• Start
  • Wiadomości
  • Wyłożenie projektu planu zagospodarowania w dzielnicy Krakowiec - Górki Zachodnie

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania w dzielnicy Krakowiec - Górki Zachodnie

Od 29 sierpnia do 26 września 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu Krakowca-Górek Zachodnich. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
07.09.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Projekt dotyczy terenu w rejonie ulic Łowickiej i Łęczyckiej w dzielnicy Krakowiec - Górki Zachodnie
Projekt dotyczy terenu w rejonie ulic Łowickiej i Łęczyckiej w dzielnicy Krakowiec - Górki Zachodnie
BRG

Projekt i prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt planu Krakowiec – Górki Zachodnie w rejonie ulic Łowickiej i Łęczyckiej umożliwia wprowadzenie nowej zabudowy wkomponowanej w układ istniejących budynków wielorodzinnych przy ulicy. Ponadto sporządzony projekt planu pozwala na rezygnację ze zbędnego, a ustalonego w obowiązującym planie, ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego wzdłuż terenów leśnych. Nieruchomości, przez które miałby przebiegać ciąg pieszo-rowerowy, w znacznej mierze są zabudowane, a komunikację rowerową zapewnia przebiegająca równolegle do planowanego ciągu ulica Łowicka. Projekt planu zakłada także realizację zieleni urządzonej ogólnodostępnej.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Gdzie można uzyskać informacje?

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308 44 25 lub za pośrednictwem maila danuta.giorewa-brach@brg.gda.pl.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.

Animacja, na której przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu

 

 

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 22 września o godzinie 17:00.

Link do dyskusji publicznej

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej

  2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej

  3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej

  4. Instrukcja obsługi aplikacji

  5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag - do 10 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 10 października 2022 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

 

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów