• Start
  • Wiadomości
  • Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego na Stogach

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego na Stogach

Od 7 marca do 4 kwietnia 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest ponownie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu na Stogach. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
08.03.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Projekt dotyczy rejonu ulic Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem
Projekt dotyczy rejonu ulic Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem
BRG

 

Celem sporządzenia projektu planu Stogi rejon ulic Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem jest wykorzystanie dużego potencjału rozwojowego tego terenu jako pasa nadwodnego Martwej Wisły. Do ożywienia tej części dzielnicy przyczyni się wprowadzenie funkcji mieszkaniowo-usługowej w rejonie przystani żeglarskiej. Uzupełnieniem nowej zabudowy będzie plac publiczny, którego założenia urbanistyczne wynikają z opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne.

Projekt planu jest ponownie wykładany do publicznego wglądu, gdyż uwzględniona została część uwag złożonych po pierwszym wyłożeniu. W związku z tym w projekcie planu m.in. uwzględniono plany rozbudowy Yacht Klubu Północnego, ustalając dla tej nieruchomości funkcję usługową oraz zwiększono intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych w jednym z terenów mieszkaniowo-usługowych.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308 44 25 lub za pośrednictwem maila danuta.giorewa-brach@brg.gda.pl.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej

Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 29 marca o godz. 17.00. Link do dyskusji

 

Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej

Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej

Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej

Instrukcja obsługi aplikacji

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

 

Zgłaszanie uwag do 19 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

lub

elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.
Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 19 kwietnia 2022 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta