Wyłożenie projektu planu w dzielnicy Jasień: Szadółki, rejon ulicy Nowej Jabłoniowej

Do 9 października 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów położonych na Szadółkach.
12.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami projektu planu zagospodarowania przestrzennego
Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami projektu planu zagospodarowania przestrzennego
mat. DRMG

Co zaplanowano w rejonie ulicy Nowej Jabłoniowej

Projekt planu Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej umożliwia powiększenie terenu zieleni sukcesywnie zagospodarowywanego w ramach Gdańskiego Budżetu Obywatelskiego; w związku z tym wokół stawu będzie mógł powstać teren zieleni powiązany kompozycyjnie z placami i usługami, w którym wskazano miejsce pod budowę domu społecznego. Projekt pozwala także na realizację przestrzeni ogólnodostępnej w sąsiedztwie Zielonego Stawu – placu z dostępem do usług w parterach oraz intensyfikację zabudowy mieszkaniowej. W planie wyznaczono również tereny pod nową szkołę i usługi sportu. Zmiany przestrzenne w tym rejonie są efektem korekty układu drogowego, związanej z powstaniem ulicy tzw. Nowej Jabłoniowej.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu 58 308-44-73 lub za pośrednictwem maila winicjusz.momont@gdansk.gda.pl.


Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu

 

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 5 października 2023 roku o godzinie 17.00.

Link do dyskusji publicznej

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
  3. Klauzula informacyjna RODO

Zgłaszanie uwag – do 23 października.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 23 października 2023 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

 

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska