• Start
  • Wiadomości
  • Aktywizacja zawodowa 30+. Wsparcie dla osób bez pracy będzie kontynuowane

Aktywizacja zawodowa 30+. Wsparcie dla osób bez pracy będzie kontynuowane

Zatrudnianie osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących. To cel podpisanej w czwartek, 2 grudnia, umowy o dofinansowanie na kolejną edycję projektu „Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+ IV”. Uczestnicy otrzymają pełną ofertę wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.
02.12.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kwota wsparcia wyniosła prawie milion złotych
Kwota wsparcia wyniosła prawie milion złotych
fot. Aleksander Olszak / UMWP

 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Państwowe Szkoły Budownictwa (Lider) oraz Fundację Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS (Partner), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt dedykowany jest osobom w wieku 30 lat i więcej, pozostającym bez pracy, znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym:

  • osobom w wieku 50 lat i więcej,
  • kobietom,
  • osobom z niepełnosprawnościami,
  • osobom długotrwale bezrobotnym,
  • osobom o niskich kwalifikacjach,

oraz pracującym, w tym:

  • pracującym na umowach krótkoterminowych oraz pracującym w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,
  • osobom ubogim pracującym,
  • osobom odchodzącym z rolnictwa i ich rodzinom

Projekt realizowany będzie w terminie od dnia 01.03.2022r. do dnia 28.04.2023r. Mogą wziąć w nim udział imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) lub reemigranci.

W ramach projektu

Uczestnicy otrzymają pełną ofertę wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej obejmującą m.in. stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD), w tym badanie predyspozycji i preferencji zawodowych, wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych, możliwość odbycia stażu zawodowego oraz kursów języka angielskiego i języka polskiego.

W ramach projektu uczestnicy mają możliwość korzystania ze wsparcia mentora, opiekuna uczestnika, pośrednika pracy oraz prawnika. Zakres wsparcia uczestników obejmuje również stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w okresie odbywania szkoleń i stażu zawodowego, zwroty kosztów dojazdu na indywidualne konsultacje, szkolenia i staże zawodowe oraz zwroty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów