• Start
  • Wiadomości
  • Wyłożenie projektów planów miejscowych w Jelitkowie i na Stogach

Wyłożenie projektów planów miejscowych w Jelitkowie i na Stogach

Od 2 listopada do 1 grudnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczące terenów na Stogach i w Jelitkowie. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
04.11.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na mapie zaznaczono omawiane miejsca w Jelitkowie i na Stogach
Na mapie zaznaczono omawiane miejsca w Jelitkowie i na Stogach

 

Zapisy projektu planu Stogi rejon ulic Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem wykorzystują duży potencjał rozwojowy terenu jako pasa nadwodnego Martwej Wisły. Wprowadzenie funkcji mieszkaniowo-usługowej w rejonie przystani żeglarskiej przyczyni się do rozwoju tej części dzielnicy, realizując politykę miasta w zakresie rozwoju do wewnątrz. Uzupełnieniem nowej zabudowy będzie plac publiczny, którego założenia urbanistyczne wynikają z opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne.

Granice_projektu_planu_nr_1432_stogi_rejon_ulic_tamka_zimnej_i_nad_brzegiem

 

Sporządzenie projektu planu Jelitkowo rejon ulic Kaplicznej i Bałtyckiej wpisuje się w politykę miasta w zakresie poprawy jakości funkcjonalno-wizerunkowej rejonu dawnej wioski rybackiej w Jelitkowie. Umożliwienie rozwoju usług turystyki, kultury, sztuki i gastronomii, przy zachowaniu skali i charakteru historycznej zabudowy, zwiększy atrakcyjność przestrzeni publicznych oraz jakość życia mieszkańców i turystów korzystających z kąpieliska Jelitkowo. Zweryfikowane ustalenia zachowują walory krajobrazowe, poprawiają warunki inwestowania oraz umożliwiają wykreowanie atrakcyjnych przestrzeni miejskich. Wprowadzenie funkcji mieszkaniowej jako uzupełniającej, w tej części Pasa Nadmorskiego, wpisuje się w politykę miasta w zakresie rozwoju do wewnątrz.

granice_projektu_planu_nr_0146_jelitkowo_rejon_ulic_kaplicznej_i_baltyckiej

 

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.


ZOBACZ LOKALIZACJE NA ANIMACJI WIDEO

 

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

  • Stogi, rejon ulic Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem, 16.11.2021, godz. 17:00 - link do dyskusji
  • Jelitkowo, rejon ulic Kaplicznej i Bałtyckiej, 18.11.2021, godz. 17:00 - link do dyskusji

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego

 

Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej

Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej

Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej

Instrukcja obsługi aplikacji

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

 

Zgłaszanie uwag do 15 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

lub

elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.
Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 15 grudnia 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

 

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże