• Start
  • Wiadomości
  • Trzy dyskusje publiczne na temat planów miejscowych w Jelitkowie i Jasieniu

Trzy dyskusje publiczne na temat planów miejscowych w Jelitkowie i Jasieniu

W poniedziałek, 8 stycznia, odbędą się trzy dyskusje publiczne dotyczące projektów planów miejscowych: Jelitkowo - wejście na plażę nr 60 w rejonie ulicy Jantarowej, Jelitkowo - wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej oraz Jasień - rejon ulicy Źródlanej.
07.01.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Plaża w Jelitkowie w lutym 2016, Rajd Nordic Walking

Wszystkie dyskusje odbędą się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro) o godz. 17.00.

Jelitkowo - wejście na plażę nr 60 w rejonie ulicy Jantarowej

Obszar objęty granicami planu obejmuje pas terenu między linią brzegową Zatoki Gdańskiej a ul. Jantarową (ciągiem pieszo-rowerowym). W granicach tych znajdują się odcinki wydm i plaży oraz wejście na plażę nr 60. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji obiektu zaplecza plażowego przy wejściu nr 60. Na zaplecze to mają składać się ogólnodostępne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety, natryski oraz przebieralnie. Zapisy zawarte w projekcie planu wprowadzają minimalne zmiany w strukturze funkcjonalnej obszaru. Lokalizację planowanego sanitariatu ustalono, wyznaczając nieprzekraczalne linie zabudowy, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego prowadzącego na plażę. W planie ciąg ten stanowi przestrzeń publiczną. W osi wejścia na plażę zakazano przesłaniania widoku na morze. Ponadto wprowadzono ochronę istniejącej zieleni oraz naturalnego ukształtowania i ustalono konieczność stosowania gatunków roślin charakterystycznych dla siedliska wydmy.

Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej

Projekt mpzp dotyczy obszaru znajdującego się pomiędzy linią brzegową Zatoki Gdańskiej a przedłużeniem ul. Jantarowej (ciągiem pieszo-rowerowym). W granicach opracowania znajdują się odcinki wydm i plaży oraz wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia realizacji dwóch obiektów zaplecza plażowego (z ogólnodostępnymi, przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych toaletami, natryskami i przebieralniami) przy wejściach na plażę nr 75 i 78. Celem wprowadzonych zmian jest również zapewnienie dostępności wejścia na plażę osobom niepełnosprawnym. Zapisy zawarte w projekcie nie wprowadzają znaczących zmian w strukturze funkcjonalnej obszaru. W opracowaniu wskazano lokalizację dwóch niewielkich sanitariatów, ustalając ich nieprzekraczalne linie zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch ciągów pieszych prowadzących na plażę. W ustaleniach projektu planu ciągi piesze przy wejściach nr 75, 76, 77 i 78 stanowią przestrzeń publiczną. Dodatkowo w osiach tych czterech wejść zakazano przesłaniania widoku na morze. W projekcie planu wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony istniejącej zieleni oraz naturalnego ukształtowania, a dla dwóch terenów ustalono konieczność stosowania gatunków roślin charakterystycznych dla siedliska wydmy.

Jasień rejon ulicy Źródlanej

Obszar, którego dotyczy opracowanie, w większości zajmują ugorowane pola uprawne. Jedyne zabudowania znajdują się w rejonie ulicy Źródlanej (domy jednorodzinne) oraz w sąsiedztwie ulicy Stężyckiej (pięciokondygnacyjne budynki wielorodzinne). Na terenie objętym projektem planu brakuje podstawowego układu komunikacyjnego. Na większości obszaru nie ma też obowiązującego planu miejscowego, który mógłby zabezpieczyć rezerwy pod drogi publiczne. Kolejne budynki powstają na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Taki rozwój sytuacji w przyszłości może uniemożliwić realizację prawidłowego układu drogowego i skutkować chaotycznym zagospodarowaniem przestrzennym. W projekcie planu ustalono dominujące przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. W odległości do 300 m od osiedlowych ośrodków usługowych może powstać zabudowa wielorodzinna. W miarę zwiększania dystansu od lokalnych centrów usługowych, intensywność i wysokość zabudowy będą ulegać stopniowemu zmniejszeniu – od domów wielorodzinnych z czterema mieszkaniami po budynki jednorodzinne w rejonie ulicy Źródlanej. Teren w północno-wschodniej części, w pobliżu rozbudowujących się osiedli mieszkaniowych, przeznaczono na park. W projekcie planu miejscowego wzdłuż terenów atrakcyjnych krajobrazowo wyznaczono szereg ciągów pieszo-rowerowych. Ciągi połączą nowe osiedla i park z ośrodkami usługowymi i przystankami autobusowymi. Główne połączenie pieszo-rowerowe będzie wiodło od terenów zbiorników wodnych (objętych w planie zielenią) do parku i będzie stanowić bezpieczną drogę dzieci do szkoły.


Wyłożenie planów do 31 stycznia

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 stycznia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00.

Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne są TUTAJ i TUTAJ oraz na bip.brg.gda.pl.


Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.


21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.TV

Najstarsze muzeum na Westerplatte świętuje 50-lecie powołania