• Start
  • Wiadomości
  • Wyłożenie projektów planu zagospodarowania przestrzennego w trzech dzielnicach miasta

Wyłożenie projektów planu zagospodarowania przestrzennego w trzech dzielnicach miasta

Do 28 lutego w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Aniołkach, Oruni Górnej i Jasieniu. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
02.02.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Fragment mapy miasta. Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami planów wyłożonych do publicznego wglądu od 31 stycznia
Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami planów wyłożonych do publicznego wglądu od 31 stycznia
BRG

 

Projekt planu Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym obejmuje las wraz z urządzonym wejściem i parkingiem przy ul. Dębinki. W środkowej części terenu usytuowany jest zbiornik wody pitnej obsługujący szpital. Plan umożliwia realizację celu publicznego – parku leśnego wraz z wprowadzeniem nowych elementów małej architektury oraz oświetlenia głównego ciągu pieszego (na kierunku wschód – zachód) i polany w części północno-zachodniej – zgodnie z postulatem Rady Dzielnicy Aniołki. Zabezpiecza również funkcjonowanie zbiornika i ochronę walorów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem okazałych grup drzew.

Fragment mapy miasta. Granice projektu planu numer 0864 Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
Granice projektu planu numer 0864 Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
BRG

 

Projekt planu Orunia Górna – skwer przy ulicy Emilii Hoene zakłada utworzenie terenu zieleni urządzonej pomiędzy ulicami Emilii Hoene a Platynową, co umożliwi realizację celu publicznego. Nieukończony odcinek drogi dojazdowej będzie mógł zostać zagospodarowany jako skwer, co jest zgodne z postulatem Rady Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe i pozwoli na wykonanie zwycięskiego projektu Zielonego Budżetu Obywatelskiego z 2021 roku – łąki kwietnej. Projekt obejmuje także ochroną okazałe drzewo rosnące na terenie planowanego skweru.

Fragment mapy miasta. Granice projektu planu numer 1761 Orunia Górna - skwer przy ulicy Emilii Hoene
Granice projektu planu numer 1761 Orunia Górna - skwer przy ulicy Emilii Hoene
BRG

 

Celem sporządzenia projektu planu Jasień rejon ulicy Jasieńskiej jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej. Ustalenie przeznaczenia terenu oraz sposobu jego zagospodarowania i zabudowy pozwoli na utworzenie trzeciego oddziału przedszkolnego, a w konsekwencji zwiększy liczbę dostępnych miejsc w przedszkolach dzielnicy Jasień.

Fragment mapy miasta. Granice projektu planu numer 2355 Jasień rejon ulicy Jasieńskiej
Granice projektu planu numer 2355 Jasień rejon ulicy Jasieńskiej
BRG

 

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:


Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów

 

 

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej

 

Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

 

Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej

Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej

Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej

Instrukcja obsługi aplikacji

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

 

Zgłaszanie uwag do 14 marca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

lub

elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.
Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 marca 2022 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

 

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów