania dopłaty do czynszu jest spełnienie przesłanek wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz złożenie odrębnego wniosku o dopłaty.

Wniosek o dopłaty najemcy będą mogli złożyć w Gdańskim Centrum Świadczeń przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku. Wzór wniosku o dopłaty do czynszu został określony w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu.


Harmonogram programu

  • 25.05.2020-15.06.2020 Składanie wniosków
  • 16.06.2020-30.06.2020 Weryfikacja wniosków (14 dni)
  • 01.07.2020-08.07.2020 Ewentualne uzupełniania wniosków (w ciągu 7 dni)
  • do 01.08.2020 Skierowania dla zakwalifikowanych najemców do wpłaty partycypacji na wybrane lokale


Miejsce składania wniosków i dokumentów:

Pocztą na adres: ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk
Mailowo na adres: wgk@gdansk.gda.pl


Termin składania wniosków:

25 maja – 15 czerwca tj. 21 dni od dnia ogłoszenia naboru

Do wniosku (druk do pobrania poniżej) należy złożyć następujące dokumenty:
- dokumenty, potwierdzające dochody rodziny z okresu 3 miesięcy tj. luty 2020 r., marzec 2020 r. i kwiecień 2020 r. (druk zaświadczenia w załączeniu do pobrania)
- deklarację o wysokości dochodów (druk deklaracji w załączeniu do pobrania)
- dokumenty, potwierdzające uzyskany dochód przez każdego członka gospodarstwa domowego w 2019 roku w formie zaświadczenia z urzędu skarbowego o uzyskanym dochodzie w 2019 roku oraz rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym (PIT) za 2019 rok
- umowę o pracę lub decyzję o przyznanych zasiłkach
- dokumenty, potwierdzające centrum życiowe w Gdańsku
- inne dokumenty, wynikające z wniosku (dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek pierwszeństwa oraz wymagane oświadczenia)

Informacji o programie i naborze wniosków udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku pod numerem tel. 58 323 69 46


Dokumenty do pobrania:

oprac. WG

 

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami