Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta. Teraz mieszkańcy mają głos

Trwają konsultacje społeczne projektu zmian dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta. Każdy mieszkaniec Gdańska, który ma uwagi do treści tego dokumentu może wyrazić swoją opinię. W poniedziałek, 25 kwietnia, odbyło się wysłuchanie publiczne, podczas którego zainteresowani mieszkańcy mogli wyrazić swoje stanowisko w sprawie zmian w strategii. Głos zabrało sześć osób, a łącznie ponad 200 przysłuchiwało się prezentacjom w trakcie transmisji na stronie www.gdansk.pl.
( 29.04.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

- Dzisiaj przyszedł czas na wysłuchanie publiczne uwag do strategii, a przez następne kilkanaście dni będziemy starać się odnieść do Państwa głosów oraz do innych uwag, które zostały zgłoszone w toku konsultacji. Zależy nam na tym, aby wspólnie z mieszkańcami można było wypracować jak najlepszy dokument rozwoju naszego miasta – mówił, otwierający spotkanie, Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Konsultacje w toku

Celem spotkania było zaprezentowanie zmian w projekcie strategii rozwoju miasta oraz zebranie uwag i opinii w odniesieniu do zapisów dokumentu. W spotkaniu udział wzięli m.in. Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu oraz Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, która przybliżyła uczestnikom zagadnienia związane z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej.

Wysłuchanie publiczne było jednym z elementów, procesu konsultacji społecznych.

W dalszym ciągu mieszkańcy swoje uwagi mogą przesłać drogą elektroniczną lub tradycyjnie – poprzez formularz papierowy przesłany pocztą bądź dostarczy do Urzędu Miejskiego. Konsultacje trwają do 29 kwietnia.

 

Głos mają mieszkańcy

Zasadniczym punktem programu było wystąpienie osób, które zgłosiły się do udziału w wysłuchaniu publicznym. Swoje opinie na ten dokumentu wygłosiło 6 osób, a ponad 200 osób było słuchaczami wystąpień transmitowanych na żywo na stronie www.gdansk.pl.

Mieszkańcy zwracali uwagę m.in. na kwestie związane z hałasem. – Hałas jest zanieczyszczeniem środowiskowym jak każde inne. Trzeba się przed nim bronić, bo ma wpływ na jakość życia – mówił jeden z mówców. – Apeluję, aby do dokumentu strategii dodać osoby punkt, dotyczący walki z hałasem w mieście poprzez dalszy jego stały monitoring i wprowadzenie konkretnych działań dotyczących wszystkich mieszkańców oraz wprowadzenie wskaźnika rezultatu – dodawał.

W opinii kolejnego dyskutanta strategia, choć ma dużo pozytywów, posiada również  deficyty. – Mimo identyfikacji około 20 wyzwań jest dość mało konkluzywna. To znaczy, nie odpowiada odważnie na dwa pytania: Jakie strukturalne problemy są do rozwiązania do roku 2030 i później oraz jakie dotąd niewykorzystane potencjały rozwojowe miasto chce uruchomić? – wskazywał.

Do kwestii metodologicznych, a dokładnie do szacowania wskaźników, odniosła się też jedna z kolejnych uczestniczek wysłuchania. Zaapelowała też o pochylenie się nad kwestiami zagospodarowania przestrzeni na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej.

Poprawa jakości środowiska była jednym z tematów, który pojawiał się w wypowiedziach mówców. Skupiali się oni na tematach związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz na ochronie przeciwpowodziowej. Rozmówcy zgodnie podkreślali, że środowisko naturalne i zieleń miejska jest cennym zasobem i jednym z największych potencjałów Gdańska.

Zwracano też uwagę na horyzont czasowy dokumentu. Podkreślano, że 2030 rok to termin dość nieodległy i trudno będzie do tego czasu zrealizować jakieś większe plany.

Pełen zapis video… ->

Zmiany w strategii

Potrzeba zmiany aktualnej strategii rozwoju miasta, tj. Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, wynika m.in. z przemian trendów i zjawisk społeczno-gospodarczych, które w dużej mierze wpływają na rozwój miasta. Nie bez znaczenia jest wdrażanie perspektywy unijnej na lata 2021-2027, w której akcentowane są nowe cele Polityki Spójności. Powodem, dla którego zmiany w strategii są potrzebne jest również przyjęcia przez Sejmik Województwa Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030). Należy również wspomnieć o nowelizacji ustaw odnoszących się do systemu prowadzenia polityki rozwoju w kraju – ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które po raz pierwszy nadają podstawę prawną dedykowaną strategii rozwoju gminy.

oprac. AU