Plany zagospodarowania przestrzennego w czterech dzielnicach. Zapoznaj się - do 17 maja

Od 17 kwietnia do 17 maja 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów położonych w dzielnicach Kokoszki, Śródmieście, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia oraz Wrzeszcz Dolny. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
18.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami wyłożonych projektów planów
Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami wyłożonych projektów planów

Cztery lokalizacje

Projekt planu Żabianka rejon przystanku SKM Żabianka-AWFiS umożliwia realizację boiska treningowego na potrzeby Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego oraz mieszkańców. Zabezpiecza on również rezerwę pod trasę tramwajową wzdłuż ulicy Subisława. Dzięki odpowiednim zapisom na terenie objętym projektem planu możliwe jest także stworzenie węzła integracyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego z komunikacją zbiorową (kolejową i tramwajową) wraz z urządzonym placem publicznym w rejonie wejścia na przystanek SKM. Dodatkowo – ochroną objęte zostają istniejące tereny zieleni urządzonej oraz drzewa wzdłuż ulicy Subisława.

Celem sporządzenia projektu planu Sienna Grobla – rejon ulic Wiesława i Siennickiej jest wprowadzenie funkcji mieszkaniowej w związku z wycofywaniem się z rejonu ulicy Wiesława funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej. Projekt pozwala także na realizację celu publicznego poprzez kontynuację rezerwy terenowej pod nową ulicę – tzw. Nową Wałową.

Projekt planu Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny daje możliwość realizacji funkcji mieszkaniowej w obszarze przeznaczonym dotychczas pod funkcje usługowe oraz uzupełnienia zabudowy w pierzei ulicy Grażyny. Obejmuje on także ochroną istniejący skwer, wraz z rosnącymi na nim drzewami, naprzeciwko zabytkowego Dworu Kuźniczki.

Projekt planu Kiełpino Górne (dzielnica Kokoszki) rejon ulicy Mamuszki i Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta pozwala na racjonalne zagospodarowanie terenu, w związku ze zmianą przebiegu korytarza infrastruktury technicznej. Wskazuje miejsca, gdzie możliwa będzie realizacja zabudowy produkcyjno-usługowej. W związku z planowaną rozbudową Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta, projekt weryfikuje także istniejący i planowany układ komunikacyjny w tym obszarze.

Projektanci udzielą informacji

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Żabianka rejon przystanku SKM Żabianka-AWFiS

58 308-44-78

ilona.bogdanska@brg.gda.pl

Sienna Grobla – rejon ulic Wiesława i Siennickiej

58 308-44-29

tomasz.lewandowski@brg.gda.pl

Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny

58 308-44-98

malgorzata.szypcio@brg.gda.pl

Kiełpino Górne rejon ulicy Mamuszki i Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta

58 308-44-85

ewa.lopacka@brg.gda.pl

 

Poniższa animacja przedstawiaa dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów

 

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

 

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
3. Klauzula informacyjna RODO

Zgłaszanie uwag do 31 maja

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 31 maja 2023 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

 

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy