Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego - rejon Maćkowy

Do 20 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu położonego w Maćkowych. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
29.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu
Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu
BRG

O czym mówi projekt planu 

Projekt planu Maćkowy rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej umożliwi realizację celu publicznego w zakresie gospodarki wodami opadowymi i zabezpieczeń przeciwpowodziowych poprzez wyznaczenie rezerwy pod zbiorniki retencyjne i potok M2, na terenach najbardziej narażonych na podtopienia, w rejonie ulic Czerskiej i Władysława Jagiełły. Zabezpiecza również teren pod rów R4 wzdłuż granicy miasta.

Plan pozwala na realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej, głównie o niskiej intensywności. Wzdłuż ulicy Starogardzkiej zakłada się wyższą intensywność zabudowy, z koncentracją funkcji usługowej. Dzięki ustaleniom projektu planu możliwe będzie również powstanie nowych terenów zieleni urządzonej, powiązań pieszych i pieszo-rowerowych oraz funkcji usługowych służących lokalnej społeczności. Proponowane zmiany obejmują także korektę rezerwy drogowej, m.in. w rejonie skrzyżowania ulic Starogardzkiej, Czerskiej, Niepołomickiej oraz planowanej Nowej Niepołomickiej.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu (58) 308 44 74 lub za pośrednictwem maila: magdalena.kawka@brg.gda.pl.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów

 

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 31 maja o godzinie 17.00.

Link do dyskusji publicznej

 

    1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
    2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
    3. Klauzula informacyjna RODO

 

Zgłaszanie uwag – do 4 lipca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 4 lipca 2023 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.