• Start
  • Wiadomości
  • XXXVI sesja RMG: uchwalono nowy plan zagospodarowania przestrzennego, cztery kolejne w toku

XXXVI sesja RMG: uchwalono nowy plan zagospodarowania przestrzennego, cztery kolejne w toku

Miejscy radni podczas XXXVI sesji Rady Miasta Gdańska podjęli m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden plan uchwalono, zapoczątkowano prace nad czterema.
27.05.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na mapie wody Zatoki Gdańskiej oznaczone są kolorem grafitowym, obszar Miasta Gdańska - żółtym i zielonym, tereny wokół miasta - szarym
Zdjęcie satelitarne, które przedstawia obszar Miasta Gdańska. Miejsce dla którego uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego zaznaczone jest na czerwono, pozostałe cztery miejsca, dla których rozpoczęto procedurę - na niebiesko
BRG

 

Uchwalenie

Uchwalony plan Rudniki na południe od ulicy Litewskiej umożliwia rozwój funkcji produkcyjno-usługowych wykorzystujących potencjał ekonomiczny terenu. Na większości obszaru planu maksymalną wysokość zabudowy ograniczono do 15 m, a na terenach objętych strefą ochrony ekspozycji sylwety historycznego Śródmieścia Gdańska do 12 m. Z uwagi na to, że część terenu położona jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wprowadzono zapisy informujące o występującym zagrożeniu oraz wymaganych zabezpieczeniach. Plan był wyłożony do publicznego wglądu trzykrotnie. Uwzględniono szereg uwag, co ma wpływ na ostateczny kształt zapisów planistycznych. Trzecie wyłożenie odbyło się na przełomie marca i kwietnia 2021 roku.

 

Przystąpienia

Celem przystąpienia do prac nad planem Orunia - rejon ulicy Rejtana jest umożliwienie zagospodarowania podwórek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji oraz wyznaczenie nowych terenów zieleni ogólnodostępnej powiązanych z istniejącym Parkiem Schopenhauera. Dodatkowym celem planu jest zarezerwowanie terenów pod rozbudowę linii kolejowej. Ponadto prace nad planem mają umożliwić rozwój funkcji mieszkaniowo-usługowej przy ulicy Trakt Św. Wojciecha, co jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Bysewskiej, którego celem jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, zaspokajającej potrzeby mieszkaniowe w tym rejonie miasta.

Celem przystąpienia do planu Ujeścisko rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej jest weryfikacja zapisów planistycznych z aktualnymi kierunkami rozwoju dzielnicy, zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Prace nad planem umożliwią rozwój funkcji mieszkaniowo-usługowej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego centrum dzielnicy Południe.

Uchwałą RMG rozpoczęły się prace nad planem Jasień rejon ulicy Jasieńskiej. Celem prac planistycznych jest umożliwienie rozwoju funkcji oświaty, co pozwoli na utworzenie trzeciego oddziału przedszkolnego. Jego realizacja zwiększy dostępność miejsc przedszkolnych w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy miasta.

TV

Drugi dzień festiwalu FETA 2024